Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skutki przerwania urlopu wypoczynkowego chorobą

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-04-04

Jestem pracownikiem instytucji budżetowej. W lipcu rozpocząłem planowany 14-dniowy urlop wypoczynkowy. Po 11 dniach od jego rozpoczęcia na skutek choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim został on przerwany. Czy w takiej sytuacji pracodawca może wymusić lub wydać mi polecenie, abym ponownie wykorzystał urlop w wymiarze 14 dni? Zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymałem wypłatę świadczenia urlopowego przed jego rozpoczęciem. Czy w przypadku przerwania urlopu wypoczynkowego z powodu choroby, pracodawca może zażądać zwrotu dopłaty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 166 ustawy Kodeks pracy „część urlopu niewykorzystaną z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3) odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego


– pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Komentowany przepis zawiera odstępstwo od zasady nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Niewątpliwie cel tego urlopu w sposób optymalny może zostać osiągnięty, gdy pracownik korzysta z urlopu w sposób ciągły, przez cały przysługujący mu jego wymiar. Trudno jednak nie zauważyć, że niekiedy, ze względu na różne istotne okoliczności, pracownik może być zainteresowany podziałem urlopu na części. Dlatego też ustawodawca przyznał pracownikowi taką możliwość, nie zapewniając jednak przy korzystaniu z niej pełnej dowolności w zakresie zasad podziału urlopu.

Na marginesie warto dodać, że do podziału urlopu na części dojdzie nie tylko w razie złożenia wniosku przez pracownika, ale również wtedy, gdy w trakcie urlopu wystąpią okoliczności powodujące jego przerwanie oraz w przypadku odwołania pracownika z urlopu.

Przepisy stanowią, że przy podziale urlopu jedna cześć musi mieć co najmniej 14 dni. Jednakże jeśli pracownik nie wykorzystał owych 14 dni z powodu choroby, przepisy stanowią jedynie, że pozostałą część powinien wykorzystać później.

Brak jest zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie jednoznacznego stanowiska w kwestii tego, czy przerwany chorobą urlop powinien być udzielony w terminie późniejszym w wymiarze co najmniej 14 dni. W mojej opinii w takiej sytuacji nie ma już tego obowiązku.

Odnośnie zaś otrzymanego przed urlopem świadczenia z ZFŚS, to do pracodawcy należy decyzja o sposobie rozwiązania tej sytuacji. Może zatem zażądać od pracownika zwrotu nienależnego świadczenia urlopowego lub też pozostawić mu je, uwzględniając okoliczność niezależną od podwładnego, jaką jest choroba.

Oznacza to, że choroba zapoczątkowana w czasie wakacji pracownika przerywa je na okres zwolnienia lekarskiego, za który przysługuje wynagrodzenie chorobowe (zasiłek chorobowy), a nie wynagrodzenie urlopowe.

Tak jest w Pana przypadku. Zamiast 14-dniowego urlopu wypoczynkowego miał Pan tylko 11 dni, reszta przypadła na czas choroby.

Pozostałą część urlopu będzie Pan mógł wykorzystać w innym, uzgodnionym z szefem, terminie. Jednak feralna choroba powodująca szybsze zakończenie urlopu wpłynęła negatywnie na kwestię pobranego świadczenia urlopowego.

Według przepisów o ZFŚS świadczenie urlopowe pracodawca wypłaca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dokonuje tego nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

Zatem uprawnienie do świadczenia determinuje długość urlopu, a dokładnie co najmniej 14 kolejnych dni. Pracownik, który co prawda wnioskował o taki urlop, ale faktycznie nie skorzystał z niego w tym wymiarze, traci prawo do świadczenia urlopowego.

Świadczeniem nienależnym jest więc świadczenie urlopowe wypłacone pracownikowi w ostatnim dniu pracy przed urlopem, który został przerwany. W konsekwencji podwładny nie wykorzystał wymaganych 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracodawca ma więc prawo domagać się od niego zwrotu pieniędzy.

Jeśli jednak firma od tego odstąpi i podaruje je Panu, wówczas świadczenie urlopowe, jako niewypłacone zgodnie z ustawą o ZFŚS, będzie podlegało ozusowaniu. A to oznacza dla pracodawcy jako płatnika konieczność naliczenia i odprowadzenia wszystkich składek na ZUS od tej wypłaty.

***

Nie zgadzam się z zaprezentowanym tutaj pogladem w zakresie zwrotu świadczenia z ZFŚŚ. Dopuszczalność żądania zwrotu świadczenia mogłaby mieć miejsce tylko wówczas, gdyby urlop nie zostal wykorzystany z przyczyn zawinionych przez pracownika, a nie z powodu okoliczności losowej, jaką jest niezdolność do pracy. Żądanie zwrotu wyplaconej należności, w opisanym stanie faktycznym, w warunkach wykorzystania już 11 dni urlopu, należałoby uznać za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego i społeczno-gospodarczym przeznaczeniem ustawy o ZFŚS (art. 8 K.p.).

Tadeusz M. Nycz

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »