Urlop nauczyciela przedszkolnego

• Autor: Marta Handzlik

Chciałam zapytać o urlop nauczyciela przedszkolnego. Obecnie jestem na długim zwolnieniu lekarskim (rak jajnika). Po leczeniu trwającym 182 dni chciałabym skorzystać z urlopu wypoczynkowego, a po nim z urlopu dla poratowania zdrowia. Pracodawca jednak wymaga ode mnie zaświadczenia o zdolności do pracy. Inną możliwością jest skorzystanie od razy z rocznego urlopu nauczycielskiego. Tu jednak dyrektor zapowiedział, że przepadnie mi urlop wypoczynkowy. Proszę o interpretację obu przypadków oraz o informację o moim urlopie wypoczynkowym w przyszłym roku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do pracy

Dotychczas jeśli pracownik chorował ponad 30 dni, to – zgodnie z art. 229 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – aby po takiej nieobecności w pracy mógł udać się na urlop, musiał najpierw poddać się badaniom kontrolnym i przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające jego zdolność do pracy na danym stanowisku.

Jednak zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2008 r. (sygn. akt II PK 214/07) celem kontrolnych badań lekarskich, którym ma zostać poddany pracownik po trwającej dłużej niż 30 dni chorobie, jest wskazanie, że pracownik ten jest zdolny do kontynuowania pracy na danym stanowisku. Urlop wypoczynkowy zaś polega na niewykonywaniu pracy. Nie można więc uznać, że niezbędnym warunkiem rozpoczęcia urlopu jest przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich. Badania te są niezbędne przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, natomiast nieprzeprowadzenie ich przed urlopem nie pozostaje w sprzeczności z istotą urlopu wypoczynkowego. Sprawdzenie, czy pracownik jest zdolny do pracy, może nastąpić dopiero w tym momencie, w którym pracownik chciałby faktycznie wykonywać obowiązki pracownicze na danym stanowisku.

Zobacz też: Niewykorzystany urlop nauczyciela

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Urlop dla poratowania zdrowia

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela „nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku”. To samo odnosi się do urlopu nauczyciela przedszkolnego.

W przypadku korzystania przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia przez cały rok nauczycielowi temu nie przysługuje prawo ubiegania się o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego za ten rok. W wyroku z dnia 10 lutego 1988 r. (sygn. akt I PR 7/88, niepubl.) Sąd Najwyższy stwierdził, iż „urlop wypoczynkowy i urlop zdrowotny mają w rzeczywistości zbieżne cele: regenerację sił pracownika. Nie można z dwóch urlopów korzystać w tym samym czasie. Jeśli pracownik przez czas zatrudnienia przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, to nie może się za ten okres domagać urlopu wypoczynkowego, gdyż prawo do niego zostało skonsumowane przez wykorzystanie urlopu zdrowotnego”.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że nie jest konieczne, aby przed urlopem wypoczynkowym przedstawiała Pani zaświadczenie o posiadaniu zdolności do pracy, chyba że pracodawca wyraźnie zaznaczy, że takie zaświadczenie powinna Pani posiadać. W tym przypadku to dyrektor decyduje, czy musi Pani mieć zdolność do pracy, aby skorzystać z urlopu wypoczynkowego.

Odnośnie urlopu dla poratowania zdrowia i urlopu wypoczynkowego: aby urlop wypoczynkowy za 2013 czy 2014 rok Pani przepadł, musiałaby Pani przebywać na urlopie dla poratowania zdrowia przez cały rok.

Prawo do urlopu wypoczynkowego

W stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, ma zastosowanie art. 64 ust. 3 i 5a Karty, który stanowi, że „nauczycielowi zatrudnionemu w placówce nieferyjnej przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów”. W sprawach dotyczących zatrudnienia nauczycieli nieuregulowanych w sposób szczególny w przepisach ustawy Karta Nauczyciela ustawa na mocy art. 91c odsyła do przepisów ogólnych.

W związku z powyższym odpowiednio w zakresie urlopu wypoczynkowego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych mają zastosowanie m.in. następujące przepisy Kodeksu pracy:

  • art. 165, zgodnie z którym „jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodów wymienionych w pkt 1–4, pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy”,
  • art. 166, zgodnie z którym „część urlopu niewykorzystaną ze ściśle określonych, wymienionych w pkt 1–4 powodów pracodawca jest obowiązany udzielić w późniejszym terminie”.

Na podstawie przepisów art. 165 Kodeksu pracy można byłoby wnioskować, że urlop dla poratowania zdrowia stanowi inną niż wymienione w pkt 1–4 przyczynę usprawiedliwionej nieobecności w pracy, co stanowiłoby podstawę do przesunięcia nauczycielom zatrudnionym w placówkach nieferyjnych urlopu na późniejszy termin. Odmienne zdanie wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 1988 r., sygn. akt I PR 7/88, stwierdzając m.in., że cele urlopu wypoczynkowego i urlopu zdrowotnego są w rzeczywistości zbieżne: regeneracja sił pracownika. Urlop zdrowotny nie jest równoznaczny ze zwolnieniem lekarskim od wykonywania pracy i mimo że nie jest urlopem wypoczynkowym, pozostaje jednak urlopem. W opinii sądu nie można z dwóch urlopów korzystać równocześnie w tym samym okresie. W przypadku gdy pracownik korzysta przez cały rok kalendarzowy z urlopu dla poratowania zdrowia, urlop wypoczynkowy za ten rok zostaje skonsumowany. Stąd też należy stwierdzić, że nauczyciele zatrudnieni w placówkach nieferyjnych przebywający na urlopie zdrowotnym przez cały rok kalendarzowy nie mogą domagać się przyznania za ten rok urlopu wypoczynkowego.

Urlop wypoczynkowy proporcjonalny do okresu faktycznie przepracowanego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczyciel zatrudniony w placówce nieferyjnej w roku kalendarzowym ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych. Biorąc pod uwagę brak uregulowań prawnych dotyczących wysokości urlopu wypoczynkowego w roku, w którym nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia, oraz wymienione stanowisko Sądu Najwyższego, należy wnioskować, że nauczyciel nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do okresu faktycznie przepracowanego w danym roku kalendarzowym.

Wobec powyższego ma Pani prawo do urlopu wypoczynkowego za 2013 i 2014 rok w wymiarze proporcjonalnym do okresu, kiedy nie przebywała Pani na urlopie dla poratowania zdrowia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »