Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop okolicznościowy lub dni wolne dla opiekuna prawnego

Marek Gola • Opublikowane: 2020-02-14

Jestem opiekunem prawnym mamy, która z uwagi na chorobę Alzheimera została całkowicie ubezwłasnowolniona. Reprezentowanie mamy, które wynika z obowiązków, opiekuna wymaga mojej obecności fizycznej celem np. podpisania zgody na leczenie, a to koliduje z moją pracą zawodową. Czy należy mi się urlop okolicznościowy lub dni wolne z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w związku z powyższym? Opiekunowi prawnemu dziecka do lat 14 przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego do opieki nad tym dzieckiem. Czy powyższe nie ma zastosowania do osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Urlop okolicznościowy lub dni wolne dla opiekuna prawnego

Brak przywilejów dla opiekuna prawnego

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż zgodnie z art. 155 K.r.io. opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego. Do sprawowania opieki stosuje się odpowiednio przepisy o władzy rodzicielskiej z zachowaniem przepisów poniższych. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy brak jest przepisów, które by przewidywały przywileje dla opiekuna prawnego w zakresie dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to może być ono przyznane stosowanie do treści art. 162 K.r.io., zgodnie z którym sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Wynagrodzenie dla opiekuna ze środków podopiecznego

Opiekun może żądać od pozostającego pod opieką zwrotu nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki. Do roszczeń z tego tytułu stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Roszczenia powyższe przedawniają się z upływem lat trzech od ustania opieki lub zwolnienia opiekuna.

Środki na wynagrodzenie opiekuna powinny co do zasady pochodzić z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona. Przyznanie wynagrodzenia opiekunowi następuje na podstawie postanowienia sądu, które upoważnia opiekuna do pobrania wynagrodzenia z dochodów lub majątku osoby pozostającej pod opieką bądź też sąd ustala, że wynagrodzenie ma być wypłacone ze środków publicznych (art. 597 § 1 K.p.c.).Na postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia przysługuje zażalenie (zob. uchwała SN z 8.05.1975 r., sygn. akt III CZP 26/75). Postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia staje się wykonalne dopiero po jego uprawomocnieniu się (art. 597 § 2 K.p.c.).

Reasumując, na przywileje ze strony państwa (w tym na dni wolne dla opiekuna prawnego) nie ma Pan co liczyć, co najwyżej na wynagrodzenie z majątku mamy.

Wskazany przez Pana przepis odnoszący się 2 dni urlopu jest w doktrynie powodem licznych niejasności. Niektórzy przedstawiciele nauki uważają, że 2 dni wolnego przysługują opiekunowi prawnemu z uwagi na treść art. 155 § 2 K.r.io., który wskazuje, iż do sprawowania opieki stosuje się odpowiednio przepisy o władzy rodzicielskiej z zachowaniem przepisów poniższych. Niemniej jednak są przedstawiciele doktryny, którzy uważają, że przepisy mają być stosowane odpowiednio, a nie 1:1, a zatem nie można uznać, że 2 dni urlopu będą możliwe do wykorzystania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Dzień wolny za pracę w święto

1. W jakim terminie pracodawca może udzielić dnia wolnego za święto przypadające w sobotę (1.05.) - okres rozliczeniowy wynosi miesiąc? 2. Czy za pracę...

 

Zaległy urlop wypoczynkowy nauczyciela

Zaległy urlop wypoczynkowy nauczyciela

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony w szkole podstawowej jako nauczyciel kontraktowy. Od 5 lipca 2013 roku przebywałam na...

Zaległy urlop po urlopie rodzicielskim dla nauczyciela

Zaległy urlop po urlopie rodzicielskim dla nauczyciela

Jestem nauczycielką. Obecnie do 15 listopada tego roku przebywam na urlopie rodzicielskim. Czy bezpośrednio po tym urlopie mogę wykorzystać dwa dni urlopu za...

Brak zapłaty za urlop

Pracuję na umowę o pracę. Jeśli w danym miesiącu mam np. 3 dni urlopu i za niego należne 400 zł, to pracodawca obniża mi pensję...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »