Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzyskanie świadczenia socjalnego mimo nieujawnienia dochodów małżonka

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-09-12

Jestem nauczycielką. Ubiegając się o świadczenie socjalne z zakładu pracy, podałam swoje dochody, ale nie chciałam podawać danych małżonka, tj. jego miejsca pracy i wysokości dochodów. W regulaminie wewnętrznym nie ma zapisanego punktu, który zmuszałby mnie do ujawniania danych małżonka. Otrzymałam odpowiedź, iż mimo podania swoich dochodów nie mam prawa otrzymać takiego świadczenia. Czy jest taka możliwość, abym uzyskała świadczenie socjalne mimo nieujawnienia dochodów małżonka?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że korzystanie ze świadczeń i usług finansowanych (dofinansowywanych) z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie jest obowiązkiem, lecz przywilejem uprawnionych. Oznacza to, że nie wszyscy uprawnieni muszą ubiegać się o świadczenia i usługi z tego źródła. Uprawnieni, którzy nie chcą spełnić niezbędnych wymagań formalnych, nie będą mogli skorzystać z funduszu. Niespełnienie tych wymagań, np. niezłożenie informacji o dochodach rodziny, może mieć różne motywy. Może to być np. obawa przed ujawnieniem swoich dochodów członkom komisji socjalnej, którzy są zarazem pracownikami zakładu, lub niechęć przed wykazaniem dochodów współmałżonka.

Jeżeli w danym zakładzie pracy regulamin funduszu przyznaje prawo do otrzymywania świadczeń (w różnej wysokości) wszystkim uprawnionym, to również Pani ma prawo do ich otrzymania mimo nieujawnienia dochodów małżonka.

Ze względu na niemożność weryfikacji dochodów przypadających na członka Pani rodziny należy Pani przyznać świadczenie na poziomie właściwym dla osób o najkorzystniejszej sytuacji socjalnej, a więc najniższe świadczenie.

Art. 8 ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) stanowi, iż przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu ustala, z uwzględnieniem ust. 1, pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli w sprawie regulaminu organizacje związkowe nie przedstawiają wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, regulamin wprowadza pracodawca. Pracodawca, którego pracownicy nie są zrzeszeni w związku zawodowym, regulamin uzgadnia odpowiednio z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Jeśli więc w regulaminie nie przyznano prawa do świadczeń wszystkim uprawnionym, a jedynie tym, którzy spełnią odpowiednie warunki dochodowe (na członka rodziny), wówczas może się zdarzyć, że Pani, nie ujawniając dochodów małżonka, takich warunków po prostu nie spełnia.

Kwalifikując pracowników do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca może żądać oświadczeń o dochodzie na 1 członka rodziny lub nawet dokumentów potwierdzających te dochody, pod warunkiem że określi to w regulaminie funduszu.

Pracodawca ma prawo zbierać dane dotyczące sytuacji socjalnej pracownika niezbędne do celów ustalenia prawa pracownika do uzyskania świadczenia. O tym, jakie konkretnie będą to dane, decydować powinien regulamin funduszu wydany w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową lub jeżeli nie działa ona w zakładzie pracy – z przedstawicielem pracowników. W jego postanowieniach należy sprecyzować zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz tryb rozpatrywania wniosków o ich przyznanie. Regulamin powinien także określać, jakie informacje i dokumenty są niezbędne do dokonania oceny, czy osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych spełnia kryteria, od których uzależnia się jego przyznanie.

Jeśli regulamin to przewiduje (niestety bez znajomości regulaminu nie odpowiem na to pytanie kategorycznie), pracodawca ma prawo żądać od Pani zaświadczenia o zarobkach małżonka, a w ich braku – nie przyznać Pani świadczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ochrona przedemerytalna pracownika

Mam 57 lat i jestem pracownikiem stowarzyszenia. W ostatnim czasie zmieniły się władze stowarzyszenia, które postanowiły zmienić kilku pracownikom...

 

Czy iść na zwolnienie lekarskie?

Przebywałam na zwolnieniu lekarskim 3 miesiące. ZUS wezwał mnie do stawienia się u ich lekarza i ten lekarz orzecznik zdecydował, że jestem zdolna...

 

Dodatkowa praca podczas urlopu górniczego

Czy mogę podjąć dodatkową pracę podczas urlopu górniczego, np. jako stróż lub pracownik gospodarczy?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »