Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie dyscyplinarne za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-04-27

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas określony nie pokazuje się w pracy. Od innych pracowników wiem, że jest na zwolnieniu L-4. Pracownik obiecywał je dostarczyć, ale nigdy tego nie zrobił. Wcześniej pracownik też kilkukrotnie miał wpisane „NN” na liście obecności. Jak najszybciej zakończyć umowę z takim pracownikiem? Czy niedostarczenie zwolnienia i lekceważenie pracy jest podstawą do zwolnienia bez wypowiedzenia?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownik w rażący sposób naruszył swoje obowiązki, nie zgłaszając się do pracy oraz nie usprawiedliwiając swojej nieobecności. Obowiązkiem pracownika jest niezwłoczne poinformowanie pracodawcy o przyczynie nieobecności i długości jej trwania. Należy dokonać tego osobiście, telefonicznie lub w inny sposób, najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy lub później, jeżeli z przyczyn od pracownika niezależnych zachowanie tego terminu było niemożliwe.

Zlekceważenie tego obowiązku może być podstawą do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym (tj. bez wypowiedzenia z winy pracownika – art. 52 § 1 pkt 1 K.p.).

Zwolnienie pracownika, który w podany wyżej rażący sposób narusza obowiązki pracownicze, jest przede wszystkim czasochłonne, ze względu na konieczność prawidłowego dostarczenia pisma rozwiązującego umowę.

Decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę należy dostarczyć zwalnianemu pracownikowi na piśmie. Pismo rozwiązujące umowę należy wysłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres do korespondencji lub – jeśli nie był podany – na adres zameldowania lub zamieszkania pracownika.

Pismo uznaje się za doręczone z chwilą, gdy druga strona mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego). Pismo uznaje się za prawidłowo dostarczone, jeśli zostanie odebranie przez pracownika lub inną osobę upoważnioną do odbioru w imieniu tego pracownika przesyłek pocztowych, a potwierdzeniem na dostarczenie do pracownika będzie zwrot do pracodawcy podpisanej „zwrotki”. Data doręczenia pisma na zwrotce będzie jednocześnie datą rozwiązania umowy o pracę.

Jeśli jednak pracownik nie odbierze przesyłki i wróci ona do pracodawcy, należy ponowić próbę jej dostarczenia, czyli powtórnie wysłać pismo ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyższego, jeżeli pracownik ani nikt inny w jego imieniu nie odbierze przesyłki, pismo uznaje się za skutecznie doręczone po jego powtórnym awizowaniu przez pocztę. W opinii SN dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej pismo rozwiązujące stosunek pracy stwarza domniemanie faktycznej możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią (por. wyrok z 5 października 2005 r., I PK 37/05, OSNP 2006, nr 17-18, poz. 263), co w razie sporu sądowego przerzuca na pracownika ciężar dowodu tego, że mógł zapoznać się z treścią oświadczenia pracodawcy. Za datę doręczenia pisma należy w takiej sytuacji przyjąć siódmy dzień od doręczenia drugiego awiza.

Na świadectwie pracy, które będzie można wystawić dopiero po wykonaniu ww. czynności, pracodawca będzie musiał wpisać jako datę rozwiązania umowy datę doręczenia pisma, ustaloną na podstawie wyroku Sądu Najwyższego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy prawo reguluje kolejność zwalniania pracowników w firmie?

Obecnie mam umowę na czas nieokreślony, ale w firmie trwają zwolnienia i boję się o swoją posadę. Pracodawca zwalniał dotąd głównie osoby zatrudnione za...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego

Postanowiłam skrócić urlop wychowawczy. Czy obejmie mnie ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego, jeśli złożyłam wniosek...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Zmiana podstawy rozwiązania umowy o pracę

Zostałam zwolniona dyscyplinarnie (art. 52 § 1 K.p.) za romans z podopiecznym z grupy terapeutycznej, którą prowadzę. Uznano to za naruszenie...

 

Niezdolność do pracy nauczyciela

Jestem nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania 22 lata. Od 2014 do 2015 r. miałam urlop dla poratowania zdrowia z powodu choroby kręgosłupa. Potem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »