Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie z pracy podczas trwania świadczenia rehabilitacyjnego

Marek Gola • Opublikowane: 2015-04-21

Byłam 182 dni na zwolnieniu lekarskim i lekarz orzecznik ZUS przyznał mi prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na okres 6 miesięcy od dnia ustania L4. W trakcie świadczenia rehabilitacyjnego zostałam zwolniona z art. 53 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Czy świadczenie rehabilitacyjne będzie nadal wypłacane? Czy muszę rejestrować się jako osoba bezrobotna? Co w takiej sytuacji mam zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie z pracy podczas trwania świadczenia rehabilitacyjnego

Komu i na jaki okres przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Ustosunkowując się do zadanego przez Panią pytania uprzejmie wyjaśniam co następuje. Istotnym z punktu widzenia Pani interesu jest treść rozdziału 3 „Świadczenie rehabilitacyjne” ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Na wstępie pozwoli Pani, że przytoczę przepisy znajdujące się w ww. rozdziale, mianowicie:

„Art. 18. 1. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.

2. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

3. O okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i 2, orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

4. Od orzeczenia lekarza orzecznika ubezpieczonemu przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie i na zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

5. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika w terminie i na zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

6. Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie wniesiono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.

7. Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 19. 1. Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży – 100% tej podstawy.

2. Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega waloryzacji według następujących zasad:

1) jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w l kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w III kwartale w stosunku do l kwartału ubiegłego roku kalendarzowego;

2) jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w II kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w IV kwartale w stosunku do II kwartału ubiegłego roku kalendarzowego;

3) jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w III kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w l kwartale tego roku kalendarzowego w stosunku do III kwartału ubiegłego roku kalendarzowego;

4) jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w IV kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w II kwartale tego roku kalendarzowego w stosunku do IV kwartału ubiegłego roku kalendarzowego.

3. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego, wskaźnik waloryzacji, obliczony według zasad określonych w ust. 2, obowiązujący w następnym kwartale.

Art. 20. Przepis art. 53 § 5 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do pracownika pobierającego świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli zgłosi on swój powrót do pracodawcy niezwłocznie po wyczerpaniu tego świadczenia, choćby nastąpiło to po upływie 6 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy.

Art. 21. Ilekroć w przepisach o ubezpieczeniu społecznym, o ubezpieczeniu zdrowotnym, o emeryturach i rentach, a także w przepisach, które uzależniają uprawnienia od dochodu rodziny, jest mowa o zasiłku chorobowym, należy przez to rozumieć również świadczenie rehabilitacyjne.

Art. 22. Do świadczenia rehabilitacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 4 i 5, art. 12, art. 13 ust. 1, art. 15 i 17.”

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pracownika

W chwili obecnej powinna Pani zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Z treści Pani pytania wynika, iż świadczenie rehabilitacyjne zostało przyznane na okres 6 miesięcy. Mimo, iż pracodawca rozwiązał z Panią umowę o pracę na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 K.p., nie zostaje Pani pozbawiona prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. W chwili obecnej świadczenie zostało przyznane na okres 6 miesięcy i będzie wypłacane. Pozostając w stosunku pracy wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składał pracodawca w Pani imieniu. W chwili obecnej to Pani powinna złożyć wniosek co najmniej na jeden miesiąc przed upływem przyznanego poprzednią decyzją okresu. Niezbędnym dokumentem do przedłużenia świadczenia rehabilitacyjnego jest druk ZUS Np.-7. O tym, czy jest potrzeba przedłużenia świadczenia rehabilitacyjnego orzekać będzie lekarz orzecznik ZUS.

Pragnę nadto zwrócić uwagę na treść art. 53 § 5 K.p., zgodnie z którym pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w § 1 i 2, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. Uprawnienie takie przysługuje jednak tylko po ustaniu świadczenia rehabilitacyjnego. Zgodnie bowiem z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 lipca 1999 r., sygn. akt I PKN 166/99 „pracownikowi, który po rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 K.p., jest nadal niezdolny do pracy i z tego tytułu pobiera świadczenia rehabilitacyjne, nie przysługuje roszczenie o ponowne zatrudnienie (art. 53 § 5 K.p.)”.

Nadto zwrócić uwagę należy na pogląd Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 1998 r., sygn. akt I PKN 36/98, zgodnie z którym:

„1. Odmowa nawiązania z byłym pracownikiem umowy o pracę na czas określony może powodować odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy (art. 471 K.c. w związku z art. 300 K.p.), jeżeli w wewnętrznym zarządzeniu zobowiązał się on do ponownego nawiązania umowy o pracę.

2. Roszczenie o nawiązanie umowy o pracę z art. 53 § 5 K.p. nie powstaje, jeżeli przyczyna rozwiązania umowy z art. 53 § 1 K.p. (niezdolność do pracy) nadal trwa.”

W chwili obecnej powinna Pani jednak przypilnować, aby około miesiąc przed upływem okresu na który w chwili obecnej zostało Pani przyznane świadczenie rehabilitacyjne złożyć wniosek do ZUS Np.-7 celem jego przedłużenia. Istotnym jest, aby wniosek ZUS Np.-7 zawierał wskazanie „wniosek o przedłużenie”. Nadto należy dołączyć druk N-9 o stanie zdrowia. Gdyby miała Pani jakiekolwiek leczenie w czasie pobierania dotychczasowego świadczenia rehabilitacyjnego, wówczas proszę dołączyć do ww. druków całą nową dokumentację lekarską. Gdyby okazało się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdzi Pani zdolność do pracy, a Pani z takim stwierdzeniem zgadzać się nie będzie, wówczas należy odwołać się od takiej decyzji z uwagi na Pani stan zdrowia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Rozwiązanie umowy przez pracodawcę – częste przebywanie na chorobowym

Pracuję w firmie od 1993 r. na postawie umowy na czas nieokreślony. Tydzień temu dostałam wypowiedzenie z pracy. Przyczyną było to, że za często chodzę na...

 

Redukcja etatów a wypowiedzenie zmieniające

Mam ukończone 57 lat (ur. 17.10.1956) i udokumentowane 35 lat pracy. Aktualnie pracuję od 7 lat na stanowisku specjalisty do spraw administracyjno-kadrowych...

 

Zwolnienie z pracy z dnia na dzień

Pracuję na podstawie umowy zlecenia. Umowa kończy mi się w tym miesiącu. Jestem w 12 tygodniu ciąży. Czy mój pracodawca może tak po prostu...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »