Czy nauczyciel może odmówić wykonania dodatkowych zadań wyznaczonych przez dyrektora szkoły?

• Autor: Marta Handzlik

Pracuję w dużej szkole, w której zdecydowana większość nauczycieli jest już dyplomowana. Chciałabym zapytać, czy w związku z tym dyrektor może zlecić dyplomowanym nauczycielom i zarządzić zgodnie ze statutem szkoły, Kodeksem pracy i Kartą Nauczyciela w ramach rocznego planu pracy szkoły oraz planu nadzoru pedagogicznego wykonanie następujących zadań: przygotowanie akademii i uroczystości, prowadzenie lekcji otwartych, uczestniczenie w szkoleniach i kursach, przygotowanie zestawień i analiz, związanych z wynikami egzaminów.
Jeśli mogę odmówić którejkolwiek z powyższych czynności, poproszę o podanie podstawy prawnej. Chcę jeszcze zapytać, czy wolno mi nie stawić się na wyznaczone kilka dni wcześniej przez dyrektora spotkanie? Czy też zmuszona jestem, w ramach np. zależności służbowej, wykonać to polecenie? I jeszcze ile mam czasu na udzielenie pisemnej odpowiedzi na zadane mi pisemnie przez dyrekcję pytanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Czy nauczyciel może odmówić wykonania dodatkowych zadań wyznaczonych przez dyrektora szkoły?

Zadania w pracy nauczyciela

Zgodnie z art. 42 ustawy Karta Nauczyciela „czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień”.

„W ramach czasu pracy, o którym mowa wyżej, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym pensum;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym”.

W ramach czasu pracy nauczyciel jest więc zobowiązany do udziału w akademiach i uroczystościach, przygotowywania zestawień i analiz, a także uczestniczenia w szkoleniach i kursach.

Zobacz też: Czy nauczyciel bez przygotowania pedagogicznego może rozpocząć staż

Zajęcia otwarte prowadzone przez nauczyciela

Zgodnie z art. 6 KN nauczyciel obowiązany jest między innymi rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Lekcje otwarte prowadzone w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub z inicjatywy nauczyciela w związku z zamiarem poddania się ocenie pracy. Zgodnie z przepisami:

  • nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć,
  • nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  • wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

Podsumowując – jeśli nauczyciel jest akurat w trakcie stażu na kolejny stopień awansu – nie może odmówić prowadzenia lekcji otwartych. W pozostałych wypadkach – ma do tego prawo.

Jeśli chodzi o spotkanie służbowe wyznaczone przez dyrektora, oczywiście, skoro jest to polecenie pracodawcy, to musi się Pani na to spotkanie stawić. Co do pisma – z niego powinno wynikać, w jakim terminie musi się Pani do tego pisma ustosunkować. Przepisy tego nie określają.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »