Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela, prawo do emerytury, ponowne zatrudnienie

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-06-17

Jestem nauczycielem, mam 30 lat pracy, w tym 20 lat pracy w szczególnym charakterze. Rozwiązałam umowę o pracę 27 sierpnia na swój wniosek. Wniosek o przyznanie emerytury w ZUS złożyłam dzień później i jeszcze tego samego dnia podpisałam także nową umowę o pracę jako nauczyciel u tego samego pracodawcy. ZUS nie wydał jeszcze decyzji, ale wczoraj dowiedziałam się, że nie mogę skorzystać ze świadczenia emerytalnego z KN, ponieważ w dniu złożenia wniosku, tzn. 28 sierpnia, pozostawałam w stosunku pracy. Czy tak rzeczywiście jest?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela (KN) – nauczyciel oraz członek jego rodziny mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego określonego w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z uwzględnieniem przepisów ustawy, z tym że nauczyciel zaliczany jest do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze.

Zgodnie z art. 88 KN nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – przejść na emeryturę.

Warunkiem skorzystania z uprawnienia do przejścia na emeryturę bez względu na wiek jest:

  1. posiadanie 30-letniego okresu zatrudnienia, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej, a w przypadku nauczycieli szkolnictwa specjalnego – 25-letniego okresu zatrudnienia, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej w szkolnictwie specjalnym;
  2. rozwiązanie na swój wniosek stosunku pracy.

Przesłanką wymaganą do nabycia prawa do emerytury określonej w art. 88 KN jest rozwiązanie stosunku pracy. W art. 88 ust. 1 KN mowa jest o rozwiązaniu stosunku pracy na wniosek nauczyciela, przez co należy rozumieć złożenie przez nauczyciela wniosku o rozwiązanie stosunku pracy (art. 23 ust. 1 pkt 1 KN), wypowiedzenie złożone przez nauczyciela (art. 27 ust. 1 KN), jak również rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron z inicjatywy (wniosku) nauczyciela (zob. art. 23 ust. 4 pkt 1 i art. 27 ust. 3 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 4 KN).

Poniżej przedstawiam tezy orzeczeń, z których wynika, że ponowne zatrudnienie nie wpływa na prawo do emerytury na podstawie art. 88 ust. 1 KN.

Zgodnie z wyrokiem SA w Katowicach z 2.09.2009 r., III AUa 719/09, OSA 2011/8, poz. 70: „przepis art. 88 KN musi być stosowany ściśle jako uregulowanie szczególne, zatem rozwiązanie stosunku pracy w innym trybie niż na wniosek nauczyciela nie jest spełnieniem warunku koniecznego do przyznania prawa do emerytury. Prawo do emerytury nauczyciel nabywa dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy, a więc istotna jest data rozwiązania umowy o pracę”.

„Okoliczność, że po rozwiązaniu stosunku pracy, za to w dacie złożenia wniosku o emeryturę, wnioskodawca wykonuje pracę nauczycielską na podstawie kolejnego stosunku pracy, nie wpływa na możliwość nabycia przez niego uprawnień emerytalnych na podstawie art. 88 ust. 1 KN” (wyrok SN z dnia 25.06.2009 r., I UK 16/09, LEX nr 519956).

W wyroku z dnia 16.06.2009 r., I UK 5/09, LEX nr 518058, Sąd Najwyższy stwierdził, że „prawo do emerytury na podstawie art. 88 ust. 1 KN nauczyciel nabywa po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli do tego momentu posiadał wystarczający szczególny staż nauczycielski oraz dalszy ogólny. Prawo do emerytury powstaje po spełnieniu wszystkich warunków (art. 88 ust. 1 KN w zw. z art. 100 ustawy z 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS i art. 86 KN). Warunek, aby zainteresowany nie pozostawał w zatrudnieniu, a tym bardziej jako nauczyciel, nie ma prawnego uzasadnienia, gdyż nie ma dla niego normy w przepisie art. 88 ust. 1”.

Nie stanowi przeszkody w nabyciu uprawnień emerytalnych wykonywanie przez nauczyciela pracy nauczycielskiej na podstawie kolejnego stosunku pracy, nawiązanego już po rozwiązaniu uprzedniego stosunku pracy w trybie art. 88 ust. 1 KN (wyrok SN z 25 czerwca 2009 r., I UK 16/2009, Lexis.pl nr 2127428; wyrok SN z 16 czerwca 2009 r., I UK 5/2009, Lexis.pl nr 2080167).

Okoliczność, że po rozwiązaniu stosunku pracy za to w dacie złożenia wniosku o emeryturę, wnioskodawca wykonuje pracę nauczycielską na podstawie kolejnego stosunku pracy, nie wpływa na możliwość nabycia przez niego uprawnień emerytalnych na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z 1982 r. Karta Nauczyciela – orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2014 r., III AUa 1508/13, LEX nr 1681871.

W wyroku z dnia 12 maja 2017 r., III AUa 586/16, LEX nr 2317687, Sąd Apelacyjny w Łodzi stwierdził, że art. 88 ust. 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) nie daje podstaw do twierdzenia, że wykonywanie przez nauczyciela dalszej pracy nauczycielskiej na podstawie kolejnego stosunku pracy, który został nawiązany bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniego, wyłącza możliwość nabycia uprawnień emerytalnych.

Podobnie wskazał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 18 stycznia 2017 r., III AUa 1492/16, LEX nr 2274392: Prawo do emerytury na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczyciel nabywa po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli do tego momentu posiadał wystarczający szczególny staż nauczycielski oraz dalszy ogólny. Prawo do emerytury powstaje po spełnieniu wszystkich warunków (art. 88 ust. 1 KN w związku z art. 100 u.e.r.f.u.s. i art. 86 KN). Warunek, aby zainteresowany nie pozostawał w zatrudnieniu, a tym bardziej jako nauczyciel, nie ma prawnego uzasadnienia, gdyż nie ma dla niego normy w przepisie art. 88 ust. 1.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 listopada 2016  r., I UK 377/15, LEX nr 2188622 zauważył, iż:

„1. Nie stanowi przeszkody w nabyciu uprawnień emerytalnych wykonywanie przez nauczyciela pracy nauczycielskiej na podstawie kolejnego stosunku pracy, nawiązanego już po rozwiązaniu poprzedniego stosunku pracy na podstawie art. 88 ust. 1 lub ust. 1a ustawy z 1982 r. – Karta Nauczyciela. Określone w art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela warunki dotyczące okresów zatrudnienia i pracy w szczególnym charakterze muszą być spełnione do dnia ustania stosunku pracy nauczyciela, a samo rozwiązanie stosunku pracy jest niezbędnym warunkiem nabycia prawa do emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek również przez nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r., ponieważ warunek rozwiązania stosunku pracy z art. 88 ust. 1 nie został wyłączony w art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela. Jednakże to, że po rozwiązaniu stosunku pracy, za to w dacie złożenia wniosku o emeryturę, wnioskodawca wykonuje pracę nauczycielską na podstawie kolejnego stosunku pracy, nawiązanego po rozwiązaniu wcześniejszego stosunku pracy, nie wpływa (negatywnie) na możliwość nabycia przez niego uprawnień emerytalnych na podstawie art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela.

2. Prawo do emerytury na podstawie art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela nauczyciel nabywa po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli do tego momentu posiadał wystarczający, szczególny staż nauczycielski oraz wymagany staż ogólny. Prawo do emerytury powstaje po spełnieniu wszystkich warunków (art. 88 ust. 1 lub art. 1a Karty Nauczyciela w związku z art. 100 u.e.r.f.u.s. i art. 86 Karty Nauczyciela). Warunek, aby w chwili składania wniosku o emeryturę zainteresowany nie pozostawał w zatrudnieniu, zwłaszcza nie był zatrudniony jako nauczyciel, nie ma prawnego uzasadnienia, gdyż nie ma dla takiego warunku podstawy w art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela.

3. Nauczyciel ma skutecznie doprowadzić do rozwiązania stosunku pracy, a to, czy podejmie następnie zatrudnienie, nawet w zawodzie nauczyciela, jest bez znaczenia dla oceny czy zaistniała przesłanka rozwiązania stosunku pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z kartą nauczyciela?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »