Zwłoka w wydawaniu druku ZUS Rp-7

• Autor: Dorota Kriger

Wystąpiłem do pracodawcy o wydanie druku ZUS Rp-7. Minął już ustawowy termin na wydanie dokumentu, wynoszący 7 dni. Jak zmusić pracodawcę do wydania tego druku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zwłoka w wydawaniu druku ZUS Rp-7

Obowiązek pracodawcy do wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków pracownika - formularz ZUS Rp-7

Obowiązek wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków wynika z art. 125 ust. 1 pkt 2 oraz z art. 125a ust. 3 ustawy z 17 grudnia o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 153 z 2009 r., poz. 1227 z późn. zm.). Pracodawcy w szczególności dotyczy art. 125 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, zgodnie z którym jest on zobowiązany „do wydania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości”. W tym celu pracodawca powinien wypełnić formularz ZUS Rp-7, który wykorzystywany jest przez organ rentowy podczas starań pracownika o przyznanie mu świadczeń emerytalnych bądź rentowych.

Również § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 846 z późn. zm.) zobowiązuje płatnika składek do wystawienia dokumentów niezbędnych do ustalenia kapitału początkowego dla osób, za które opłacał składki na ubezpieczenie społeczne, oraz dla osób, które pozostawały w stosunku służby przed dniem 1 stycznia 1999 r. i nie spełnią warunków do nabycia prawa do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej.

Obowiązek wystawienia zaświadczenia pracownikom (także byłym) ciąży więc na pracodawcy, który powinien oprzeć się na posiadanej dokumentacji pracowniczej.

Zobacz też: Zaświadczenie o pracy w szczególnych warunkach druk

Termin w jakim pracodawca powinien wystawić druk ZUS Rp-7 na wniosek pracownika

Żaden przepis kodeksu pracy nie zobowiązuje pracodawcy do automatycznego wystawienia druku ZUS Rp-7 odchodzącym pracownikom. Jeśli jednak pracownik o taki dokument wystąpi, to zgodnie z art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Pracodawca, który wbrew powyższemu obowiązkowi nie wyda takiego dokumentu we wskazanym w kodeksie terminie, może zostać zmuszony do tego przez sąd.

Ponadto pracownik, który doznał szkody w związku z brakiem w terminie odpowiedniego dokumentu, ma prawo domagać się od pracodawcy wypłaty odszkodowania. Wynika tak z art. 471 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Pracodawca nie chce wystawić zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków

Gdy w związku z brakiem zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków (ZUS Rp-7) osoba ubiegająca się o świadczenie otrzyma je w zaniżonej kwocie, to odpowiedzialność za taki stan rzeczy powinien ponieść pracodawca, który takiego dokumentu nie wystawił pomimo wniosku pracownika. Odszkodowanie w takim przypadku powinno być w wysokości nie niższej niż poniesiona przez pracownika szkoda, czyli powinno odpowiadać różnicy pomiędzy emeryturą otrzymaną a taką, którą pracownik otrzymałby, gdyby pracodawca wywiązał się z obowiązku wystawienia ZUS Rp-7 w terminie.

W zaistniałej sytuacji proszę zwrócić się na piśmie do pracodawcy z żądaniem wydania ZUS Rp-7, podając powyższą argumentację. W piśmie należy wskazać oczekiwany termin odbioru dokumentu, z zaznaczeniem, że w przypadku niezrealizowania Pańskiego żądania w tym terminie sprawa zostanie skierowana do sądu oraz że będzie Pan domagał się odszkodowania, jeśli przez brak dokumentu organ rentowy zaniży świadczenie należne Panu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »