Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Złamanie nogi, 182 dni zwolnienia i świadczenie rehabilitacyjne

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-07-28

Jestem po złamaniu nogi, skończyłam chorobowe po 180 dniach. Za późno został wysłany druk N-9. Zwolnienie skończyło mi się 21.09.2010 r., nie ma dalszego zwolnienia i ZUS czeka na dosłanie dokumentów. Czy w międzyczasie mam wziąć urlop, czy jakieś zaświadczenie od lekarza?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Złamanie nogi, 182 dni zwolnienia i świadczenie rehabilitacyjne

Zakończenie okresu zasiłku chorobowego i oczekiwanie na decyzję ZUS dotyczącą przyznania świadczenia rehabilitacyjnego 

Pracownik, który po upływie 182 dni okresu zasiłkowego nie otrzymał decyzji z ZUS dotyczącej przyznania świadczenia rehabilitacyjnego (o ile o takie świadczenie wystąpił), a nadal jest niezdolny do pracy, nie może skorzystać z urlopu wypoczynkowego, aby usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy.

Pracownik ten, będąc nadal niezdolnym do pracy – o czym świadczą przedłożone w ZUS dokumenty, takie jak wypełniony druk N-9 (zaświadczenie o stanie zdrowia) – nie może zostać dopuszczony do pracy. Rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego, zgodnie z treścią wyroku SN z 4 kwietnia 2000 r. (I PKN 565/99), stwarza zaś domniemanie, że zatrudniony odzyskał zdolność do pracy i oznacza, że ustały przyczyny nieobecności. Jednakże w takim przypadku, po trwającej dłużej niż 30 dni nieobecności pracownika, wywołanej chorobą, należy – zgodnie z art. 229 § 2 K.p. – poddać pracownika kontrolnym badaniom lekarskim (jak należy domniemywać, pracownik nie uzyska w tym przypadku orzeczenia lekarskiego potwierdzającego jego zdolność do pracy. Zgoda lekarza medycyny pracy na powrót do pracy podaje zaś w wątpliwość zasadność wystąpienia o świadczenie rehabilitacyjne).

Z powyższych powodów wyklucza się więc możliwość wysłania na urlop wypoczynkowy pracownika, który oczekuje na decyzję z ZUS.

Nie ma także konieczności usprawiedliwiania nieobecności w innej formie, gdyż czas od 183. dnia choroby do momentu otrzymania decyzji z ZUS jest traktowany jako nieobecność usprawiedliwiona niepłatna. Pracodawca nie może z powodu tej nieobecności wypowiedzieć umowy pracownikowi, gdyż uczestnicząc w wypełnianiu dokumentów do ZUS, miał możliwość powziąć pełną informację o przyczynach nieobecności pracownika.

Czy pracodawca może zwolnić pracownika przebywającego na zasiłku chorobowym?

Naruszeniem prawa jest zwolnienie w trybie art. 53 § 1 Kodeksu pracy osoby, która korzysta z zasiłku chorobowego, nawet jeśli decyzja organu rentowego przedłużająca prawo do zasiłku nie była znana pracodawcy. Zdaniem sądu nieprawidłowe jest także złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia podwładnemu z prawem do wynagrodzenia lub będącemu na zasiłku chorobowym, choćby data ustania zatrudnienia przypadała już po okresie ochronnym (orzeczenie SN z 21 czerwca 2005 r., II PK 319/04).

I pracownikowi, i pracodawcy pozostaje więc oczekiwać na decyzję ZUS. Po jej otrzymaniu można będzie poczynić dalsze kroki, takie jak podjęcie decyzji o powrocie do pracy pracownika (jeśli otrzyma orzeczenia lekarskie potwierdzające zdolność do pracy) lub rozwiązanie z nim umowy o pracę.

Jeśli pracownikowi zostanie przyznane świadczenie rehabilitacyjne, które w razie pozytywnego rozpatrzenia przez ZUS jest przyznawane od 183. dnia choroby, to dopiero po 3 miesiącach pobierania tego świadczenia pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę o pracę z tym pracownikiem – bez zastosowania okresu wypowiedzenia (art. 53 § 1 K.p.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Skierowanie na badanie kontrolne po 30 dniach choroby

Skierowanie na badanie kontrolne po 30 dniach choroby

Przechodziłam chorobę zakaźną. Lekarz pierwszego kontaktu powiedział, że mogę już wrócić do pracy. Niestety pracodawca dał mi skierowanie do lekarza...

Skrócenie okresu otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego

Skrócenie okresu otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego

Złamałem nogę i od 6 miesięcy otrzymuję świadczenie rehabilitacyjne. Mój lekarz prowadzący stwierdził, że jestem już zdrowy. Czy mogę zatem skrócić...

Szkodliwy wpływ pracy na zdrowie

Jestem geodetą od 20 lat. Rok temu zmienił się dyrektor naszej firmy i od tej pory byłam zmuszana do cięższej pracy, tj. robót ziemnych, wykopów itp.,...

 

Zawał serca jako wypadek w pracy

Mój mąż jest kierowcą ciężarówek. Ze względu na bardzo obciążające warunki pracy przeszedł zawał serca. Obecnie jest na rencie, otrzymał odszkodowanie...

 

Choroba zawodowa nauczyciela

Choroba zawodowa nauczyciela

Kiedy starać się o przyznanie choroby zawodowej nauczyciela – przed odejściem na emeryturę czy na emeryturze?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »