Kategoria: Uzp, regulaminy i przekształcenia organizacyjne

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1


Problem z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych

W regulaminach Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych dwóch instytucji zapisano, że osobami mającymi prawo do korzystania z Funduszu są: „emeryci i renciści – byli pracownicy, którym bezpośrednio po rozwiązaniu umowy o pracę przyznano prawo do emerytury lub renty” oraz „emeryci i renciści, którzy przeszli na emeryturę i rentę bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy z tego tytułu”. Czy oba te zapisy wykluczają możliwość skorzystania z Funduszu emerytom, którzy bezpośrednio po rozwiązaniu umowy o pracę z instytucją skorzystali z zasiłku przedemerytalnego, a dopiero później otrzymali prawo do emerytury? Jeśli wykluczają, to czy owe zapisy są zgodne z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, która mówi, że prawo do korzystania z Funduszu mają byli pracownicy – emeryci?

Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy

W jaki sposób i co należy zrobić, aby wypowiedzieć układ zbiorowy pracy? Czy trzeba zawiadomić okręgowego inspektora pracy?

Brak nagrody na kilka miesięcy przed odejściem na emeryturę

Z dniem 08.07.2013 r. mój pracodawca w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym zmienił ZUZP. W części dotyczącej wypłaty nagród jubileuszowych zostały zmienione na mniej korzystne zasady naliczania nagród jubileuszowych oraz zmieniono okres zaliczania stażu pracy, tzn. nowy ZUZP uwzględnia tyko staż pracy w zakładzie, a nie uwzględnia stażu poza obecnym zakładem pracy. W moim przypadku, pomimo iż w dniu 01.05.2014 r. nabyłam prawo do wypłaty nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy (zgodnie z zapisami w poprzednim ZUZP), pozbawia mnie całkowicie wypłaty nagrody jubileuszowej. Nadmieniam, że dotychczas pracując w tej firmie ponad 35 lat, otrzymałam nagrody jubileuszowe za 15, 20, 25, 30 i ostatnio za 35 lat pracy. Za kilka miesięcy odchodzę na emeryturę. Czy pracodawca może mnie pozbawić w tej sytuacji nagrody jubileuszowej?

Pozbawienie dodatku funkcyjnego

Znajduję się już w okresie ochrony przedemerytalnej. Pracodawca wręczył mi porozumienie zmieniające, w którym pozbawia mnie dodatku funkcyjnego z powodu zmiany stanowiska podczas reorganizacji w firmie. Gdy powiedziałam, że nie zgadzam się na zmniejszenie wynagrodzenia, szef powołał się na art. 43 Kodeksu pracy i powiedział, że mogą zmienić uchwałą zmianę zasad wynagrodzenia dla kierowników (już byłych). Czy mam podpisać to porozumienie zmieniające?

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Kilka miesięcy temu sprzedałem zorganizowaną część przedsiębiorstwa wraz z zatrudnionym pracownikiem. Nowy pracodawca zawarł z pracownikiem porozumienie, na którego mocy ten został na swoim stanowisku i dostał nawet wyższą pensję. Nowy właściciel nie chce jednak dać pracownikowi zaległego urlopu. Mój były pracownik wystąpił więc do mnie o wydanie mu świadectwa pracy oraz wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Czy ma do tego prawo?

Przeniesienie w inne miejsce pracy oddalone od dotychczasowego

Jestem od 7 lat zatrudniona w sklepie. Pojawiło się ryzyko zamknięcia placówki i przeniesienia mnie w inne miejsce pracy znacznie oddalono od dotychczasowego. Co się stanie, jeśli nie przyjmę takiej propozycji pracodawcy?

Zmiana struktury organizacyjnej spółdzielni i wypowiedzenie zmieniające

Kilka lat temu zostałam powołana na członka zarządu przez radę nadzorczą spółdzielni (otrzymałam umowę na czas nieokreślony). Dwa miesiące temu odwołano mnie z członka, a umowę zmieniono – stanowisko, etat i wypłata uległy zmianie. Podpisałam tę umowę. Podobno jej przyczyną była zmiana struktury organizacyjnej spółdzielni. Czy jednak rada miała prawo mnie tak potraktować?

Łączenie stanowisk w ramach projektu unijnego

Od września będę pełnić funkcję koordynatora edukacyjnego projektu unijnego (szczegóły w załączniku). Mam kontrolować pracę nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów naszej szkoły. Jednocześnie dyrektor zaproponował mi podpisanie umowy-zlecenia na prowadzenie takich lekcji. Chętnie bym się zgodziła, ale obawiam się takiego łączenia stanowisk w ramach projektu unijnego. Przecież nie mogę kontrolować sama siebie, rozliczać swojej pracy itp. Czy mogę podpisać dwie umowy i podlegać np. pracodawcy, a nie sobie samej?

Zgoda na ograniczenie zatrudnienia

Nauczyciel zatrudniony z mianowania w dniu 16 maja wyraził pisemną zgodę na ograniczenie zatrudnienia. Trzy dni później skierował do dyrektora szkoły pismo, w którym wycofał tę zgodę. Co powinien w takiej sytuacji zrobić dyrektor?

 

Ustne oddelegowanie pracownika

Czy pracodawca może ustnie oddelegować pracownika do innej pracy (do innego oddziału tej samej placówki, na takie samo stanowisko)? Czy w takiej sytuacji nie wymaga się zgody pracownika?

 

Obowiązek utworzenia rady pracowniczej

Obecnie zatrudniamy 49 pracowników, wkrótce dojdzie 50 pracownik. Czy od tego momentu wystąpi obowiązek powołania rady pracowniczej? A może stan zatrudnienia należy wyliczyć ze średniej z ostatnich 6 miesięcy? W tym drugim przypadku zatrudnienie wynosi mniej niż 50 osób.

Przejęcie części firmy przez nowego pracodawcę – czy pracownicy zostaną zwolnieni?

Pracuję w firmie, gdzie planuje się wydzielenie logistyki (odstąpienie) firmie zewnętrznej, prawdopodobnie razem z obecnymi pracownikami. Czy my, jako pracownicy, dostaniemy wypowiedzenie z pracy od obecnego pracodawcy plus odprawę i nastąpi przejęcie przez nową firmę? Czy może w takich wypadkach inaczej to wygląda?

Koniec układu zbiorowego pracy

W dniu 1 lipca br. przestał obowiązywać układ zbiorowy pracy. Było w nim zapisane m.in. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w soboty, niedziele i święta. Wysokość dodatku z tego tytułu wynosiła średnio 250 zł. W zaproponowanym regulaminie wynagradzania pracodawca pomija tę kwestię i kategorycznie nie chce wprowadzić odpowiedniego zapisu. Związki zawodowe, które reprezentuję, po otrzymaniu projektu regulaminu i przedstawieniu wspólnego stanowiska z Solidarnością postanowiły nie podpisywać regulaminu bez uzyskania zapisów, które ochronią płace pracowników. Brak takiego zapisu spowoduje zmniejszenie płacy pracowników średnio o 250 zł. Moje pytanie brzmi: jeżeli przestał obowiązywać uzp i nie podpisano regulaminu wynagradzania, to jakie przepisy będą obowiązywać pracodawcę. Czy będzie on mógł nie płacić pracownikom dodatku, jaki mieli w uzp?

Układ zbiorowy pracy i przejęcie pracowników

Organ założycielski postanowił wyodrębnić ze struktury podległego sobie podmiotu - samodzielną jednostkę organizacyjną. Generalnie pracownicy związani z wykonywaniem pracy (stale i od dłuższego czasu) na terenie tej jednostki mają przejść do nowo powstałego zakładu pracy na zasadzie przejęcia. W tej sytuacji interesujący wydaje się być status kilku pracowników, którzy co do miejsca wykonywania pracy spełniają warunki co do przejęcia lecz ze względów na przedmiot wykonywanej pracy nie jest to oczywiste. Przedmiot pracy dla którego są zatrudnieni zostanie przekazany jako "depozyt" do nowego pracodawcy na czas określony. Jeżeli depozyt powróci do właściciela czyli do obecnego pracodawcy to w zasadzie nie ma sensu dalszego zatrudniania nin. pracowników przez nowy zakład pracy. Stąd moje pytanie czy pracowników tych należy przekazać czy istnieje inne rozwiązanie, np. "depozytu" pracowników np. w ramach urlopu bezpłatnego w celu pracy u innego pracodawcy?

Regulamin wynagradzania

Inspektor PIP podczas ostatniej kontroli stwierdził, że w regulaminie wynagradzania nie ma ujętych stawek wynagrodzenia dla poszczególnych stanowisk (np. kierownik – stawka 2000zł brutto itp.). Inny inspektor natomiast twierdzi, że takie wyszczególnianie stawek dla poszczególnych stanowisk jest nieobowiązkowe. Jak to właściwie jest. Czy należy zgodnie z prawem ująć wszystkie stanowiska i wysokość wynagradzania dla nich, czy nie ma takiego obowiązku?

Od kiedy pracodawca musi wpłacać na ZFŚS?

Czy pracodawca może podjąć decyzję, że od 01/06 zaczyna w firmie funkcjonować Zakładowy Funfusz Świadczeń Socjalnych? A jeśli tak to od kiedy należy zacząć wpłaty na odrębny rachunek - od 1 stycznia czy 1 czerwca (i czy już od 1 czerwca może z nich korzystać)?

Informowanie PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) o zmianach w regulaminie pracy

Z dniem 1 stycznia br. zostały naniesione poprawki do zakładowego Regulaminu Pracy, po zatwierdzeniu ich przez 2 działające organizacje związkowe (w tym jedna górnicza, opierająca się bezpodstawnie na układzie zbiorowym Zakładu Górniczego, z którego przepisami nie mamy nic wspólnego), opracowano tekst jednolity. Na spotkaniu związków i mojego szefa padło pytanie o to, czy przesłaliśmy nowe brzmienie regulaminu do PIP? Pytanie moje dotyczy tego, czy my jako firma zatrudniająca 120 osób, nie mająca układu zbiorowego mamy taki obowiązek? Czy pracodawca jest zobligowany po naniesieniu poprawek do powiadamiania o tym fakcie PIP, czy może Panowie Związkowcy opierają się na przepisach dot. układów zbiorowych, gdzie należy powiadamiać stosowne władze? Bardzo proszę o wyjaśnienie tej kwestii i ewentualne powołanie się na stosowne przepisy, na które ja nie natrafiłam.

Skutki przejęcia przez nowego pracodawcę

W zakładzie w którym pracuję 15 lat ze stażem 24 letnim zostaje wprowadzony nowy plan restrukturyzacyjny, przekształcamy się w nową spółkę. Zmiany zmierzają w kierunku radykalnego obniżenia kosztów, zwłaszcza ograniczenia wynagrodzeń w oparciu o art. 23 Kodeksu pracy. Obecnie wynagrodzenie moje wynosi 1.000 zł netto. Związki zawodowe nic nie pomagają tylko szkodzą pracownikom. Chciałbym się dowiedzieć czy przy tym stanie sprawy, przechodząc do nowego pracodawcy może mi on obniżyć moje wynagrodzenie?

Zawieszenie układu zbiorowego pracy

Poszukuję przykładowej treści porozumienia o zawieszeniu stosowania układu zbiorowego z art. 241 (27).

Likwidacja oddziału

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej zostanie zlikwidowany Oddział Pocztowo - Celny w moim przedsiębiorstwie. Pracodawca (w osobie kierownika) ustnie zaproponował zmianę stanowiska pracy pracownikom (4 osoby) wymagając jednocześnie złożenia pisemnej prośby o przeniesienie na inne stanowisko (z jednozmianowej na dwuzmianową). Staż pracy 29 lat. Czy pracodawca postępuje zgodnie z Kodeksem Pracy? Jakie sankcje spotkają pracownika z chwilą odmowy przyjęcia nowego stanowiska w obrębie tego samego działu?

Strona: 1


Artykuły

Strona: 1


Uchylenie regulaminu wynagradzania – część 2

W artykule omówiono kwestie dotyczące możliwości uchylenia regulaminu wynagradzania w przypadku obniżenia liczby zatrudnionych pracowników poniżej 20.

Uchylenie regulaminu wynagradzania – część 1

W artykule omówiono kwestie dotyczące możliwości uchylenia regulaminu wynagradzania w związku z obniżeniem liczby zatrudnionych pracowników poniżej 20.

Regulamin wynagradzania

W artykule omówione podstawowe zagadnienia dotyczące tworzenia regulaminu wynagradzania.

Regulamin pracy

W artykule omówione podstawowe zagadnienia dotyczące tworzenia regulaminu pracy.

Przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę

W artykule omówiono podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przejęciem części lub całości zakładu pracy przez nowego pracodawcę, zwracając uwagę na istotne zmiany dokonane w ramach ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy.


Strona: 1

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »

0.0080859661102295 sek.