Zwolnienie dyscyplinarne za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy

• Autor: Dorota Kriger

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas określony nie pokazuje się w pracy. Od innych pracowników wiem, że jest na zwolnieniu L-4. Pracownik obiecywał je dostarczyć, ale nigdy tego nie zrobił. Wcześniej pracownik też kilkukrotnie miał wpisane „NN” na liście obecności. Jak najszybciej zakończyć umowę z takim pracownikiem? Czy niedostarczenie zwolnienia i lekceważenie pracy jest podstawą do zwolnienia bez wypowiedzenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Pracownik w rażący sposób naruszył swoje obowiązki, nie zgłaszając się do pracy oraz nie usprawiedliwiając swojej nieobecności. Obowiązkiem pracownika jest niezwłoczne poinformowanie pracodawcy o przyczynie nieobecności i długości jej trwania. Należy dokonać tego osobiście, telefonicznie lub w inny sposób, najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy lub później, jeżeli z przyczyn od pracownika niezależnych zachowanie tego terminu było niemożliwe.

Zlekceważenie tego obowiązku może być podstawą do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym (tj. bez wypowiedzenia z winy pracownika – art. 52 § 1 pkt 1 K.p.).

Zwolnienie pracownika, który w podany wyżej rażący sposób narusza obowiązki pracownicze, jest przede wszystkim czasochłonne, ze względu na konieczność prawidłowego dostarczenia pisma rozwiązującego umowę.

Decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę należy dostarczyć zwalnianemu pracownikowi na piśmie. Pismo rozwiązujące umowę należy wysłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres do korespondencji lub – jeśli nie był podany – na adres zameldowania lub zamieszkania pracownika.

Pismo uznaje się za doręczone z chwilą, gdy druga strona mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego). Pismo uznaje się za prawidłowo dostarczone, jeśli zostanie odebranie przez pracownika lub inną osobę upoważnioną do odbioru w imieniu tego pracownika przesyłek pocztowych, a potwierdzeniem na dostarczenie do pracownika będzie zwrot do pracodawcy podpisanej „zwrotki”. Data doręczenia pisma na zwrotce będzie jednocześnie datą rozwiązania umowy o pracę.

Jeśli jednak pracownik nie odbierze przesyłki i wróci ona do pracodawcy, należy ponowić próbę jej dostarczenia, czyli powtórnie wysłać pismo ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyższego, jeżeli pracownik ani nikt inny w jego imieniu nie odbierze przesyłki, pismo uznaje się za skutecznie doręczone po jego powtórnym awizowaniu przez pocztę. W opinii SN dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej pismo rozwiązujące stosunek pracy stwarza domniemanie faktycznej możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią (por. wyrok z 5 października 2005 r., I PK 37/05, OSNP 2006, nr 17-18, poz. 263), co w razie sporu sądowego przerzuca na pracownika ciężar dowodu tego, że mógł zapoznać się z treścią oświadczenia pracodawcy. Za datę doręczenia pisma należy w takiej sytuacji przyjąć siódmy dzień od doręczenia drugiego awiza.

Na świadectwie pracy, które będzie można wystawić dopiero po wykonaniu ww. czynności, pracodawca będzie musiał wpisać jako datę rozwiązania umowy datę doręczenia pisma, ustaloną na podstawie wyroku Sądu Najwyższego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »