Prawo nauczyciela do odprawy i nagrody jubileuszowej po przejściu na emeryturę

• Autor: Marta Handzlik

Uczyłam w szkole podstawowej, w tym roku w kwietniu otrzymałam oświadczenie pracodawcy o przeniesieniu mnie w stan nieczynny z powodu braku możliwości dalszego zatrudniania w nowym roku szkolnym. Złożyłam oświadczenie, że nie wyrażam zgody na przeniesienie mnie w stan nieczynny. W maju otrzymałam rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływał z końcem sierpnia. Jako przyczynę wypowiedzenia podano zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole uniemożliwiające dalsze zatrudnienie mnie jako nauczyciela. Otrzymała świadectwo pracy i sześciomiesięczną odprawę z art. 255 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe. Równocześnie jeszcze w marcu przyznano mi rentę, która końcem maja automatycznie została przeliczona na emeryturę (po osiągnięciu wieku emerytalnego). Nie poinformowałam o tym dyrektora. Obecnie jestem na emeryturze, ale 31 sierpnia br. mój staż pracy wynosił 39 lat 10 miesięcy i 12 dni. Czy w opisanej sytuacji należy mi się trzymiesięczna odprawa emerytalna oraz nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy? Jeśli tak, czy to ja mam złożyć do dyrekcji pismo o wypłatę tych świadczeń?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Prawo nauczyciela do odprawy i nagrody jubileuszowej po przejściu na emeryturę

Odprawa dla nauczyciela w związku z przejściem na emeryturę

Skoro Pani nie poinformowała dyrektora o przejściu na emeryturę, to nie był on zobowiązany do wypłaty odprawy w chwili rozwiązania stosunku pracy. Będzie do tego zobowiązany teraz, gdy otrzyma informację o tym, że po rozwiązaniu stosunku pracy przeszła Pani na emeryturę (o ile wcześniej nie dostała Pani odprawy rentowej).

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) – nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego, ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

Dla wypłacenia odprawy z art. 87 Karty Nauczyciela istotne jest ustalenie, czy stosunek pracy został rozwiązany w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Nie nastręcza to trudności w przypadku, gdy nauczyciel rozwiązuje stosunek pracy, argumentując, że chce przejść na emeryturę lub rentę.

Zobacz też: Nagroda jubileuszowa a emerytura

Dwie odprawy dla nauczyciela z art. 20 ust. 2 i art. 87 Karty Nauczyciela

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2001 r. (I PKN 565/00, OSNAP 2003, nr 10, poz. 251) nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela (lub art. 225 ustawy przepisy wprowadzające Prawo oświatowe), przechodzącemu na emeryturę lub rentę, przysługiwać będą dwie odprawy:

  • na podstawie art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela (art. 225 ustawy przepisy wprowadzające Prawo oświatowe),
  • na podstawie art. 87 Karty Nauczyciela.

Przeczytaj też: Wzór wniosek nauczyciela o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę

Nagroda jubileuszowa

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Wobec powyższego, jeśli nauczyciel w dniu zakończenia stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę będzie miał mniej niż 12 miesięcy do otrzymania kolejnej nagrody jubileuszowej, należy mu ją wypłacić. Przy czym dyrektor musiałby wiedzieć, że Pani przeszła na emeryturę.

Zatem teraz powinna Pani zwrócić się do dyrektora o wypłatę odprawy i nagrody jubileuszowej, wykazując, że po ustaniu zatrudnienia przeszła Pani na emeryturę.

Zobacz również: Wzór wypowiedzenie umowy o pracę w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »