Ile wynosi wynagrodzenie za czas urlopu (tzw. wynagrodzenie urlopowe)?

• Autor: Dorota Kriger

W październiku wypadło tak, że musiałam przepracować o 2 dni więcej, i pracodawca zapłacił 100% za te dni. Jak powinien zapłacić pracodawca za takie dni, jak bym była na urlopie wypoczynkowym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Ile wynosi wynagrodzenie za czas urlopu (tzw. wynagrodzenie urlopowe)?

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za czas urlopu?

Każdy pracownik – zgodnie z art. 152 § 1 i art. 172 K.p. – ma prawo do wynagrodzenia za czas urlopu, czyli wynagrodzenia urlopowego. Wynagrodzenie za czas urlopu przysługuje pracownikowi takie, jakie ten pracownik by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował – okres przebywania na urlopie wypoczynkowym należy bowiem traktować tak samo jak okres wykonywania pracy.

Ustalając wysokość wynagrodzenia urlopowego, należy w szczególności uwzględnić charakter składników otrzymywanego wynagrodzenia (tzn. czy są one stałe, czy zmienne) i jednocześnie – stosując art. 172. K.p. – wahania wysokości zmiennych składników wynagrodzenia.

W zależności od tego, czy składniki zmienne kształtowały się w miarę równomiernie, czy też nie, uwzględnia się wynagrodzenia z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (przy nieznacznych wahaniach) lub z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (gdy różnice w wysokości składników wynagrodzenia były istotne).

Zasady obliczania wynagrodzenia za urlop

Szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia za urlop zostały unormowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

W § 6 rozporządzenia urlopowego wymieniono, których świadczeń nie należy uwzględniać w wynagrodzeniu urlopowym:

 1. jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 2. wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 3. gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
 4. wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 5. ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 6. dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 7. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 8. kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 9. nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 10. odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
 11. wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Ponadto, wyliczając wynagrodzenie urlopowe, nie należy uwzględniać należności wprowadzonych na podstawie ustawy antykryzysowej, przysługujących w okresie objęcia pracownika przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, w tym w szczególności świadczeń z FGŚP oraz stypendiów z FP.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Składniki wynagrodzenia 

Składniki wynagrodzenia dzieli się w następujący sposób:

 1. Wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości (§ 7 rozporządzenia urlopowego) – należy je uwzględniać w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.
 2. Wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc (§ 8 rozporządzenia urlopowego) – wypłaca się je w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy, dlatego pobyt pracownika na urlopie nie powinien mieć wpływu na wysokość takiego składnika.
 3. Wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (§ 12 rozporządzenia urlopowego) – przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego należy je uwzględniać w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia, a jeśli wysokość tych składników ulega znacznym wahaniom – w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia urlopowego wynagrodzenie urlopowe należy obliczać w następujący sposób:

 1. podstawę wymiaru dzieli się przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa,
 2. a następnie tak ustalone wynagrodzenie za 1 godzinę pracy mnoży się przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Przykład

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stałej wysokości 1680 zł. Z urlopu wypoczynkowego korzystał przez 2 dni w październiku – łącznie 16 godzin. Za październik pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie w łącznej kwocie 1680 zł brutto (tj. 160 zł wynagrodzenia urlopowego i 1520 zł wynagrodzenia zasadniczego).

Obliczono to w sposób następujący:

 • stawka za godzinę urlopu: 1680 zł: 168 godzin = 10 zł,
 • wynagrodzenie urlopowe: 10 zł x 16 godzin urlopu = 160 zł,
 • stawka za godzinę pracy: 1680 zł : 168 godzin = 10 zł,
 • wynagrodzenie za pracę: 1680 zł – 160 zł (nieobecność spowodowana urlopem) = 1520 zł,
 • wynagrodzenie brutto łącznie za październik: 1520 zł + 160 zł = 1680 zł.

Z powyższego wynika, że pracodawca za każdy dzień urlopu powinien zapłacić tyle samo, co za jeden dzień pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »