Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Roszczenie o wypłatę odprawy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-09-17

Od roku nie pracuję w pewnej firmie, lecz dopiero teraz dowiedziałam się, że należała mi się odprawa. Jak długo po ustaniu zatrudnienia można domagać się wypłaty należnych świadczeń? Mam na myśli odprawę i zaległe nadgodziny. Czy mam udać się do byłego pracodawcy, czy złożyć wniosek do sądu pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Roszczenia o wypłatę świadczeń takich jak odprawa czy wynagrodzenie za nadgodziny przedawniają się po upływie 3 lat. Wynika tak z art. 291 § 1 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.), zgodnie z którym „roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne”. Jeśli pracodawca nie zrealizuje powyższych obowiązków i nie wypłaci odpowiednich świadczeń, to pracownik ma prawo dochodzić wypłaty należnych mu kwot wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w realizacji należności (art. 481 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 K.p.).


O wymagalności roszczenia decyduje chwila, w której uprawniony może zażądać od zobowiązanego spełnienia świadczenia. W przypadku odprawy okresem, po którym prawo do tego świadczenia się przedawnia, są 3 lata od dnia rozwiązania umowy, zaś w przypadku nadgodzin – 3 lata od dnia, w którym powinno być wypłacone wynagrodzenie za miesiąc, w którym powstały nadgodziny.


W zaistniałej sytuacji w pierwszej kolejności należy wysłać do pracodawcy pisemne wezwanie do zapłaty z określeniem roszczenia. Na wezwaniu należy m.in. wskazać rodzaj roszczenia, sposób i nieprzekraczalny termin zapłaty świadczenia, a także informację, iż w razie braku wpłaty we wskazanym terminie sprawa zostanie skierowana do sądu pracy. Pismo powinno być opatrzone danymi pracownika, danymi pracodawcy, datą sporządzenia, podpisem pracownika i przesłane do pracodawcy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub dostarczone osobiście (dla celów dowodowych na drugim egzemplarzu pisma należy uzyskać potwierdzenie, kiedy pismo zostało dostarczone). Następnie, jeśli wezwanie nie poskutkuje, sprawę należy skierować do sądu pracy.


Warto wiedzieć, że pracodawca nie jest bezkarny w swoich działaniach, szczególnie przy tego typu zaniedbaniach, gdyż pracodawca, który nie wypłacił należnych świadczeń, może zostać ukarany karą grzywny w kwocie od 1.000 zł do 30.000 zł (zgodnie z art. 282 § 1 pkt 1 K.p.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »