Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej w związku z przejściem na emeryturę

• Autor: Michał Berliński

Nagroda jubileuszowa to świadczenie przyznawane pracownikowi za długi staż pracy. Kto może ją otrzymać? Czy między nagrodą jubileuszową a emeryturą zachodzi jakaś zależność? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Haliny – pielęgniarki, która jest aktywna zawodowo od 40 lat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej w związku z przejściem na emeryturę

Pani Halina miała wątpliwości dotyczące wypłaty nagrody jubileuszowej przy przejściu na emeryturę. Pani Halina pracuje od 1978 roku. W połowie 2019 r. ukończyła 60 lat. Pani Halina wyjaśniła nam, że pracowała w latach 90. na umowę-zlecenie, co powoduje, że wysługę na 40-lecie może otrzymać wiosną 2020 r. Wskazała, że jest to niemała kwota (zwłaszcza dla pielęgniarki). Pani Halina poinformowała nas, że aktualnie przebywa na zwolnieniu lekarskim, które może przedłużyć się nawet do kilku miesięcy. W związku z tym zapytała nas, co powinna zrobić, aby pozostać w stanie stosunku pracy, by nie stracić tej nagrody jubileuszowej, a od kwietnia przejść na emeryturę.

Wiek uprawniający do emerytury

W przypadku pani Haliny warto wskazać, na które ze świadczeń może liczyć w swojej obecnej sytuacji. Należy jednoznacznie wskazać, że pani Halina osiągnęła aktualnie wiek uprawniający ją do uzyskania świadczenia emerytalnego. Jednym z głównych warunków przyznania świadczenia emerytalnego jest osiągnięcie odpowiedniego wieku. W Polsce aktualnie osobami uprawnionymi do pobierania świadczenia są kobiety, które ukończyły 60 lat, oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat. Analizując pytanie pani Haliny, należy wskazać, że warunek osiągnięcia wymaganego prawem wieku, tj. ukończenie przez panią Halinę 60 lat, został spełniony.

Zobacz też: Odprawa emerytalna nauczyciela po 40 latach pracy

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Lata składkowe i nieskładkowe

Kolejnym ważnym i w zasadzie najbardziej problematycznym warunkiem do spełnienia jest osiągnięcie odpowiedniej liczby lat składkowych oraz nieskładkowych. W tym miejscu warto również rozjaśnić, czym są owe okresy składkowe, jak i nieskładkowe. Okresy składkowe to okresy opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz niektóre okresy, podczas których składka nie była odprowadzana z uwagi na brak takiego obowiązku. Do okresów składkowych zaliczymy między innymi: okres ubezpieczenia lub okres pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli zaś chodzi o okresy nieskładkowe, to jest to czas swego rodzaju braku aktywności zawodowej. Co ciekawe, również te okresy wliczają się do stażu poprzez ich uwzględnienie w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych. Okresami nieskładkowymi są między innymi okresy: pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego, w tym chorobowego lub opiekuńczego, lub pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego, a także czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendiów.

Wobec tego, podsumowując kwestię emerytury, pani Halina osiągnęła wymagany prawem wiek do uzyskania świadczenia emerytalnego. Z uwagi na treść opisu można również uznać, że staż pracy, czyli liczba lat składkowych, została przez panią Halinę osiągnięta, ponieważ pani Halina spodziewa się nagrody jubileuszowej z uwagi na wysługę lat.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Nagroda jubileuszowa za lata pracy

Następnie przejdźmy do kwestii wspomnianej nagrody. Nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem uregulowanym w Kodeksie pracy. Tym samym niestety nie będzie przysługiwać wszystkim zatrudnionym, nawet jeśli przepracowali w jednym zakładzie pracy wiele lat. Jak sama nazwa wskazuje, nagroda jubileuszowa ma być nagrodą za wieloletnią pracę w zawodzie bądź u jednego pracodawcy. Nie oznacza to jednak, że pracownicy zatrudnieni u prywatnych pracodawców nie mogą liczyć na tego rodzaju wynagrodzenie. Może ono być przyznawane z woli pracodawcy. W przypadku pani Haliny, z uwagi na fakt świadczenia pracy w SPZOZ, nagroda jubileuszowa regulowana jest wprost przez przepisy prawa. Zgodnie z treścią art. 62 ustawy o działalności leczniczej:

Za długoletnią pracę pracownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy;

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy;

3) 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy;

4) 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy;

5) 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy”.

Do stażu pracy uprawniającego do przyznania nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia. Nie posiadam wiedzy, czy zakład pani Haliny ma wewnętrzny regulamin wynagradzania, stąd też trudno mi się wypowiadać na temat dodatkowych warunków, które należałoby spełnić w celu uzyskania nagrody.

W powyższej sprawie wypowiedział się też Sąd Najwyższy. Zgodnie z wyrokiem z dnia 22 stycznia 2002 r. (sygn. akt I PKN 820/00) gratyfikacja jubileuszowa jest świadczeniem fakultatywnym i przepisy płacowe mogą kształtować do niej prawo w sposób samodzielny i swobodny. Istotą gratyfikacji jubileuszowej jest nagradzanie pracy u jednego pracodawcy lub w jednym zawodzie, nagroda jubileuszowa jest więc świadczeniem o charakterze zakładowym, branżowym lub zawodowym (stąd też nadal obowiązujące przepisy szczegółowe, dotyczące np. górników czy nauczycieli).

Mając na uwadze powyższe oraz fakt regulowania kwestii nagrody wprost w ustawie, można się spodziewać, że jest ona wypłacana na zasadach ogólnych, tzn. że staż pracy w całości wlicza się do wymaganego prawem stażu pracy, a co za tym idzie, czas przebywania na zwolnieniu lekarskim nie ma wpływu i nie skraca naszego stażu pracy. Jednakże należy pamiętać, że do staży pracy wlicza się tylko czas, w którym pani Halina jest lub była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zgodnie zaś z treścią art. 64 ww. ustawy ustalanie okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej, o której mowa w art. 62, oraz jednorazowej odprawy, o której mowa w art. 63, a także szczegółowe zasady ich obliczania i wypłacania regulują przepisy o wynagrodzeniu obowiązujące u danego pracodawcy.

Zasady wypłacania nagrody dla pielęgniarki

Zgodnie zaś z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (które szczegółowo regulują tę kwestię) należy wskazać, że:

  1. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
  2. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.
  3. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
  4. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Jak nie stracić nagrody jubileuszowej z powodu zwolnienia lekarskiego?

Co w przypadku gdy do odebrania nagrody jubileuszowej brakuje kilku miesięcy? W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Kwestia zwolnienia lekarskiego. W tej sytuacji należy pamiętać o terminach. Przez okres trwania niezdolności do pracy pracownik zamiast wynagrodzenia za pracę otrzymuje zasiłek chorobowy. Okres pobierania zasiłku (okres zasiłkowy) limitowany jest określoną liczbą dni. Nie można z niego korzystać dłużej niż przez 182 dni. Wyjątek stanowi tutaj niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą lub występująca w trakcie ciąży. W wymienionych przypadkach pracownik może pobierać świadczenie przez maksymalnie 270 dni. Jeśli ów termin, tj. 182 dni, zostanie przez panią Halinę przekroczony, to pani Halina będzie miała prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Należy na uwadze mieć również fakt, iż w przypadku zbyt długiego przebywania na zwolnieniu lekarskim pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę o pracę, jednakże okres trwałej choroby musi być okresem długim.

Podsumowując, w przypadku pani Haliny najlepszym wyjściem byłoby spokojne dojście do zdrowia (o ile to możliwe – czego życzę, pani Halina ma na to nawet 182 dni), a następnie powrót do pracy, odebranie nagrody jubileuszowej za staż pracy, a następnie złożenie wniosku o przejście na emeryturę. Dodatkowo podpowiem, że w przypadku przejścia na emeryturę pani Halinie przysługuje również jednorazowa odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia (takie uprawnienie przysługuje już po 20 latach pracy).

Przykłady

Przykład 1

Pani Anna, pielęgniarka pracująca w publicznym szpitalu przez 30 lat, osiągnęła wiek 60 lat, co uprawnia ją do przejścia na emeryturę. Dzięki swojej długiej służbie pani Anna może również liczyć na nagrodę jubileuszową w wysokości 150% miesięcznego wynagrodzenia, co stanowi znaczące wsparcie finansowe.

 

Przykład 2

Pan Marek, pracownik biurowy z 35-letnim stażem pracy, właśnie skończył 65 lat. Przez lata skrupulatnie opłacał składki na ubezpieczenie społeczne, więc może skorzystać z pełnej emerytury. Dodatkowo, na podstawie przepisów dotyczących nagrody jubileuszowej, pan Marek otrzymał od swojego pracodawcy jednorazową gratyfikację, co bardzo go ucieszyło.

 

Przykład 3

Pani Zofia, nauczycielka z ponad 40-letnim stażem pracy, niedawno przeszła na emeryturę. Ze względu na swoją długą karierę zawodową pani Zofia miała prawo do otrzymania nagrody jubileuszowej w najwyższej możliwej wysokości. Jest to przykład na to, jak system nagród jubileuszowych docenia wieloletni wkład pracowników w rozwój miejsca pracy.

Podsumowanie

Podsumowując, osiągnięcie wymaganego wieku emerytalnego, w połączeniu z odpowiednią liczbą lat składkowych i nieskładkowych, umożliwia pracownikowi uzyskanie świadczeń emerytalnych. W Polsce istnieje system nagród jubileuszowych, który stanowi formę uznania dla osób, które przepracowały określoną ilość czasu. Jednakże nagroda ta nie jest świadczeniem uregulowanym w Kodeksie pracy, więc nie przysługuje wszystkim pracownikom. W przypadku większych wątpliwości i pytań (np. dotyczących tego, czy nagroda jubileuszowa przepada) warto skonsultować się z prawnikiem.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prawa pracy i emerytur? Zastanawiasz się, czy nagroda jubileuszowa może przepaść? Skorzystaj z naszych porad prawnych online! Oferujemy również przygotowanie profesjonalnych pism, aby pomóc Ci w pełni wykorzystać przysługujące Ci prawa i świadczenia. Nie wahaj się, już teraz opisz nam swoją sprawę w formularzu umieszczonym pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczy i kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »