Ochrona przed zwolnieniem pracownicy karmiącej piersią

• Autor: Dorota Kriger

Czy pracownica, która karmi dziecko piersią, podlega ochronie przed zwolnieniem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Ochrona przed zwolnieniem pracownicy karmiącej piersią

Przerwy w pracy dla pracownicy która karmi dziecko piersią

Pracownice, które karmią piersią swoje dzieci, nie mają wprost z tego tytułu ochrony przed zwolnieniem. Pracownice te posiadają za to szereg innych uprawnień związanych z wiekiem dziecka i koniecznością sprawowania opieki nad tym dzieckiem.

Najbardziej znanym uprawnieniem pracownicy, która karmi piersią, jest prawo do przerw w pracy. Pracownica uprawniona jest do następujących przerw (art. 187 § 1 i § 2 Kodeksu pracy):

  • gdy posiada jedno dziecko, ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy – w przypadku gdy jej czas pracy dziennie przekracza 6 godzin, przerwy te mogą być udzielone łącznie,
  • gdy posiada więcej niż jedno dziecko do karmienia piersią, to ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda – w przypadku gdy jej czas pracy dziennie przekracza 6 godzin, przerwy te mogą być udzielone łącznie,
  • gdy dzienny czas pracy pracownicy wynosi od 4 do 6 godzin pracy, to ma ona prawo do jednej 30-minutowej przerwy na karmienie.

Uprawnienia pracownicy związane z opieka nad małym dzieckiem

W przypadku gdy pracownica zatrudniona jest przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie, przerwy na karmienie nie przysługują.

Ponadto, zgodnie z art. 176 Kodeksu pracy, kobiet nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia; prace te określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545). Pracodawca, który zatrudnia pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wymienionej w ww. rozporządzeniu, wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany przenieść taką pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy (art. 179 § 1 K.p.). Pośrednio z tego przepisu wynika specyficzna ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę dla pracownicy karmiącej piersią. Pracodawca nie może bowiem zwolnić takiej pracownicy, ale musi zastosować się do powyższego przepisu. Pracodawca zatrudniający pracownicę przy pozostałych pracach wymienionych w ww. rozporządzeniu jest zobowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy.

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z karmiącą piersią pracownicą?

Również i w tym przypadku prawo nie zezwala na rozwiązanie umowy o pracę karmiącej pracownicy, ale nakazuje odpowiednio dostosować warunki jej pracy (art. 179 § 2 K.p.) lub skrócić czas pracy. Jeżeli zaś dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca powinien przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości – zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Ponieważ kobieta nie może „tracić”, korzystając ze swoich uprawnień, przepisy zabezpieczają ją również pod względem finansowym:

  • gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy spowoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy (art. 179 § 4 K.p.),
  • gdy pracownicę zwolniono z obowiązku świadczenia pracy, zachowuje ona prawo do dotychczasowego wynagrodzenia (art. 179 § 5 K.p.).

Gdy kobieta zgłosi pracodawcy, iż przestała karmić swoje dziecko piersią, pracodawca będzie zobowiązany zatrudnić tę pracownicę ponownie przy pracy i w wymiarze czasu określonych w umowie o pracę (art. 179 § 6 K.p.).

Należy więc traktować zapisy art. 179 K.p. jako gwarantujące dalsze zatrudnienie karmiącym kobietom w sytuacji, gdy ze względu na ich zatrudnienie przy pracach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia nie mogą tej pracy wykonywać w dotychczasowy sposób.

Brak jest jednak przepisów, które gwarantowałyby zatrudnienie i ochronę przed zwolnieniem wszystkim karmiącym pracownicom.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »