Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zgody pracodawcy na krótszy okres wypowiedzenia umowy o pracę

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-11-25

Pracuję w obecnej firmie dwa lata. Posiadam umowę na czas nieokreślony, ale z 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia. Ostatnio złożyłem wypowiedzenie o pracę za porozumieniem stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ale pracodawca nie zgodził się na taki okres. Czy muszę wywiązać się z 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia? Zgodnie z Kodeksem pracy powinienem mieć miesięczne wypowiedzenie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wynosi:

– 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

– 1 miesiąc, gdy był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

– 3 miesiące, gdy był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres 3-miesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony może ulec skróceniu, najwyżej jednak do 1 miesiąca, gdy wypowiedzenie następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy. Do prawidłowości wypowiedzenia umowy o pracę w tych sytuacjach, konieczne jest istnienie obiektywnej przesłanki skrócenia okresu wypowiedzenia z przyczyn wskazanych w tym przepisie oraz podanie ich w oświadczeniu, złożonym pracownikowi.

O ile ustalenie przez strony w zawieranej umowie dłuższego okresu wypowiedzenia jest pod pewnymi warunkami dopuszczalne, o tyle nie jest możliwe wprowadzenie do umowy klauzuli przewidującej krótszy okres wypowiedzenia. Byłoby to niezgodne z podstawową zasadą prawa pracy, wynikającą z art. 18 K.p.

Kwestia ta była przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego, który generalnie uznawał takie zapisy za ważne i wiążące strony. Przykładowo w uchwale z dnia 9 listopada 1994 r. (sygn. akt I PZP 46/94, OSNP 1995/7/87) stwierdził, że: „Zastrzeżenie w umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony dwunastomiesięcznego okresu wypowiedzenia tej umowy przez zakład pracy jest dopuszczalne na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu pracy”. Podobny pogląd wyraził w wyroku z dnia 2 października 2003 r. (sygn. akt I PK 416/02, OSNP 2004/19/328) podnosząc, iż: „Zastrzeżenie dla obu stron w umowie o pracę okresu wypowiedzenia dłuższego, niż przewidziany w Kodeksie pracy, nie jest uznane za niekorzystne dla pracownika, jeżeli w jego efekcie uzyskał dłuższy okres wypowiedzenia przez pracodawcę, a sytuacja na rynku pracy w konkretnych okolicznościach, przy uwzględnieniu miejsca wykonywania pracy oraz zapotrzebowania na pracę określonego rodzaju, mogła czynić nierealną możliwość wypowiedzenia przez pracownika”. W zbliżony sposób kwestię tę rozstrzygnął też w wyroku z dnia 5 lipca 2005 r. (sygn. akt I PK 276/04, Wokanda 2006/2/23). Stanowisko Sądu Najwyższego jest już w tym zakresie ugruntowane.

Oceny, czy zapis umowy o pracę przewidujący dłuższy od ustawowego okres wypowiedzenia jest korzystny dla pracownika i przez to wiążący, należy dokonywać według okoliczności istniejących w chwili zawierania tego postanowienia umownego, a nie według okoliczności późniejszych, w szczególności zaś istniejących w dacie wypowiedzenia umowy o pracę (por. wyrok SN z dnia 10 stycznia 2006 r., sygn. akt I PK 97/05, OSNP 2007/3-4/39).

Art. 36 K.p. ma charakter przepisu bezwzględnie obowiązującego w tym tylko znaczeniu, że gwarantuje zarówno zakładowi pracy, jak i pracownikowi zachowanie – przy wypowiedzeniu – minimum czasu koniecznego do dokonania stosownych zmian w sytuacji zakładu pracy i w sytuacji pracownika bez nadmiernego pośpiechu, nie zabrania jednak stronom ukształtowania – w drodze ich porozumienia – korzystniejszych dla pracownika, dłuższych okresów wypowiedzenia przez zakład pracy (zob. postanowienie SN z 17.8.1977 r., I PZ 30/77, niepubl.).

Skoro więc w momencie zawierania umowy uznał Pan dłuższy okres wypowiedzenia za korzystny dla siebie i zgodził się na niego – należy uznać, że postanowienie umowne jest dla Pana nadal wiążące.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Rozwiązanie umowy a urlop na poszukiwanie pracy

Proszę o podpowiedź, czy pracownikowi, który nie przyjął warunków wypowiedzenia zmieniającego (w związku z czym stosunek pracy zostanie rozwiązany), należy...

 

Umowa o pracę i umowa o odpowiedzialności materialnej

W umowie na zastępstwo mam określony 3-dniowy okres wypowiedzenia. Podpisałem także umowę o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie i w tej umowie...

 

Czy mogę starać się o przywrócenie do pracy?

31 lipca złożyłam wypowiedzenie umowy na czas nieokreślny i końcem sierpnia moja umowa o pracę wygasła. Kilka dni później (5 września)...

 

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika kontra dyscyplinarka

Mam prawie pewność, że pracodawca zamierza wręczyć mi wypowiedzenie dyscyplinarne z pracy. Czy składając jutro wypowiedzenie umowy o pracę, muszę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »