Skutki przerwania urlopu wypoczynkowego chorobą

• Autor: Marta Handzlik

Jestem pracownikiem instytucji budżetowej. W lipcu rozpocząłem planowany 14-dniowy urlop wypoczynkowy. Po 11 dniach od jego rozpoczęcia na skutek choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim został on przerwany. Czy w takiej sytuacji pracodawca może wymusić lub wydać mi polecenie, abym ponownie wykorzystał urlop w wymiarze 14 dni? Zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymałem wypłatę świadczenia urlopowego przed jego rozpoczęciem. Czy w przypadku przerwania urlopu wypoczynkowego z powodu choroby, pracodawca może zażądać zwrotu dopłaty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Skutki przerwania urlopu wypoczynkowego chorobą

Przerwanie urlopu wypoczynkowego i przejście na zwolnienie lekarskie

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 166 ustawy Kodeks pracy „część urlopu niewykorzystaną z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3) odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego– pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Komentowany przepis zawiera odstępstwo od zasady nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Niewątpliwie cel tego urlopu w sposób optymalny może zostać osiągnięty, gdy pracownik korzysta z urlopu w sposób ciągły, przez cały przysługujący mu jego wymiar. Trudno jednak nie zauważyć, że niekiedy, ze względu na różne istotne okoliczności, pracownik może być zainteresowany podziałem urlopu na części. Dlatego też ustawodawca przyznał pracownikowi taką możliwość, nie zapewniając jednak przy korzystaniu z niej pełnej dowolności w zakresie zasad podziału urlopu.

Zobacz też: 10 dni urlopu ciągiem

Podział urlopu wypoczynkowego na części

Na marginesie warto dodać, że do podziału urlopu na części dojdzie nie tylko w razie złożenia wniosku przez pracownika, ale również wtedy, gdy w trakcie urlopu wystąpią okoliczności powodujące jego przerwanie oraz w przypadku odwołania pracownika z urlopu.

Przepisy stanowią, że przy podziale urlopu jedna cześć musi mieć co najmniej 14 dni. Jednakże jeśli pracownik nie wykorzystał owych 14 dni z powodu choroby, przepisy stanowią jedynie, że pozostałą część powinien wykorzystać później.

Brak jest zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie jednoznacznego stanowiska w kwestii tego, czy przerwany chorobą urlop powinien być udzielony w terminie późniejszym w wymiarze co najmniej 14 dni. W mojej opinii w takiej sytuacji nie ma już tego obowiązku.

Odnośnie zaś otrzymanego przed urlopem świadczenia z ZFŚS, to do pracodawcy należy decyzja o sposobie rozwiązania tej sytuacji. Może zatem zażądać od pracownika zwrotu nienależnego świadczenia urlopowego lub też pozostawić mu je, uwzględniając okoliczność niezależną od podwładnego, jaką jest choroba.

Oznacza to, że choroba zapoczątkowana w czasie wakacji pracownika przerywa je na okres zwolnienia lekarskiego, za który przysługuje wynagrodzenie chorobowe (zasiłek chorobowy), a nie wynagrodzenie urlopowe.

Tak jest w Pana przypadku. Zamiast 14-dniowego urlopu wypoczynkowego miał Pan tylko 11 dni, reszta przypadła na czas choroby.

Pozostałą część urlopu będzie Pan mógł wykorzystać w innym, uzgodnionym z szefem, terminie. Jednak feralna choroba powodująca szybsze zakończenie urlopu wpłynęła negatywnie na kwestię pobranego świadczenia urlopowego.

Według przepisów o ZFŚS świadczenie urlopowe pracodawca wypłaca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dokonuje tego nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

Przerwanie urlopu a zwrot wypłaconego przez pracodawcę świadczenia

Zatem uprawnienie do świadczenia determinuje długość urlopu, a dokładnie co najmniej 14 kolejnych dni. Pracownik, który co prawda wnioskował o taki urlop, ale faktycznie nie skorzystał z niego w tym wymiarze, traci prawo do świadczenia urlopowego.

Świadczeniem nienależnym jest więc świadczenie urlopowe wypłacone pracownikowi w ostatnim dniu pracy przed urlopem, który został przerwany. W konsekwencji podwładny nie wykorzystał wymaganych 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracodawca ma więc prawo domagać się od niego zwrotu pieniędzy.

Jeśli jednak firma od tego odstąpi i podaruje je Panu, wówczas świadczenie urlopowe, jako niewypłacone zgodnie z ustawą o ZFŚS, będzie podlegało ozusowaniu. A to oznacza dla pracodawcy jako płatnika konieczność naliczenia i odprowadzenia wszystkich składek na ZUS od tej wypłaty.

***

Nie zgadzam się z zaprezentowanym tutaj poglądem w zakresie zwrotu świadczenia z ZFŚŚ. Dopuszczalność żądania zwrotu świadczenia mogłaby mieć miejsce tylko wówczas, gdyby urlop nie został wykorzystany z przyczyn zawinionych przez pracownika, a nie z powodu okoliczności losowej, jaką jest niezdolność do pracy. Żądanie zwrotu wypłaconej należności, w opisanym stanie faktycznym, w warunkach wykorzystania już 11 dni urlopu, należałoby uznać za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego i społeczno-gospodarczym przeznaczeniem ustawy o ZFŚS (art. 8 K.p.).

Tadeusz M. Nycz

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »