Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o pracę i samozatrudnienie

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-04-04

Czy praca na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i jednoczesna praca dla tego samego pracodawcy na zasadzie samozatrudnienia (umowa b2b) jest w ogóle legalna?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Równoległe świadczenie usług w oparciu o własną działalność gospodarczą (samozatrudnienie) oraz o umowę o pracę dla tego samego podmiotu jest możliwe tylko wtedy, gdy spełnione są jednocześnie dwa następujące warunki: zakresy świadczonych usług są różne rodzajowo od prac wykonywanych na podstawie umowy o pracę oraz gdy umowa dotycząca samozatrudnienia nie posiada cech stosunku pracy, o jakich mowa w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Należy bowiem zwrócić uwagę na treść tego przepisu, zgodnie z którym „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem” oraz na art. 22 § 11: „zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy”.

Powyższe oznacza, że wykonywanie tych samych rodzajowo prac raz w oparciu o umowę o pracę, a następnie ich kontynuacja po godzinach pracy etatowej w tym samym trybie w ramach innej umowy – czy to cywilnoprawnej, czy też o współpracy między podmiotami gospodarczymi, może być traktowane jako próba ominięcia prawa, np. w zakresie ograniczeń dotyczących czasu pracy, gdy powstaje konieczność pracy w godzinach nadliczbowych oraz skracania, czasu przeznaczonego na wypoczynek dobowy i tygodniowy.

Samozatrudnienie na warunkach charakterystycznych dla umowy o pracę będzie bowiem zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

Potwierdza powyższe m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17.08.2006 r. (sygn. akt III APa 24/06, OSA 2007/7/12), w którym Sąd Apelacyjny stwierdził, że „świadczenie tej samej rodzajowo pracy, co określona w umowie o pracę poza normalnym czasem pracy pracowników, na podstawie kolejnej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), jest bowiem kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach nadliczbowych. Zawieranie takich umów stanowi obejście przepisów o czasie pracy, przy czym nie ma tu znaczenia wola pracownika i pracodawcy. Praca nadliczbowa jest możliwa jedynie wówczas, gdy wprost dopuszczają ją przepisy ustawy, i to w granicach ustalonych tymi przepisami”. Wyrok ten, choć odnosi się do umów cywilnoprawnych, poprzez analogię może mieć zastosowanie również do samozatrudnionych.

W związku z powyższym, aby nie padł zarzut, iż strony stosunku pracy usiłują obejść prawo, umowa z samozatrudnionym pracownikiem musi dotyczyć innych rodzajowo prac i nie może mieć cech stosunku pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Umowa-zlecenie a ryczałt

Zatrudniono osobę na podstawie umowy-zlecenia. W umowie jest napisane, że osoba ta będzie pracowała maksymalnie 20 godzin w miesiącu (stawka 15 zł za godzinę)....

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Dodatkowa praca w czasie pobierania świadczenia kompensacyjnego

Jestem nauczycielem, który od września przebywa na świadczeniach kompensacyjnych. Otrzymałem propozycję pracy na umowę zlecenie jako egzaminator w CKE....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »