Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop i zasiłek macierzyński dla opiekuna prawnego dziecka

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-01-27

Moja 16-letnia córka urodziła dziecko. Za kilka dni zostanę prawnym opiekunem wnuczki jako rodzina zastępcza, dopóki córka nie skończy 18 lat. Prowadzę działalność gospodarczą. Czy należą mi się pieniądze za urlop macierzyński? Co w ogóle należy mi się z ZUS? Córka uczy się zaocznie, czy ona dostanie coś z ZUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do Pani problemu wyjaśniam, że zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512) zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

1) urodziła dziecko;

2) przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia;

3) przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia.

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Warunkiem uzyskania zasiłku macierzyńskiego jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu lub przebywanie na urlopie wychowawczym. W przepisie tym ustawodawca rozgranicza więc okres ubezpieczenia chorobowego od urlopu wychowawczego. Ten ostatni, pomimo że jest okresem zatrudnienia, nie stanowi okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu (nie są w tym okresie odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe).

Córka niestety nie będzie miała prawa do zasiłku macierzyńskiego, gdyż nie pracuje, a zasiłek macierzyński, czy też urlop macierzyński przysługuje tylko pracownikom bądź osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Jednakże zgodnie z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej (Dz. U. Nr 97, poz. 441 z późn. zm.) kobiecie w ciąży lub wychowującej dziecko przysługują świadczenia pieniężne i świadczenia w naturze, określone w rozporządzeniu, jeżeli:

1) dochód osoby uprawnionej samotnie gospodarującej albo

2) dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej, ustalony jako iloraz dochodu rodziny przez liczbę osób w tej rodzinie,

nie przekracza miesięcznie kwoty 275 zł.

Świadczenia pieniężne, o których mowa wyżej, przysługują w okresie od 8 miesiąca ciąży do 2 miesiąca życia dziecka albo przez miesiąc w razie urodzenia dziecka martwego lub zgonu dziecka.

Świadczenia w naturze, o których mowa w ust. 1, przysługują w okresie od narodzenia dziecka do ukończenia przez nie dwóch miesięcy życia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Niedostarczenie świadectwa ukończenia szkoły a długość urlopu

W 2005 r. ukończyłem liceum. Zaraz potem podjąłem pracę w miejscu, w którym pracuję do dzisiaj. Wciąż jednak dostaję tylko 20 dni urlopu, mimo że od...

 

Urlop wychowawczy a kolejne dziecko

Od czerwca 2015 roku jestem na urlopie wychowawczym. W tej chwili jestem w 12-tym tygodniu ciąży. Chciałabym w którymś momencie ciąży...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »