Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak kontaktu z pracodawcą po sprzedaży firmy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-11-25

Moja siostra obecnie przebywa na utopie macierzyńskim. Jest zatrudniona na umowę o pracę, bezterminowo. W trakcie trwania urlopu macierzyńskiego firma została sprzedana innemu właścicielowi. Cały problem w tym, że nie ma z nim kontaktu, a w miejscu, w którym firma jest zarejestrowana, nie ma nikogo i nikt nie odbiera poczty. Wspomnę, że pracowała w innym mieście, niż firma jest zarejestrowana, w tzw. oddziale. Teraz w tym miejscu jest nowa firma z poprzednim pracodawcą i kolegami z firmy. Szef sprzedał firmę razem z moją siostrą, a pracownicy zwolnili się i przeszli do nowej. Poprzedni pracodawca pytany o sposób rozwiązania sprawy mówi, że nie ma na to wpływu ani nie ma numeru telefonu i kontaktu z nowym szefem. W takiej sytuacji najlepiej, aby moja siostra odeszła z pracy. Ale gdzie złożyć wypowiedzenie? Co ze świadectwem pracy i urlopem? Kompletnie nie wiemy, co zrobić.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak kontaktu z pracodawcą po sprzedaży firmy

W dniu przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę stał się on z mocy prawa stroną w stosunku pracy. Wypowiedzenie należy mu wysłać pocztą, za potwierdzeniem odbioru, do siedziby firmy według dokumentów – CEIDG lub KRS.

 

Art. 300 Kodeksu pracy odsyła w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu cywilnego. Najistotniejszymi unormowaniami ustawodawstwa cywilnego, z których na gruncie art. 300 Kodeksu pracy należy korzystać przy analizowaniu spraw z zakresu prawa pracy, są w szczególności:

 

  • przepisy dotyczące czynności prawnych (art. 60 Kodeksu cywilnego – zobacz wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 maja 1975 r., sygn. akt I P 395/75),
  • wad oświadczeń woli i uchylenia się od ich skutków prawnych (zobacz wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 września 1976 r., sygn. akt I P 1318/76),
  • umów przedwstępnych (zobacz wyrok Sądu Najwyższego z dnia z dnia 15 marca 1977 r., sygn. akt I PRN 22/77),
  • przedstawicielstwa,
  • pewnych aspektów odpowiedzialności kontraktowej (zobacz wyrok Sądu Najwyższego z dnia z dnia 6 października 1976 r., sygn. akt I PR 130/76),
  • bezpodstawnego wzbogacenia (zobacz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 1975 r., sygn. akt III PRN 67/74),
  • definiowania dóbr osobistych.

Z kolei zgodnie z Kodeksem cywilnym:

 

„Art. 60. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

Art. 61. § 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

§ 2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią”.

 

Zgodnie z art. 30 § 3 Kodeksu pracy oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu umowy lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

 

Dokonanie przez pracownika wypowiedzenia bez zachowania formy pisemnej nie ma zasadniczo wpływu na skuteczność wypowiedzenia, jednakże w przypadku sporu z pracodawcą na pracowniku spoczywał będzie ciężar dowodu faktu dokonania wypowiedzenia (np. poprzez dowód ze świadków).

 

Pismo zawierające wypowiedzenie umowy powinno być doręczone drugiej stronie. Może to nastąpić listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru. W celu uniknięcia wątpliwości, w szczególności co do daty dokonania wypowiedzenia, celowe jest doręczanie pisma zawierającego oświadczenie o wypowiedzeniu osobiście do rąk drugiej strony, za potwierdzeniem odbioru.

 

Do oświadczenia jednej ze stron o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o czynnościach prawnych. W praktyce można spotkać się z próbami uchylenia się od skutków wypowiedzenia, w szczególności poprzez odmowę odebrania pisma zawierającego stosowne oświadczenie. Działania takie nie mają żadnego wpływu na skuteczność wypowiedzenia umowy o pracę. Jeśli zatem pracodawca w sposób świadomy odmówi przyjęcia pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez pracodawcę i będzie się uchylał w jakikolwiek sposób od odebrania tego oświadczenia (na przykład z własnej woli nie podejmując zawierającej to oświadczenie przesyłki pocztowej), nie będzie to miało wpływu na dokonane wypowiedzenie, które stanie się skuteczne z chwilą, w której ten uzyskał możliwość zapoznania się z jego treścią, lecz celowo tego nie uczynił (art. 61 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy; ponadto zobacz: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1996 r., sygn. akt I PKN 36/96). Zwykle jest to 15. dzień od dnia awizowania – kiedy to przesyłka wraca do adresata. W piśmie powinno być żądanie wskazania miejsca pracy i dopuszczenie do wykonywania obowiązków pracowniczych. To samo proszę wysłać e-mailem.

 

Prawdopodobnie nie otrzyma Pani siostra świadectwa pracy. Konieczna będzie sprawa w sądzie. O zobowiązanie do wydania świadectwa pracy. Wyrok to jedno, ale potem jeszcze wyegzekwowanie go – to drugie.

 

Po tym należy złożyć w sądzie, w którego okręgu były pracodawca ma siedzibę, wniosek o wyznaczenie mu terminu na wykonanie obowiązku, którego nikt inny nie może za niego wykonać (art. 1050 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Sąd po wysłuchaniu wyznacza pracodawcy termin na realizację orzeczenia. Jednocześnie grozi, że w przypadku, gdy nie wykona tego obowiązku w tym terminie, zostanie na niego nałożona grzywna.

 

Jednorazowo sąd nie może wymierzyć grzywny wyższej niż 1000 zł, chyba że trzykrotne nałożenie jej nie przyniosło skutku (art. 1052 Kodeksu postępowania cywilnego). W sumie jednak łącznie nie mogą one przekroczyć kwoty 100 000 zł. Wymierzając grzywnę, sąd orzeka jednocześnie – na wypadek niezapłacenia – zamianę grzywny na areszt. Lub może siostra wnioskować o stwierdzenie przez sąd okresu zatrudnienia – wyrok zastąpi zasadniczo świadectwo pracy. O zapłatę za ekwiwalent za urlop będzie siostra musiała wystąpić do sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Jak obliczyć okres wypowiedzenia?

Rozpoczęłam pracę w firmie 15.10.2012 roku. Chciałabym uniknąć 3-miesięcznego wypowiedzenia i w związku z tym mam pytanie. Do kiedy...

 

Odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia

Wczoraj rozwiązałam umowę o pracę z art. 55 § 1 1 K.p. W firmie byłam zatrudniona ponad 10 lat na czas nieokreślony. Czy należy...

 

Czy mogę liczyć na ponowne zatrudnienie po zwolnieniu za porozumieniem stron?

Pracowałem u pracodawcy 15 lat, zwolniłem się za porozumieniem stron kilka tygodni temu po miesięcznym wypowiedzeniu na mój wniosek. Czy mogę liczyć na...

 

Zmiana pracy na urlopie macierzyńskim

Zmiana pracy na urlopie macierzyńskim

Jestem na urlopie macierzyńskim i chciałabym zmienić pracę. Mam 25 dni zaległego urlopu + 26 dni za rok 2019. Po wykorzystaniu całego zaległego urlopu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »