Odmowa przydziału na stanowisko służbowe

• Autor: Mateusz Rzeszowski

Jestem żołnierzem służby kandydackiej na 5-letnich studiach wojskowych w szkole oficerskiej. Czy po ukończeniu szkoły na rozmowie z przedstawicielem Departamentu Kadr w sprawie wyznaczenia na stanowisko służbowe zawodowe przysługuje mi odmowa/nieprzyjęcie proponowanego przydziału na stanowisko służbowe i jakie wiążą się z tym konsekwencje? Czy w przypadku odmowy mam prawo i czas na samodzielne znalezienie właściwego dla mnie etatu jako oficer młodszy, żołnierz zawodowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Odmowa przydziału na stanowisko służbowe

Wyznaczanie na stanowisko służbowe żołnierza zawodowego

Kwestia sposobu wyznaczenia na stanowisko służbowe żołnierza zawodowego opisana została w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych:

„Art. 35

1. Żołnierza zawodowego wyznacza się na stanowisko służbowe, w drodze decyzji, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, w zależności od wymaganych kwalifikacji zawodowych, posiadanej oceny w opinii służbowej oraz modelu przebiegu służby w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych)”.

Podstawowym kryterium wskazanym w cytowanym przepisie są potrzeby Sił Zbrojnych, w dalszej zaś kolejności kwalifikacje żołnierza. Należy mieć zatem na uwadze, iż ocena przydatności kwalifikacji żołnierza odbywa się dopiero po przeprowadzeniu oceny potrzeb Sił Zbrojnych. Dana osoba może zatem być powołana na określone stanowisko służbowe, co do zasady tylko wówczas, gdy wcześniej zgłoszono takie zapotrzebowanie.

Szczegółowy tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, określa Minister Obrony Narodowej w drodze rozporządzenia. I tak, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk:

„Żołnierza służby kandydackiej, który ukończył studia w uczelni wojskowej lub szkolenie wojskowe, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 124a ust. 2 ustawy, wyznacza się na stanowisko służbowe oficera młodszego o stopniu etatowym podporucznika (podporucznika marynarki) / porucznika (porucznika marynarki) zaszeregowane do stopnia wojskowego podporucznika (podporucznika marynarki), po uzyskaniu przez niego tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, mianowaniu na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki) oraz powołaniu do zawodowej służby wojskowej”.

Zobacz też: Godziny pracy w wojsku

Brak możliwości odmowy przyjęcia stanowiska wojskowego

Zarówno powyższy przepis, jak i wcześniej cytowany przepis art. 35 nie przewidują możliwości odmowy przyjęcia danego stanowiska służbowego. Oba te przepisy, posługują się pojęciem „wyznacza się”, co należy rozumieć w ten sposób, iż jest to czynność zasadniczo niezależna od dotyczącej jej żołnierza. Oznacza to, iż decyzja o wyznaczeniu na dane stanowisko służbowe ma charakter władczy i zasadniczo możliwość odwołania się od niej dotyczyć będzie wyłącznie sytuacji, kiedy stanowisko służbowe, na które dany żołnierz został wyznaczony, jest niezgodne z przepisami rozporządzenia.

Wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe niż dotychczas zajmowane

Wskazać należy jednak, że przepisy rozporządzenia dopuszczają jako wyjątek możliwość odmowy objęcia stanowiska w przypadku wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe niż dotychczas zajmowane. Jak wynika z § 26 ust. 2 omawianego rozporządzenia:

„§ 26. 1. Z żołnierzem zawodowym, którego przewiduje się wyznaczyć na niższe stanowisko służbowe, organ uprawniony do wyznaczenia na to stanowisko przeprowadza rozmowę.

2. Pisemną zgodę lub odmowę na wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe żołnierz zawodowy może wyrazić w trakcie rozmowy lub w ciągu 7 dni od dnia jej przeprowadzenia”.

Reasumując, obawiam się, iż brak jest formalnych podstaw dla dokonania oficjalnej odmowy objęcia danego stanowiska służbowego, a ewentualne odwołanie może dotyczyć wyłącznie wyznaczenia na stanowisko służbowe wbrew przepisom wykonawczym (rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Mateusz Rzeszowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz obsłudze prawnej firm. Zajmuje się również sporządzaniem projektów umów, uchwał, regulaminów, polityk oraz innych aktów. Jednocześnie, posiada także szerokie zainteresowania w innych dziedzinach prawa, pozwalające na udzielanie porad w zróżnicowanych stanach faktycznych i prawnych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »