Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysokość wynagrodzenia w czasie zwolnienia podczas ciąży

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-01-13

Przez cały 2011 rok otrzymywałam do pensji dodatek w formie premii uznaniowej i nie wiem, czy został on obecnie wliczony do wynagrodzenia, jakie otrzymuję, będąc na zwolnieniu chorobowym w ciąży. Mam ostatnie zestawienie od kadrowej, gdzie na liście wyszczególniono 7 dni pracy, za resztę dni wpisana jest tylko kwota brutto. Nie wiem więc, jak naliczana jest teraz moja pensja. Dziwi mnie też zapis „100% chorobowe, 100% zasiłek”. Czy po upływie 33 dni zwolnienie wynagrodzenie się zmieni?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W sytuacji opisanej w pytaniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z dnia 10 maja 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą zasiłkową. Zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy zasiłkowej podstawą wymiaru zasiłku chorobowego jest „przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które zostało wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy”; jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy – przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia”. 

Przy uwzględnianiu poszczególnych składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru należy kierować się art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej. W myśl tego przepisu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględniać te składniki wynagrodzenia, do których według przepisów wewnątrzzakładowych pracownik nie zachowuje prawa w okresach pobierania świadczeń chorobowych i jeśli składniki te nie są wypłacane za te okresy. Przepisy wewnątrzzakładowe, dotyczące poszczególnych składników wynagrodzenia, zawarte są z reguły w postanowieniach układów zbiorowych pracy lub regulaminach wynagradzania, obowiązujących w danym zakładzie pracy.


Powyższy przepis oznacza, że jeżeli premia lub nagroda uznaniowa nie przysługuje za czas nieobecności z powodu choroby, to powinna być przyjęta do podstawy zasiłku.


Szczegółowe zasady uwzględniania składników wynagrodzenia, takich jak premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne reguluje art. 42 ust. 1 ustawy zasiłkowej. Zgodnie z nim składniki te wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.


Jeśli jednak premia lub nagroda uznaniowa przysługuje pracownikowi w całości pomimo jego czasowej nieobecności w pracy w związku z chorobą, to pracownik ją powinien otrzymać (np. wraz z wynagrodzeniem), a jednocześnie wartość tego składnika nie powinna być wliczana do zasiłku chorobowego.


W przypadku opisanym w pytaniu należy więc sprawdzić, co na ten temat mówią przepisy wewnątrzzakładowe.


Jednocześnie brak przepisów wewnątrzzakładowych, regulujących wypłatę nagród, premii i innych składników wynagrodzenia nie jest przeciwwskazaniem do uwzględnienia takich składników w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego pod warunkiem, że składniki takie nie są wypłacane za okresy absencji chorobowej.


W przypadku braku uregulowania w przepisach wewnątrzzakładowych zasad wypłacania premii i nagród w czasie absencji chorobowej należy bowiem przyjąć, że w podstawie świadczeń chorobowych uwzględnia się wszystkie oskładkowane składniki wynagrodzenia.

Zapis „100% zasiłek i 100% chorobowe” wziął się stąd, że zapewne w tym miesiącu minęły 33 dni, za które płaci wynagrodzenie chorobowe pracodawca i rozpoczął się okres wypłacania zasiłku chorobowego. Zasiłek po 33 dniach powinien być w tej samej kwocie, co wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, chyba że pomiędzy jednym a drugim świadczeniem będą dłuższe przerwy lub wystąpią okoliczności, których nie znamy w tej chwili (zmiana etatu itp.). Pisze Pani, że nagrodę uznaniową ma mieć tylko w tym roku. Jeśli tak jest rzeczywiście, a nagroda ta była wliczana do postawy chorobowego, to od stycznia już nie będzie ona wliczana. Zastosowanie w tym przypadku ma bowiem art. 41 ust. 2 ustawy zasiłkowej: „składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należnego za okres po tym terminie”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Zastępstwo w szkole a wynagrodzenie w wakacje

Nauczycielowi (także zatrudnionemu na umowę na zastępstwo) przysługuje na okres wakacji tzw. wynagrodzenie urlopowe.

 

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej:...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Syndyk nie wypłacił wynagrodzenia - jak je odzyskać?

Syndyk nie wypłacił wynagrodzenia - jak je odzyskać?

Mój stosunek pracy ustał za pośrednictwem syndyka masy upadłościowej z winy pracodawcy po wcześniejszym otwarciu postępowania upadłościowego. Syndyk...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »