Zaległy urlop wypoczynkowy nauczyciela

• Autor: Marta Handzlik

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony w szkole podstawowej jako nauczyciel kontraktowy. Od 5 lipca 2013 roku przebywałam na zwolnieniu lekarskim (powód – ciąża), zwolnienie było ciągłe do 28 lutego 2014 r., dziecko urodziłam 22 lutego 2014 r. i od tego dnia jestem na urlopie macierzyńskim. Będę chciała wykorzystać cały przysługujący mi urlop macierzyński czyli 24 tygodnie. Moje pytanie dotyczy tego, kiedy faktycznie wracam do pracy, ponieważ moje zwolnienie obejmowało wakacje 2013 r., ferie zimowe 2014 r., a to jest czas urlopu dla nauczycieli, którego nie wykorzystałam. Ile faktycznie przysługuje mi dni do odbioru zaległego urlopu i kiedy mogę je odebrać? Również część urlopu macierzyńskiego „zahacza” o wakacje 2014 r., czyli o mój urlop, czy te dni też mogę odebrać? I jeszcze jedno pytanie: jakie wynagrodzenie przysługuje podczas odbioru urlopu wypoczynkowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zaległy urlop wypoczynkowy nauczyciela

Niewykorzystanie przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.

Przepis art. 66 ust. 1 dotyczy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne. Reguluje on sytuację, w której nauczyciel nie wykorzystał w czasie trwania ferii należnego urlopu wypoczynkowego z powodu niezdolności do pracy na skutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego. Nauczyciel ma prawo do urlopu uzupełniającego w trakcie roku szkolnego, jeżeli w czasie trwania ferii zimowych i letnich nie wykorzystał łącznie 8 tygodni urlopu. Jeżeli nauczyciel skorzystał z 8 tygodni urlopu, a następnie zachorował, to nie przysługuje mu prawo do urlopu uzupełniającego. W wyroku z dnia 2 września 1998 r., I PKN 298/98, OSNP 1999, nr 18, poz. 584, Sąd Najwyższy potwierdził, iż „wykorzystanie przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego w wymiarze 8 tygodni w ciągu roku szkolnego uniemożliwia przyznanie mu prawa do urlopu uzupełniającego z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą w czasie korzystania z urlopu”.

Ustalenie prawa do uzupełniającego urlopu wypoczynkowego może nastąpić dopiero po zakończeniu ferii zimowych i letnich. Nauczyciel, który chorował przez 2 tygodnie w czasie trwania ferii zimowych, nie nabywa automatycznie prawa do urlopu uzupełniającego i nie może domagać się udzielenia urlopu w wymiarze 2 tygodni, np. w marcu. Nauczyciel ten nabędzie uprawnienie do urlopu uzupełniającego, jeżeli nie wykorzysta 8 tygodni urlopu w czasie trwania ferii letnich. Jeżeli skorzysta z 8 tygodni urlopu, nie będzie mu przysługiwało prawo do urlopu uzupełniającego.

Termin skorzystania przez nauczyciela z urlopu uzupełniającego ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę organizację pracy w szkole oraz propozycje nauczyciela. Nie ma przeszkód, aby nauczycielce, która przebywała na urlopie macierzyńskim, udzielić od razu po jego zakończeniu uzupełniającego urlopu wypoczynkowego.

Wymiar przysługującego nauczycielowi urlopu uzupełniającego oblicza się po ustaleniu, czy nauczyciel nie skorzystał z 8 tygodni urlopu, jako różnicę pomiędzy 8 tygodniami (56 dni) a okresem wykorzystanego urlopu. Jeżeli nauczyciel chorował w trakcie trwania ferii zimowych oraz w czerwcu i lipcu, będzie miał prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze 25 dni kalendarzowych (56 dni minus 31 dni urlopu wykorzystanego w sierpniu). Karta Nauczyciela nie przesądza o tym, czy urlop uzupełniający powinien być udzielony w jednej czy kilku częściach. Ustalenie jego terminu powinno nastąpić z uwzględnieniem zasady wyrażonej w art. 64 ust. 4 KN, stanowiącej o prawie nauczyciela do nieprzerwanego 4-tygodniowego urlopu wypoczynkowego. Udzielanie urlopu uzupełniającego w częściach nie może doprowadzić do obejścia przepisu stanowiącego, iż maksymalny wymiar urlopu uzupełniającego wynosi 8 tygodni, wliczając w to dni wolne od pracy, niedziele i święta.

Wobec tego należy stwierdzić, że w Pani wypadku należy odrębnie rozpatrywać urlop za rok szkolny 2012/2013 i rok szkolny 2013/2014. W roku szkolnym 2012/2013 była Pani nieobecna od 5 lipca, a więc wykorzystała Pani 2 tygodnie urlopu w czasie ferii zimowych i tydzień w czasie ferii letnich, co oznacza, ze przysługuje Pani 5 tygodni urlopu uzupełniającego za pozostałą część niewykorzystanego urlopu.

Z kolei rok szkolny 2013/2014 jeszcze się nie skończył, więc nie można ustalić prawa do urlopu uzupełniającego. Dopiero po jego zakończeniu (31 sierpnia 2014 r.) będzie można ustalić, ile urlopu będzie Pani przysługiwało. Jeśli wróci Pani do pracy po 24 tygodniach (czyli 3 tygodnie przed końcem sierpnia) wykorzysta Pani 3 tygodnie urlopu, a więc zgodnie z art. 66 KN będzie Pani miała prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze 5 tygodni.

Podstawowe zasady obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy zawiera art. 67 KN. Według nich:

1) za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował,

2) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe – oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu:

– wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu,

– z całego okresu zatrudnienia, gdy jest on krótszy od roku szkolnego,

3) jeżeli wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe uległa zmianie w okresie, z którego oblicza się wynagrodzenie za urlop, lub w miesiącu wykorzystywania urlopu, wynagrodzenie to ulega przeliczeniu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ustalanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli

Ustalanie wynagrodzenia urlopowego bardziej szczegółowo określa § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737, z późn. zm.). Do wynagrodzenia urlopowego wlicza się następujące składniki:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, ustalone w średniej wysokości,
 • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
 • odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
 • wynagrodzenie za pracę w święto,
 • dodatek za uciążliwość pracy,
 • jednorazowy dodatek uzupełniający.

Nie zalicza się natomiast wynagrodzenia za czas:

 • gotowości do pracy,
 • niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • innego urlopu wypoczynkowego,
 • innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »