Złamanie nogi, 182 dni zwolnienia i świadczenie rehabilitacyjne

• Autor: Dorota Kriger

Jestem po złamaniu nogi, skończyłam chorobowe po 180 dniach. Za późno został wysłany druk N-9. Zwolnienie skończyło mi się 21.09.2010 r., nie ma dalszego zwolnienia i ZUS czeka na dosłanie dokumentów. Czy w międzyczasie mam wziąć urlop, czy jakieś zaświadczenie od lekarza?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Złamanie nogi, 182 dni zwolnienia i świadczenie rehabilitacyjne

Zakończenie okresu zasiłku chorobowego i oczekiwanie na decyzję ZUS dotyczącą przyznania świadczenia rehabilitacyjnego 

Pracownik, który po upływie 182 dni okresu zasiłkowego nie otrzymał decyzji z ZUS dotyczącej przyznania świadczenia rehabilitacyjnego (o ile o takie świadczenie wystąpił), a nadal jest niezdolny do pracy, nie może skorzystać z urlopu wypoczynkowego, aby usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy.

Pracownik ten, będąc nadal niezdolnym do pracy – o czym świadczą przedłożone w ZUS dokumenty, takie jak wypełniony druk N-9 (zaświadczenie o stanie zdrowia) – nie może zostać dopuszczony do pracy. Rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego, zgodnie z treścią wyroku SN z 4 kwietnia 2000 r. (I PKN 565/99), stwarza zaś domniemanie, że zatrudniony odzyskał zdolność do pracy i oznacza, że ustały przyczyny nieobecności. Jednakże w takim przypadku, po trwającej dłużej niż 30 dni nieobecności pracownika, wywołanej chorobą, należy – zgodnie z art. 229 § 2 K.p. – poddać pracownika kontrolnym badaniom lekarskim (jak należy domniemywać, pracownik nie uzyska w tym przypadku orzeczenia lekarskiego potwierdzającego jego zdolność do pracy. Zgoda lekarza medycyny pracy na powrót do pracy podaje zaś w wątpliwość zasadność wystąpienia o świadczenie rehabilitacyjne).

Z powyższych powodów wyklucza się więc możliwość wysłania na urlop wypoczynkowy pracownika, który oczekuje na decyzję z ZUS.

Nie ma także konieczności usprawiedliwiania nieobecności w innej formie, gdyż czas od 183. dnia choroby do momentu otrzymania decyzji z ZUS jest traktowany jako nieobecność usprawiedliwiona niepłatna. Pracodawca nie może z powodu tej nieobecności wypowiedzieć umowy pracownikowi, gdyż uczestnicząc w wypełnianiu dokumentów do ZUS, miał możliwość powziąć pełną informację o przyczynach nieobecności pracownika.

Zobacz też: Jak liczyć 30 dni zwolnienia lekarskiego badania kontrolne

Czy pracodawca może zwolnić pracownika przebywającego na zasiłku chorobowym?

Naruszeniem prawa jest zwolnienie w trybie art. 53 § 1 Kodeksu pracy osoby, która korzysta z zasiłku chorobowego, nawet jeśli decyzja organu rentowego przedłużająca prawo do zasiłku nie była znana pracodawcy. Zdaniem sądu nieprawidłowe jest także złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia podwładnemu z prawem do wynagrodzenia lub będącemu na zasiłku chorobowym, choćby data ustania zatrudnienia przypadała już po okresie ochronnym (orzeczenie SN z 21 czerwca 2005 r., II PK 319/04).

I pracownikowi, i pracodawcy pozostaje więc oczekiwać na decyzję ZUS. Po jej otrzymaniu można będzie poczynić dalsze kroki, takie jak podjęcie decyzji o powrocie do pracy pracownika (jeśli otrzyma orzeczenia lekarskie potwierdzające zdolność do pracy) lub rozwiązanie z nim umowy o pracę.

Jeśli pracownikowi zostanie przyznane świadczenie rehabilitacyjne, które w razie pozytywnego rozpatrzenia przez ZUS jest przyznawane od 183. dnia choroby, to dopiero po 3 miesiącach pobierania tego świadczenia pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę o pracę z tym pracownikiem – bez zastosowania okresu wypowiedzenia (art. 53 § 1 K.p.).

Przeczytaj też: Renta po świadczeniu rehabilitacyjnym a urlop wypoczynkowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »