Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot za dojazdy do uczniów przy nauczaniu indywidualnym

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2020-08-31

Pracuję w szkole specjalnej, gdzie część uczniów jest na nauczaniu indywidualnym. Otrzymuję delegacje za dojazdy do tych uczniów, lecz dyrektor szkoły i starostwo powiatowe twierdzą, że należy mi się zwrot kosztów jak dla pracownika samorządowego – wyłącznie tylko do 300 km w ramach tzw. kilometrówki. A zwrot za pozostałe kilometry, które przekraczam, może nastąpić jedynie na podstawie biletów za przejazd środkami publicznymi. Czy to zgodne z prawem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zwrot za dojazdy do uczniów przy nauczaniu indywidualnym

Podróż służbowa – dojazdy do uczniów na nauczanie indywidualne

Nie ulega wątpliwości, iż wyjazd nauczyciela prowadzącego nauczanie indywidualne jest podróżą służbową. Skoro tak, to nauczycielowi przysługuje od pracodawcy zwrot kosztów tej delegacji. Koniecznym warunkiem wypłaty należności jest zatem wydanie pracownikowi przez pracodawcę polecenia wyjazdu w celu wykonania określonego zadania służbowego.

Koszty delegacji nauczyciela

Zgodnie z at. 14 Karty Nauczyciela akt mianowania i umowa o pracę powinny w szczególności określić stanowisko i miejsce pracy. Niestety ustawa milczy na temat rozliczania kosztów delegacji nauczyciela. Zgodnie natomiast z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela „w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy”. Zgodnie z art. 775 § 1 Kodeksu pracy „pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową”. Bezsprzeczny jest zatem fakt, że wyjazdy w celu indywidualnego nauczania są wykonywane w ramach podróży służbowej. Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi są uregulowane w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej.

Środek transportu na dojazdy do ucznia

Zgodnie z § 3 rozporządzenia środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca. Tak więc środek transportu właściwy do odbycia podróży określa dyrektor szkoły. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie.

Limity zwrotu za dojazdy do uczniów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Rozporządzenie w § 3 określa limit przebiegu kilometrów w zależności od ilości mieszkańców w gminie bądź mieście, w których pracownik jest zatrudniony. Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustala pracodawca. Limit ten jest ustalany w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony i nie może przekroczyć (pewne wyłączenia dotyczą służb leśnych, ratowniczych) 300 km – w gminie bądź mieście do 100 tys. mieszkańców, 500 km – w gminie bądź mieście ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców oraz 700 km – w gminie bądź mieście ponad 500 tys. mieszkańców.

Tak więc na podstawie powołanych powyżej regulacji należy przyjąć, że jeżeli przekroczyła Pani miesięczny limit kilometrów, to w pozostałym zakresie przysługuje Pani zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo rodzinne

porady mieszkaniowe online

Szukamy prawnika »

poduszki dekoracyjne