Zwolnienie z pracy podczas trwania świadczenia rehabilitacyjnego

• Autor: Marek Gola

Byłam 182 dni na zwolnieniu lekarskim i lekarz orzecznik ZUS przyznał mi prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na okres 6 miesięcy od dnia ustania L4. W trakcie świadczenia rehabilitacyjnego zostałam zwolniona z art. 53 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Czy świadczenie rehabilitacyjne będzie nadal wypłacane? Czy muszę rejestrować się jako osoba bezrobotna? Co w takiej sytuacji mam zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zwolnienie z pracy podczas trwania świadczenia rehabilitacyjnego

Komu i na jaki okres przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Ustosunkowując się do zadanego przez Panią pytania uprzejmie wyjaśniam co następuje. Istotnym z punktu widzenia Pani interesu jest treść rozdziału 3 „Świadczenie rehabilitacyjne” ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Na wstępie pozwoli Pani, że przytoczę przepisy znajdujące się w ww. rozdziale, mianowicie:

„Art. 18. 1. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.

2. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

3. O okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i 2, orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

4. Od orzeczenia lekarza orzecznika ubezpieczonemu przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie i na zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

5. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika w terminie i na zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

6. Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie wniesiono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.

7. Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 19. 1. Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży – 100% tej podstawy.

2. Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega waloryzacji według następujących zasad:

1) jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w l kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w III kwartale w stosunku do l kwartału ubiegłego roku kalendarzowego;

2) jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w II kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w IV kwartale w stosunku do II kwartału ubiegłego roku kalendarzowego;

3) jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w III kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w l kwartale tego roku kalendarzowego w stosunku do III kwartału ubiegłego roku kalendarzowego;

4) jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w IV kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w II kwartale tego roku kalendarzowego w stosunku do IV kwartału ubiegłego roku kalendarzowego.

3. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego, wskaźnik waloryzacji, obliczony według zasad określonych w ust. 2, obowiązujący w następnym kwartale.

Art. 20. Przepis art. 53 § 5 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do pracownika pobierającego świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli zgłosi on swój powrót do pracodawcy niezwłocznie po wyczerpaniu tego świadczenia, choćby nastąpiło to po upływie 6 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy.

Art. 21. Ilekroć w przepisach o ubezpieczeniu społecznym, o ubezpieczeniu zdrowotnym, o emeryturach i rentach, a także w przepisach, które uzależniają uprawnienia od dochodu rodziny, jest mowa o zasiłku chorobowym, należy przez to rozumieć również świadczenie rehabilitacyjne.

Art. 22. Do świadczenia rehabilitacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 4 i 5, art. 12, art. 13 ust. 1, art. 15 i 17.”

Zobacz też: Czy można zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym na świadczeniu rehabilitacyjnym

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pracownika

W chwili obecnej powinna Pani zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Z treści Pani pytania wynika, iż świadczenie rehabilitacyjne zostało przyznane na okres 6 miesięcy. Mimo, iż pracodawca rozwiązał z Panią umowę o pracę na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 K.p., nie zostaje Pani pozbawiona prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. W chwili obecnej świadczenie zostało przyznane na okres 6 miesięcy i będzie wypłacane. Pozostając w stosunku pracy wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składał pracodawca w Pani imieniu. W chwili obecnej to Pani powinna złożyć wniosek co najmniej na jeden miesiąc przed upływem przyznanego poprzednią decyzją okresu. Niezbędnym dokumentem do przedłużenia świadczenia rehabilitacyjnego jest druk ZUS Np.-7. O tym, czy jest potrzeba przedłużenia świadczenia rehabilitacyjnego orzekać będzie lekarz orzecznik ZUS.

Pragnę nadto zwrócić uwagę na treść art. 53 § 5 K.p., zgodnie z którym pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w § 1 i 2, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. Uprawnienie takie przysługuje jednak tylko po ustaniu świadczenia rehabilitacyjnego. Zgodnie bowiem z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 lipca 1999 r., sygn. akt I PKN 166/99 „pracownikowi, który po rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 K.p., jest nadal niezdolny do pracy i z tego tytułu pobiera świadczenia rehabilitacyjne, nie przysługuje roszczenie o ponowne zatrudnienie (art. 53 § 5 K.p.)”.

Nadto zwrócić uwagę należy na pogląd Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 1998 r., sygn. akt I PKN 36/98, zgodnie z którym:

„1. Odmowa nawiązania z byłym pracownikiem umowy o pracę na czas określony może powodować odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy (art. 471 K.c. w związku z art. 300 K.p.), jeżeli w wewnętrznym zarządzeniu zobowiązał się on do ponownego nawiązania umowy o pracę.

2. Roszczenie o nawiązanie umowy o pracę z art. 53 § 5 K.p. nie powstaje, jeżeli przyczyna rozwiązania umowy z art. 53 § 1 K.p. (niezdolność do pracy) nadal trwa.”

W chwili obecnej powinna Pani jednak przypilnować, aby około miesiąc przed upływem okresu na który w chwili obecnej zostało Pani przyznane świadczenie rehabilitacyjne złożyć wniosek do ZUS Np.-7 celem jego przedłużenia. Istotnym jest, aby wniosek ZUS Np.-7 zawierał wskazanie „wniosek o przedłużenie”. Nadto należy dołączyć druk N-9 o stanie zdrowia. Gdyby miała Pani jakiekolwiek leczenie w czasie pobierania dotychczasowego świadczenia rehabilitacyjnego, wówczas proszę dołączyć do ww. druków całą nową dokumentację lekarską. Gdyby okazało się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdzi Pani zdolność do pracy, a Pani z takim stwierdzeniem zgadzać się nie będzie, wówczas należy odwołać się od takiej decyzji z uwagi na Pani stan zdrowia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »