Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłata kwoty dla pracownika po ugodzie sądowej - netto czy brutto?

Marek Gola • Opublikowane: 2020-08-24

W sporze z byłym pracownikiem została zawarta ugoda sądowa przed mediatorem. W wyniku ugody konieczna będzie wyplata kwoty stanowiącej równowartość dwukrotności wynagrodzenia miesięcznego, liczonego jak ekwiwalent za niewykorzystany urlop, tj. kwoty w wysokości 30 tys. zł. Nie jest sprecyzowane, czy jest to kwota brutto, czy netto. Czy kwota ta powinna być objęta składkami ZUS i podatkiem dochodowym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypłata kwoty dla pracownika po ugodzie sądowej - netto czy brutto?

Charakter świadczenia dla pracownika

W pierwszej kolejności należałoby ustalić charakter koniecznego do wypłaty świadczenia. Innymi słowy nie jest brana pod uwaga nazwa, lecz charakter świadczenia. W tym celu należałoby sięgnąć do treści pozwu o zapłatę, albowiem on wskazuje jaki charakter miało to roszczenie. Jeżeli odszkodowanie w rzeczywistości dotyczy wypłaty zaległego wynagrodzenia, to od takiej kwoty wypłaty należy potrącić składki ZUS, gdyż tego typu świadczenia są oskładkowane. Jeżeli natomiast odszkodowanie ma bezpośredni związek z rozwiązaniem stosunku pracy, wówczas świadczenie to nie podlega pod składki ZUS.

Składki ZUS od kwoty wypłacanej pracownikowi po ugodzie sądowej

Pozwoli Pani, iż będę posiłkował się interpretacją indywidualną ZUS z dnia 29 września 2016 r., sygn. akt DI/200000/43/871/2016, w której wskazuje się:

„Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie kształtuje samodzielnie pojęcia przychodu, lecz każdorazowo odsyła do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nigdy bowiem organ rentowy nie może władczo zdecydować, co może stanowić przychód. Zatem dla rozstrzygnięcia, czy dany przychód stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a w konsekwencji czy powstaje obowiązek opłacania składek m.in. na te ubezpieczenia, decydujące znaczenie ma, czy dla celów podatkowych zostaje on zakwalifikowany jako przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Jeśli więc określone świadczenie nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, to nie istnieje z tego tytułu obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne”.

Podatek od odszkodowania dla pracownika

Jeżeli chodzi o podatek, to zasadne jest wskazanie na art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przywołanym przepisem „za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych”.

Mając na uwadze powyższe, ekwiwalent jest przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, który nie podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Godziny nadliczbowe w systemie 12/24

Godziny nadliczbowe w systemie 12/24

Proszę o informację czy w systemie 12/24, godziny pracy w niedziele liczy się jako nadgodziny? Czy są liczone jako 50 czy 100? Czy w takim systemie pracy...

Urlop macierzyński a umowa na zastępstwo

Jestem obecnie na urlopie macierzyńskim. Moja firma zatrudniła na ten czas osobę na zastępstwo. Przepracowała ona 5 dni i poszła na zwolnienie....

 

Przestój w firmie

Kiedy pracodawca powinien płacić tzw. postojowe i w jakiej wysokości? Czy w firmie zatrudniającej poniżej 20 osób też należy się postojowe?

 

Nagroda za niechorowanie

Na jakiej podstawie i jak można pracownikom wprowadzić dodatek za niechorowanie, za obecność przez cały rok w firmie?

 

Dodatek funkcyjny ? komu przysługuje taki dodatek?

Kiedy należy się dodatek funkcyjny? Chodzi o pracownika zatrudnionego na stanowisku referenta ds. administracyjno-gospodarczych (któremu podlegają 3...

 

Zdolność do pracy po chorobie

Zdolność do pracy po chorobie

Dzisiaj mija 182 dni okresu zasiłkowego (przebywałem na zwolnieniu lekarskim). Jutro powinienem stawić się do pracy, ale nie mam orzeczenia lekarza medycyny...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »