Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa na zastępstwo a „trzynastka”

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-02-13

Od ponad roku pracuję w firmie (budżetówka) na zastępstwo. Czy należy mi się tzw. trzynastka? Dodam, że na początku pracowałam na umowę-zlecenie.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160 z 1997 r., poz. 1080 z późn. zm.) „trzynastka” jest wypłacana pracownikom:

  • państwowych jednostek sfery budżetowej,
  • zatrudnionym w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach,
  • samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
  • biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych.

Prawo do „trzynastki” przysługuje więc każdemu pracownikowi sfery budżetowej, czyli osobie zatrudnionej na podstawie stosunku pracy. Zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy pracownikiem jest także osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na zastępstwo zawartej na czas określony, obejmujący czas usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika.

Pracownik, który przepracował cały rok, powinien otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne w pełnej wysokości (art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym). W razie przepracowania okresu krótszego – wynagrodzenie to zostanie naliczone i wypłacone w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu, o ile nie był on krótszy niż 6 miesięcy (art. 2 ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym).

Prawo do „trzynastki” traci osoba, która np. w stanie nietrzeźwym stawiła się do pracy lub z którą rozwiązano bez wypowiedzenia umowę o pracę z jej winy lub której wymierzono karę dyscyplinarną wydalenia z pracy lub ze służby. Nie otrzyma wynagrodzenia dodatkowego także osoba, która była przez wiele miesięcy niezdolna do pracy, w związku z czym nie świadczyła pracy przez przynajmniej 6 miesięcy.

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego zależne jest bowiem od czasu efektywnie przepracowanego, a także od stosunku pracownika do jego służbowych obowiązków (art. 3 ustawy). Potwierdza to też uchwała Sądu Najwyższego, który uznał, że „warunkiem nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.) jest efektywne przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego” (uchwała SN z dnia 25.07.2003 r., sygn. akt III PZP7/03).

W dniu 07.07.2011 r. Sąd Najwyższy wydał drugi wyrok w sprawie „trzynastek” (sygn. akt III PZP 3/11), w którym stwierdził, iż „okresy pobierania przez pracownika niezdolnego do pracy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego nie podlegają wliczeniu do 6-miesięcznego okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.)”.

Jeśli rok 2011 był przepracowany przez Panią efektywnie, czyli nie zaszła żadna z powyższych sytuacji, to pracodawca powinien wypłacić Pani dodatkowe wynagrodzenie roczne, mimo że zatrudniona jest Pani w oparciu o umowę na zastępstwo.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane jest w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę osiągniętego przez pracownika w roku, za który przysługuje „trzynastka”, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy (art. 4 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym).

Umowa-zlecenie nie jest wliczana do tego okresu – traktowane jest to tak, jakby Pani nie pracowała w tym czasie w tej firmie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zastępstwo w szkole a wynagrodzenie w wakacje

Nauczycielowi (także zatrudnionemu na umowę na zastępstwo) przysługuje na okres wakacji tzw. wynagrodzenie urlopowe.

 

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej:...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Opóźnianie wypłaty wynagrodzenia

Od kilku miesięcy pracodawca opóźnia notorycznie wypłatę wynagrodzenia, np.za marzec 24 kwietnia, za kwiecień 22 maja, za maj 1 lipca. Na początku lipca...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »