Obniżenie godzin pracy nauczycielowi krótko przed emeryturą

Obniżenie godzin pracy nauczycielowi krótko przed emeryturą

Jestem nauczycielką z 34-letnim stażem – nauczyciel dyplomowany od 2001 r. Mam 59 lat. Uczę łaciny oraz historii i społeczeństwa, na co pozwala mi moje wykształcenie (ukończone studia: filologia klasyczna, historia sztuki, filozofia, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo). Dyrektor zasłania się zastrzeżeniami kuratorium, że powinnam mieć wsparcie historyków w nauczaniu HiS-u (uczę tego przedmiotu od 2013 roku). Obecnie dzielę go z historykami, np. ja mam w określonej klasie 2 godziny, a trzecią lekcję prowadzi historyk. W przyszłym roku szkolnym może mi taka możliwość zostać odebrana. Teoretycznie w szkole jest wystarczająca ilość godzin, ale zdaniem dyrektora niekoniecznie one mi się należą. Czy na rok przed planowanym przejściem na emeryturę dyrekcja może zażądać ode mnie podpisania zgody na zniżkę godzin?

Pracodawca nie stwierdził mobbingu po zgłoszeniu - czy grożą mi jakieś konsekwencje?

Pracodawca nie stwierdził mobbingu po zgłoszeniu - czy grożą mi jakieś konsekwencje?

Zgłosiłam pracodawcy - w ramach tzw. procedury antymobbingowej - stosowanie względem mnie mobbingu przez dwoje przełożonych. Zgłoszenie było pisemne z podaniem nazwisk tych osób i opisem ich zachowań. Pracodawca zwołał komisją ds. mobbingu (złożoną z dyrektora oraz osoby z kadr), która wysłuchała mnie, tych dwoje mobberów oraz przesłuchano kilku innych pracowników. Ostatecznie otrzymałam od firmy oficjalne pismo z informacją, że w stosunku do mojej osoby nie stwierdzono mobbingu. Ustaliliśmy z członkami wspomnianej komisji, że niepokojące sprawy będę omawiać na bieżąco z mobberką oraz osobą z kadr, jeśli wystąpią one w przyszłości. Skoro uznano, że mobbingu wobec mojej osoby nie było, czy mobberki mogą złożyć przeciwko mnie sprawę do sądu z powodu rzekomych fałszywych oskarżeń?

Urlop zdrowotny dla nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą

Urlop zdrowotny dla nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą

Jestem nauczycielką z 30-letnim stażem pracy. Od trzech lat prowadzę też jednoosobową działalność gospodarczą. Czy mogę skorzystać z urlopu zdrowotnego, a na czas tegoż urlopu zatrudnić pracownika, który otrzymałby wszystkie moje upoważnienia i prowadził myjnię tak, żebym nie pracowała podczas urlopu?

Kiedy pracodawca jest obowiązany do wypłaty dodatku wyrównawczego?

Kiedy pracodawca jest obowiązany do wypłaty dodatku wyrównawczego?

Pracuję u jednego pracodawcy 37 lat, jest to praca biurowa. Do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostały mi dwa lata. Rok temu, kiedy już byłam w okresie ochronnym, wprowadzono „Regulamin wynagradzania”. Ogólny trend w instytucji jest na obniżanie wynagrodzeń pracownikom. Czy podczas ochrony przedemerytalnej pracodawca może zmienić mi warunki pracy i płacy? Czy w tej sytuacji przysługiwałby mi dodatek wyrównawczy?  

Praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy - składki i podatki

Praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy - składki i podatki

Od kilku lat pracuję za granicą, ale ostatnio właściwie tylko zdalnie. Teoretycznie mógłbym wrócić do Polski i stąd pracować dla zagranicznego pracodawcy(francuskiego). Jak by to wyglądało od strony prawnej i podatkowej? Co musiałby zrobić mój pracodawca, by mi taką pracę umożliwić? W jaki sposób dostawałbym wypłatę, płacił składki i podatki? Czy jeszcze coś stoi na przeszkodzie?

Śmierć pracodawcy - do kogo zgłosić się po wynagrodzenie i świadectwo pracy

Śmierć pracodawcy - do kogo zgłosić się po wynagrodzenie i świadectwo pracy

Przed 3 miesiącami zmarł mój pracodawca. Od tamtej pory nikt z jego rodziny się ze mną nie skontaktował, mimo że wdowa po zmarłym zapewniała, że zajmie się wszystkim i wszystkie zaległości ureguluje. W związku z tym do kogo mam się zgłosić po zaległe, niewypłacone pensje i po świadectwo pracy? Słyszę od innych członków rodziny zmarłego, że zrzekli się spadku, albo że mają taki zamiar. Nie wydaje mi się to realne, bo firma przedstawiała znaczną wartość. Nie wiem też, kto dokładnie dziedziczy. Jak mam ustalić, kto jest spadkobiercą albo w świetle prawa odpowiada za firmę?

Prawo nauczyciela do odprawy i nagrody jubileuszowej po przejściu na emeryturę

Prawo nauczyciela do odprawy i nagrody jubileuszowej po przejściu na emeryturę

Uczyłam w szkole podstawowej, w tym roku w kwietniu otrzymałam oświadczenie pracodawcy o przeniesieniu mnie w stan nieczynny z powodu braku możliwości dalszego zatrudniania w nowym roku szkolnym. Złożyłam oświadczenie, że nie wyrażam zgody na przeniesienie mnie w stan nieczynny. W maju otrzymałam rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływał z końcem sierpnia. Jako przyczynę wypowiedzenia podano zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole uniemożliwiające dalsze zatrudnienie mnie jako nauczyciela. Otrzymała świadectwo pracy i sześciomiesięczną odprawę z art. 255 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe. Równocześnie jeszcze w marcu przyznano mi rentę, która końcem maja automatycznie została przeliczona na emeryturę (po osiągnięciu wieku emerytalnego). Nie poinformowałam o tym dyrektora. Obecnie jestem na emeryturze, ale 31 sierpnia br. mój staż pracy wynosił 39 lat 10 miesięcy i 12 dni. Czy w opisanej sytuacji należy mi się trzymiesięczna odprawa emerytalna oraz nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy? Jeśli tak, czy to ja mam złożyć do dyrekcji pismo o wypłatę tych świadczeń?

Zmiana wypowiedzenia umowy o pracę z porozumienia stron na winę pracownika

Zmiana wypowiedzenia umowy o pracę z porozumienia stron na winę pracownika

Niecałe 3 miesiące temu podpisałam w pracodawcą rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w którym jestem jednocześnie zwolniona przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W dniu dzisiejszym otrzymałam mailowo dokument „oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę”, w którym pracodawca pisze, że rozwiązuje ze mną umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych i tutaj wprowadza 5 punktów, z których co najmniej 3 w ogóle nie dotyczą obszaru mojej odpowiedzialności stanowiskowej w firmie. Czyli pracodawca zmienił porozumienie strona na winę pracownika. Czy pracodawca ma prawo zmienić w ostatniej chwili oświadczenie woli wypowiedzenie umowy o pracę, które złożył, podpisując porozumienie stron, i czy nie byłoby najlepiej złożyć odwołania od tego rozwiązania? Nie zgadzam się z tymi zarzutami.

Zarzut pracodawcy o niedopełnieniu obowiązków - jak się bronić?

Zarzut pracodawcy o niedopełnieniu obowiązków - jak się bronić?

Od niedawna pracuję jako recepcjonistka, jednym z moich obowiązków jest obsługa kasy fiskalnej. Wczoraj kasowałam klienta, korzystając z zewnętrznego programu. W trakcie nabijania na kasę pojawił się błąd w programie i zostały wydrukowane dwa paragony na kwotę 32 zł. Zgłosiłam tę sytuację koordynatorce oraz kierownikowi. Problem polegał na tym, że przez dodatkowy paragon w raporcie dobowym pojawił się brak na tę właśnie kwotę 32 zł, a w programie wszystkie transakcje są prawidłowe. Kierownictwo uznało, że obciąży mnie tym długiem. W umowie o pracę nie mam wzmianki, że ponoszę odpowiedzialność materialną w takich sytuacjach, a producent oprogramowania powiedział, że takie błędy się zdarzają i wtedy się do nich dzwoni. O tym nie wiedziałam, nic mi nie mówiono. Problem przecież przekazałam. Nie chcę być pociągana do odpowiedzialności w takich sytuacjach. Czy zarzut niedopełnienia obowiązków (bo nie zadzwoniłam do producenta) jest na miejscu? Jak się bronić?

Zadaniowy czas pracy a nadgodziny

Zadaniowy czas pracy a nadgodziny

W porozumieniu między pracownikami a pracodawcą o stosowaniu zadaniowego czasu pracy jest zapis, że w związku z charakterem powierzonych czynności pracownika obowiązuje zadaniowy system i tym samym faktyczny czas pracy uzależniony jest od realizacji zadań wymienionych w zakresie czynności. Dodatkowo jest ujęta norma z Kodeksu pracy: 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin w tygodniu w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Jeżeli zadania zostaną wykonane w ciągu np. 5 godzin, to co się dzieje z tymi 3 godzinami? Trzeba w którymś dniu zostać dłużej, mimo że w tym kolejnym dniu zadania wykonane zostaną w ciągu 8 godzin? Jaka jest podstawa prawna, jeżeli godziny trzeba (nie trzeba) odpracować? Co z nadgodzinami?

Skarga rodzica na nauczyciela i obrażanie jego osoby - jak się bronić?

Skarga rodzica na nauczyciela i obrażanie jego osoby - jak się bronić?

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Rodzic napisał na mnie skargę do Pani dyrektor, w części się zgadzam, ponieważ zrobiłem sprawdzian teoretyczny, nie wpisałem informacji do dziennika elektronicznego - o to rodzic miał największe pretensje. W skardze jednak podważa moje kompetencje jako nauczyciela, według niego jest niemożliwe, że posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego, oczywiście pisze, że jestem arogancki, niekompetentny. Od kilku miesięcy chodzi i obraża mnie, mówiąc, że nie będę pracować w tej szkole, bo jestem niekompetentny. Co w takim wypadku mogę zrobić? Uważam że obraża moją osobę.

Czy nauczyciel może odmówić wykonania dodatkowych zadań wyznaczonych przez dyrektora szkoły?

Czy nauczyciel może odmówić wykonania dodatkowych zadań wyznaczonych przez dyrektora szkoły?

Pracuję w dużej szkole, w której zdecydowana większość nauczycieli jest już dyplomowana. Chciałabym zapytać, czy w związku z tym dyrektor może zlecić dyplomowanym nauczycielom i zarządzić zgodnie ze statutem szkoły, Kodeksem pracy i Kartą Nauczyciela w ramach rocznego planu pracy szkoły oraz planu nadzoru pedagogicznego wykonanie następujących zadań: przygotowanie akademii i uroczystości, prowadzenie lekcji otwartych, uczestniczenie w szkoleniach i kursach, przygotowanie zestawień i analiz, związanych z wynikami egzaminów.Jeśli mogę odmówić którejkolwiek z powyższych czynności, poproszę o podanie podstawy prawnej. Chcę jeszcze zapytać, czy wolno mi nie stawić się na wyznaczone kilka dni wcześniej przez dyrektora spotkanie? Czy też zmuszona jestem, w ramach np. zależności służbowej, wykonać to polecenie? I jeszcze ile mam czasu na udzielenie pisemnej odpowiedzi na zadane mi pisemnie przez dyrekcję pytanie?

Zwolnienie pracownika z powodu likwidacja stanowiska pracy i wypłacenie odprawy

Zwolnienie pracownika z powodu likwidacja stanowiska pracy i wypłacenie odprawy

Zatrudniam 33 pracowników, w tym 30 na umowę o pracę, 1 na okres próbny, 3 na urlopie wychowawczym. Chciałbym rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony z pracownicą, która pracuje powyżej 3 lat, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Jako powód chcę napisać: likwidacja stanowiska pracy. Czy to jest wystarczający powód do zwolnienia pracownika i czy będę musiał płacić odprawę?

Okres rozliczeniowy rozpoczynający się od niedzieli - czy trzeba zapewnić 35 godzinny odpoczynek?

Okres rozliczeniowy rozpoczynający się od niedzieli - czy trzeba zapewnić 35 godzinny odpoczynek?

W miesiącu wrześniu wyjątkowo okres rozliczeniowy rozpoczyna się od niedzieli. Zgodnie z Kodeksem pracy w takiej sytuacji powinniśmy pracownikom zatrudnionym na umowy o pracę w trybie równoważnym podstawowym udzielić 35 godzin przerwy od piątku godz. 11:00 lub rozpocząć ich pracę w poniedziałek 2.09 od godziny 13:00 – co jest zwyczajnie niemożliwie, ponieważ pracownicy ci zawsze pracują w godzinach 8, 9 – 16, 17. Co w przypadku kontroli z PIP, jeśli wpiszemy każdemu czas pracy 8–16 w obu trybach w tych tygodniach?

Regulacje dotyczące urlopu na żądanie w regulaminie pracy

Regulacje dotyczące urlopu na żądanie w regulaminie pracy

Stworzony został nowy regulamin pracy, są w nim także regulacje dotyczące urlopu na żądnie:1. Pracodawca udziela na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu na żądanie w każdym roku kalendarzowym.2. Pracownik zgłasza pracodawcy żądanie udzielenia urlopu, o którym mowa powyżej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu przed rozpoczęciem pracy.3. Pracownik nie może rozpocząć urlopu „na żądanie”, dopóki pracodawca nie wyrazi na to zgody poprzez zatwierdzenie przez wyrażenie zgody na urlop przez osobę upoważnioną w imieniu pracodawcy.Czy powyższy zapis jest zgodny z prawem i Kodeksem pracy?

Dwie umowy o pracę a nagroda jubileuszowa

Dwie umowy o pracę a nagroda jubileuszowa

Chciałam zapytać o wypłatę nagrody jubileuszowej za 35 lat (okres upłynął w dniu 23.11.2013 r.) oraz za 40 lat pracy (okres upłynął w dniu 23.11.2018 r.). U ostatniego pracodawcy aktualnie mam zwarte dwie umowy o pracę. Pierwsza umowa na czas nieokreślony od 1990 r. na pełen etat, a druga to zadaniowy czas pracy na część etatu od 2012 r. na czas nieokreślony. Do zbiorczego stażu pracy nie została zaliczana druga umowa na część etatu. Natomiast nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy oraz za 40 lat pracy wypłacono mi tylko według wynagrodzenia z jednej umowy o pracę na 1/1 etatu. Czy przysługuje mi wypłata nagrody jubileuszowej z drugiej umowy i jaki jest okres przedawnienia? Czy do wypłaty nagrody jubileuszowej i np. odprawy emertytalnej będę miała zaliczone wynagrodzenie z dwóch umów o pracę?

Odprawa dla pracującego emeryta

Odprawa dla pracującego emeryta

Jestem pracującym na pełny etat emerytem. Od 1 stycznia zakład będzie przechodził reorganizację i mnie będzie zaproponowane inne stanowisko. Czy jeśli nie przyjmę stanowiska, przysługiwać mi będzie odprawa?

