Jak nie stracić nagrody jubileuszowej?

• Autor: Michał Berliński

Pracuję od 1978 roku. W połowie tego roku ukończyłam 60 lat. Pracowałam w latach 90. na umowę-zlecenie, co powoduje, że wysługę na 40-lecie mogę otrzymać wiosną 2020 r. Oczywiście jest to niemała kwota (zwłaszcza dla pielęgniarki). Aktualnie jestem na zwolnieniu lekarskim, które może przedłużyć się nawet do kilku miesięcy. Co powinnam zrobić, aby pozostać w stanie stosunku pracy, by nie stracić tej nagrody jubileuszowej, a od kwietnia przejść na emeryturę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Jak nie stracić nagrody jubileuszowej?

Wiek uprawniający do emerytury

W Pani sytuacji warto wskazać, na które ze świadczeń może liczyć Pani w swojej obecnej sytuacji. Należy jednoznacznie wskazać, że osiągnęła Pani aktualnie wiek uprawniający Panią do uzyskania świadczenia emerytalnego. Jednym z głównych warunków przyznania świadczenia emerytalnego jest osiągnięcie odpowiedniego wieku. W Polsce, aktualnie osobami uprawnionymi do pobierania świadczenia są kobiety, które ukończyły 60 lat, oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat. Analizując Pani pytanie, należy wskazać, że warunek osiągnięcia wymaganego prawem wieku, tj. ukończenie przez Panią 60 lat, został spełniony.

Zobacz też: Odprawa emerytalna nauczyciela po 40 latach pracy

Lata składkowe i nieskładkowe

Kolejnym ważnym i w zasadzie najbardziej problematycznym warunkiem do spełnienia jest osiągnięcie odpowiedniej ilości lat składkowych oraz nieskładkowych. W tym miejscu warto również rozjaśnić czym są owe okresy składkowe, jak i nieskładkowe. Okresy składkowe to okresy opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz niektóre okresy, podczas których składka nie była odprowadzana z uwagi na brak takiego obowiązku. Do okresów składkowych zaliczymy między innymi: okres ubezpieczenia lub okres pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli zaś chodzi o okresy nieskładkowe, to jest to czas swego rodzaju braku aktywności zawodowej. Co ciekawe, również te okresy wliczają się do stażu poprzez ich uwzględnienie w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych. Okresami nieskładkowymi są między innymi okresy: pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego, w tym chorobowego lub opiekuńczego, lub pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego, a także czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendiów.

Wobec tego, podsumowując kwestię emerytury, osiągnęła Pani wymagany prawem wiek do uzyskania świadczenia emerytalnego. Z uwagi na treść opisu zadania można również uznać, że staż pracy, czyli ilość lat składkowych, została przez Panią osiągnięta, z uwagi na fakt, iż spodziewa się Pani nagrody jubileuszowej z uwagi wysługi lat.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Nagroda jubileuszowa za lata pracy

Następnie przejdźmy do kwestii wspomnianej nagrody. Nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem uregulowanym w Kodeksie pracy. Tym samym niestety nie będzie przysługiwać wszystkim zatrudnionym, nawet jeśli przepracowali w jednym zakładzie pracy wiele lat. Jak sama nazwa wskazuje, nagroda jubileuszowa ma być nagrodą za wieloletnią pracę w zawodzie bądź u jednego pracodawcy. Nie oznacza to jednak, że pracownicy zatrudnieni u prywatnych pracodawców nie mogą liczyć na tego rodzaju wynagrodzenie. Może ono być przyznawane z woli pracodawcy. W Pani przypadku z uwagi na fakt świadczenia pracy w SPZOZ nagroda jubileuszowa regulowana jest wprost przez przepisy prawa. Zgodnie z treścią art. 62 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej:

„Za długoletnią pracę pracownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy;

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy;

3) 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy;

4) 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy;

5) 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy”.

Do stażu pracy uprawniającego do przyznania nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia. Nie posiadam wiedzy, czy Pani zakład ma wewnętrzny regulamin wynagradzania, stąd też trudno mi się wypowiadać na temat dodatkowych warunków, które należałoby spełnić w celu uzyskaniu nagrody.

W powyższej sprawie wypowiedział się też Sąd Najwyższy. Zgodnie z wyrokiem z 22 stycznia 2002 r. (sygn. akt I PKN 820/00) gratyfikacja jubileuszowa jest świadczeniem fakultatywnym i przepisy płacowe mogą kształtować do niej prawo w sposób samodzielny i swobodny. Istotą gratyfikacji jubileuszowej jest nagradzanie pracy u jednego pracodawcy lub w jednym zawodzie, nagroda jubileuszowa jest więc świadczeniem o charakterze zakładowym, branżowym lub zawodowym (stąd też nadal obowiązujące przepisy szczegółowe, dotyczące np. górników czy nauczycieli).

Mając na uwadze powyższe oraz fakt regulowania kwestii nagrody wprost w ustawie, można się spodziewać, że jest ona wypłacana na zasadach ogólnych, tzn. że staż pracy w całości wlicza się do wymaganego prawem stażu pracy, a co za tym idzie, czas przebywania na zwolnieniu lekarskim nie ma wpływu i nie skraca naszego stażu pracy. Jednakże należy pamiętać, że do staży pracy wlicza się tylko czas, w którym jest lub była Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zgodnie zaś z treścią art. 64 ww. ustawy ustalanie okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej, o której mowa w art. 62, oraz jednorazowej odprawy, o której mowa w art. 63, a także szczegółowe zasady ich obliczania i wypłacania regulują przepisy o wynagrodzeniu obowiązujące u danego pracodawcy.

Zasady wypłacania nagrody dla pielęgniarki

Zgodnie zaś z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (które szczegółowo reguluję te kwestię) należy wskazać, że:

  1. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
  2. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.
  3. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
  4. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Jak nie stracić nagrody jubileuszowej z powodu zwolnienia lekarskiego?

W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Kwestia zwolnienia lekarskiego. W tej sytuacji należy pamiętać o terminach. Przez okres trwania niezdolności do pracy pracownik zamiast wynagrodzenia za pracę otrzymuje zasiłek chorobowy. Okres pobierania zasiłku (okres zasiłkowy) limitowany jest określoną liczbą dni. Nie można z niego korzystać dłużej niż przez 182 dni. Wyjątek stanowi tutaj niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą lub występująca w trakcie ciąży. W wymienionych przypadkach pracownik może pobierać świadczenie przez maksymalnie 270 dni. Jeśli ów termin, tj. 182 dni, zostanie przez Panią przekroczony, to będzie miała Pani prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Należy mieć również fakt, iż w przypadku zbyt długiego przebywania na zwolnieniu lekarskim pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę o pracę, jednakże okres trwałej choroby musi być okresem długim.

Podsumowując, na Pani miejscu najlepszym wyjściem byłoby spokojne dojście do zdrowia (o ile to możliwe – czego życzę, ma Pani na to czas nawet 182 dni), a następnie powrót do pracy, odebranie nagrody jubileuszowej za staż pracy, a następnie złożenie wniosku o przejście na emeryturę. Dodatkowo podpowiem, że w przypadku przejścia na emeryturę przysługuje Pani również jednorazowa odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia (takie uprawnienie przysługuje już po 20 latach pracy).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczy i kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »