Kategoria: Czas pracy w zoz
Artykuły

Strona: 1


Dyżur medyczny a praca normalna i nadliczbowa – część 2

Artykuł stanowi kontynuację polemiki z poglądami Z. Kubota zawartymi w artykule pt. „Dyżur medyczny a praca w godzinach nadliczbowych” (PiZS 2009/1/20). Wskazano w nim na nieuprawnione tworzenie nowych instytucji prawa pracy, których źródeł normatywnych trudno doszukać się w tekście ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Dyżur medyczny a praca normalna i nadliczbowa – część 1

Autor polemizuje z poglądami Z. Kubota zawartymi w artykule pt. „Dyżur medyczny a praca w godzinach nadliczbowych”, dowodząc, iż konstruowanie pojęcia pracy ponadnormatywnej odmiennej od pojęcia pracy w godzinach nadliczbowych jest zarówno w świetle prawa krajowego jak i europejskiego bezpodstawne.

Pojęcie dyżuru medycznego od 1 stycznia 2008 r.

W artykule omówiono pojęcie dyżuru medycznego jako instytucji ukształtowanej na nowo od 1 stycznia 2008 r. wobec wliczenia czasu tego dyżuru do czasu pracy. Przeanalizowano konsekwencje prawne wliczenia dyżuru medycznego do czasu pracy, w tym kwestię powstawania w związku z tym godzin nadliczbowych, wobec pojawiających się powtarzalnie twierdzeń wykładniowych, jakoby obecnie dyżur medyczny nie generował pracy w godzinach nadliczbowych, a także problematykę wynagradzania pracowników pełniących dyżur medyczny.

Urlop wypoczynkowy w zakładzie opieki zdrowotnej

Wykładnia przepisów urlopowych, dotyczących sposobu udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikom zakładów opieki zdrowotnej oraz przeliczania dni urlopu na godziny urlopowe, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki dotyczącej lekarzy pełniących dyżur medyczny.

Charakter prawny dyżuru medycznego

W artykule omówiono charakter prawny dyżuru medycznego, ustosunkowując się do poglądu jakoby dyżur medyczny nie generował godzin nadliczbowych i był jakimś innym rodzajem pracy ponad obowiązujące normy czy wymiar czasu pracy, aniżeli powszechne pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych.

Czas pracy pracowników pełniących dyżur medyczny – część 4

W artykule kontynuowana jest problematyka czasu pracy w zakładach opieki zdrowotnej, dotycząca zagadnień związanych z maksymalnym wymiarem tygodniowego czasu pracy pracowników pełniących dyżury medyczne, w tym kwestie związane z długością okresu rozliczeniowego czasu pracy i sposobem rekompensaty za pracę w niedziele i święta.

Czas pracy pracowników pełniących dyżur medyczny – część 3

W artykule kontynuowana jest problematyka czasu pracy w zakładach opieki zdrowotnej, dotycząca zagadnień związanych z maksymalnym wymiarem tygodniowego czasu pracy pracowników pełniących dyżury medyczne.

Zmiana definicji dyżuru medycznego

W artykule omówiono zagadnienia związane z zakresem pojęciowym dyżuru medycznego na tle jego definicji zawartej w ustawie z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz w związku z nowelizacją tej ustawy dokonaną z dniem 1 stycznia 2008 r.

Czas pracy pracowników pełniących dyżur medyczny – część 2

W artykule kontynuowano problematykę czasu pracy w zakładach opieki zdrowotnej, koncentrując się na zagadnieniach dotyczących maksymalnego wymiaru tygodniowego czasu pracy pracowników pełniących dyżury medyczne.

Czas pracy pracowników pełniących dyżur medyczny – część 1

W artykule omówiono nowelizację ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2008 r., na mocy której czas dyżuru medycznego wlicza się do czasu pracy, koncentrując się na zagadnieniach dotyczących maksymalnego czasu pracy i minimalnego prawa do wypoczynku pracowników pełniących dyżury medyczne.

Dopuszczalna długość dyżuru medycznego

W artykule omówiono nowelizację ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2008 r., na mocy której czas dyżuru medycznego wlicza się do czasu pracy, ograniczając problematykę do zagadnień dotyczących czasu dyżuru medycznego i problemów dotyczących udzielania odpoczynku dobowego i odpoczynku tygodniowego.

Czas pracy w zoz – normatywne zobrazowanie zmian od 1.01.2008 r.

W artykule zobrazowano nowelizację ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2008 r., zamieszczając jednolity tekst rozdziału 4 tej ustawy pt. Czas pracy pracowników zakładu opieki zdrowotnej.

Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej w 2008 r. dla normy 5-godzinnej

W artykule omówiono obliczanie normatywnego czasu pracy w 2008 r. w służbie zdrowia dla normy dobowej wynoszącej 5 godzin, w układzie jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych i okresów stanowiących wielokrotność miesiąca. Normatywny czas pracy przedstawiono w formie tabelarycznej w układzie miesięcznym i rocznym.

Zatrudnienie w zoz średnio ponad 48 godzin tygodniowo

W artykule omówiono nowelizację ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2008 r., na mocy której czas dyżuru medycznego wlicza się do czasu pracy – pod kątem sytuacji prawnej pracowników, którzy wyrazili zgodę na zatrudnienie średnio ponad 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy.

Zatrudnienie w zoz średnio do 48 godzin tygodniowo

W artykule omówiono nowelizację ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2008 r., na mocy której czas dyżuru medycznego wlicza się do czasu pracy, ograniczając problematykę do zagadnień realizacji dyżuru medycznego w granicach nie przekraczających średnio 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej w 2008 r. dla normy 6-godzinnej

W artykule omówiono obliczanie normatywnego czasu pracy w 2008 r. w służbie zdrowia dla normy dobowej wynoszącej 6 godzin. Obliczeń dokonano dla jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych i okresów stanowiących wielokrotność miesiąca. Strukturę normatywnego czasu pracy przedstawiono w formie tabel w układzie miesięcznym i rocznym.

Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej w 2008 r. dla normy 7 godzin i 35 minut

W artykule omówiono obliczanie normatywnego czasu pracy w 2008 r. w służbie zdrowia dla normy dobowej wynoszącej 7 godzin i 35 minut, w układzie jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych i okresów stanowiących wielokrotność miesiąca. Przedstawiono w nim tabele obliczeniowe czasu pracy na 2008 r. w skali miesiąca i roku.


Strona: 1

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »

0.012100219726562 sek.