Okres wypowiedzenia po urlopie wychowawczym

Okres wypowiedzenia po urlopie wychowawczym

Na początku września 2021 kończy mi się urlop wychowawczy. Nie ma mnie w firmie od maja 2015 (najpierw zwolnienie lekarskie związane z 1. ciążą, następnie skrócony urlop macierzyński z powodu poronienia, potem zwolnienie i 2. ciąża, urlop macierzyński, wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego i urlop wychowawczy). Mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony, a więc obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia. W trakcie trwania urlopu wychowawczego podjęłam pracę u innego pracodawcy na pół etatu, co nie wyklucza osobistej opieki nad dzieckiem. W firmie, w której przebywam na urlopie wychowawczym, nikt nie jest zatrudniony na moim stanowisku, nie wiem jednak, czy zostało ono zlikwidowane czy nie. Moim założeniem jest niewracanie do firmy, w której jestem na urlopie wychowawczym, jednak powstaje pytanie, czy jest jakakolwiek możliwość skorzystania z prawa do wynagrodzenia za 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Kiedy należy podjąć jakiekolwiek kroki związane z kontaktem z firmą i rozmowie na temat planów związanych z moją osobą? Jeśli skontaktuję się teraz, to rozumiem, że firma może stwierdzić, że moje stanowisko już nie istnieje, wręczyć mi wypowiedzenie, którego okres będzie biegł w trakcie urlopu wychowawczego. Jeśli zgłoszę się do firmy na 30 dni przed zakończeniem urlopu wychowawczego, to rozumiem, że firma ma obowiązek mnie przyjąć i ryzykuję tym, że powiedzą: wróć, i wtedy co z aktualnym zatrudnieniem na pół etatu? Chodzi w całej sprawie o wynagrodzenie za okres 3 miesięcy okresu wypowiedzenia.

Rolnik pracujący za granicą

Rolnik pracujący za granicą

Jestem polskim rolnikiem opłacającym składki KRUS. Przebywam jednak i pracuję stale za granicą od kilku lat. Gospodarstwo w Polsce jako tako funkcjonuje prowadzone w moim imieniu. Czy powinienem zgłosić to do KRUS-u i zaprzestać płacenia składek? Czym to będzie skutkowało? Co powinienem zrobić?

Delegacja pracownika - wyjazd na szkolenie w niedzielę na noc

Delegacja pracownika - wyjazd na szkolenie w niedzielę na noc

Pracownik zostaje wysłany na szkolenie (delegacja), wyjazd o 22 w niedzielę (autobus), przyjazd o 7 rano, szkolenie od 9 do 15, o 16 pociąg powrotny i na miejscu jest o 21:30. Pracownik normalnie pracuje od 7 do 15, od poniedziałku do piątku.1. Jak taki wyjazd ma się do wynagrodzenia?2. Jak taki wyjazd ma się do wymaganego wypoczynku (dziennego i tygodniowego)?3. Czy pracownik musi pojawić się następnego dnia w pracy? Czy przysługuje mu jakiś czas wolny lub wynagrodzenie za jego brak?

Porady prawne z prawa pracy

Praca dla większości z nas jest bardzo ważną sferą życia. Dla jednych jest głównie źródłem utrzymania, dla innych to samorealizacja i droga rozwoju. Bez względu na to, czy jesteśmy pracodawcą, czy pracownikiem, ważne, abyśmy znali swoje prawa i obowiązki oraz potrafili sobie poradzić z problemami, które nierzadko przytrafiają się nam w ciągu kariery zawodowej.

Serwis prawo-pracy.pl zawiera bardzo obszerny zbiór porad prawnych oraz artykułów dla pracodawcy i dla pracownika. Teksty, które powstały na kanwie prawdziwych spraw, z jakimi zwrócili się do nas klienci, są dla ułatwienia podzielone na działy. Znajdą tu Państwo na przykład dział na temat rozwiązywania umowy o pracę przez pracownika, jak i wypowiedzenia umowy przez pracodawcę.


Wiele porad dotyczy praw pracownika, wypadków przy pracy, chorób zawodowych, mobbingu itp. Prawo pracy to także zagadnienia dotyczące wynagrodzenia, godzin nadliczbowych, urlopów czy okresu wypowiedzenia. Nasi specjaliści, którzy są autorami tych tekstów, udzielili już setek porad, na co dzień sporządzają pisma do sądu pracy oraz do ZUS, podejmują się reprezentacji. Mają bowiem świadomość, że problemy w pracy oddziałują nieraz na całą rodzinę, odbijają się na zdrowiu, dlatego gdy mają Państwo wątpliwości, jak postąpić, warto wesprzeć się ich pomocą. Są do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »

poduszki dekoracyjne