Umowa zlecenie a zasiłek dla bezrobotnych

• Autor: Łukasz Obrał

Od 1 października 2006 r. do 30 czerwca 2008 r. pracowałam, a od lipca pobierałam zasiłek dla bezrobotnych. Jednak we wrześniu udało mi się „załapać” na umowę zlecenie. Automatycznie musiałam wyrejestrować się z urzędu pracy, a urzędniczka powiedziała, że z tytułu podjęcia pracy przysługuje mi dodatek aktywizacyjny. Niestety, powody osobiste sprawiły, że chcę zrezygnować z tej umowy zlecenia. Dlatego chciałabym zapytać, czy po ponownym zarejestrowaniu się w urzędzie pracy będę otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych (pobrałam go tylko dwa razy)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Umowa zlecenie a zasiłek dla bezrobotnych

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Może Pani znowu otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych, jeżeli zarejestruje się Pani w urzędzie pracy w ciągu 14 dni od ustania wykonywania zlecenia.

Wynika to z art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415), zgodnie z którym: „Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego” oraz o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa w art. 75 ust. 1 tejże ustawy.

Zobacz też: Rejestracja bezrobotnego po umowie zlecenie

Kiedy prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu?

Zgodnie ze wspomnianym art. 75 ust. 1: „Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który:

  1. odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  2. w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania,
  3. w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia,
  4. otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej,
  5. otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę (…)”.

W art. 75 ust. 1 omawianej ustawy jest mowa o rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego. Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, a więc w przypadku takiej umowy nie można mówić o stosunku pracy.

Jeżeli jednak umowa zlecenia zobowiązywała Panią „do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania” Pani „za wynagrodzeniem”, to – bez względu na nazwę zawartej przez Panią umowy – jest to zatrudnienie na podstawie stosunku pracy. Wynika to bezpośrednio z art. 22 § 11 Kodeksu pracy.

Natomiast zgodnie z art. 22 § 12 K.p. nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy.

Może się więc okazać, iż urząd pracy uzna, że mimo tego, iż Pani umowa nazywa się umową zleceniem jest umową związaną ze stosunkiem pracy i w przypadku rozwiązania tej umowy przez Panią za porozumieniem stron lub wypowiedzeniem jej, urząd pracy uzna, że zasiłek Pani nie przysługuje.

Warto więc zapytać w urzędzie pracy, jak potraktują Pani umowę zlecenie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Obrał

Mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2004 r. zatrudniony w jednostce pomocy społecznej na stanowisku podinspektora prawnika. Zajmuje się udzielaniem porad w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, pracy, karnego, zabezpieczeń społecznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »