Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie dokumenty przedstawić, rejestrując się jako bezrobotny?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-03-30

Niedawno zakończyłam pracę na umowę-zlecenie. Jakie zaświadczenie przedstawić w urzędzie pracy, aby się zarejestrować jako osoba bezrobotna? Jedyny dokument, jaki posiadam, to już nieaktualna umowa-zlecenie i rachunki do niej. Czytałam, że potrzebne jest świadectwo pracy, a ja go nie mam.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadectwo pracy, zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy, jest dokumentem potwierdzającym zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i jest wydawane w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Powyższe oznacza, że osoba, która wykonuje określone czynności dla innej osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie otrzyma świadectwa pracy po zakończeniu realizacji umowy.

Nie oznacza to jednak, że zleceniobiorca (osoba wykonująca zlecenie) nie otrzyma żadnego dokumentu, który potwierdzałby fakt wykonywania zlecenia. Zleceniobiorca może podczas rejestracji w urzędzie pracy przedstawić posiadane egzemplarze umów-zlecenia wraz z wystawionymi i zaakceptowanymi przez zleceniodawcę rachunkami. Zleceniobiorca ma prawo także wystąpić do zleceniodawcy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o okresach wykonywania prac na podstawie umowy-zlecenia i wypłacanym wynagrodzeniu brutto za poszczególne miesiące. Zleceniodawca powinien też wystawić zleceniobiorcy zaświadczenie o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, jeśli takie były odprowadzane.

Zaświadczenie o odprowadzanych składkach jest szczególnie ważne, jeśli miesięczne wynagrodzenie brutto, wypłacane z tytułu realizacji umowy-zlecenia, było w kwocie równej co najmniej najniższemu wynagrodzeniu krajowemu (art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) i zleceniobiorca nie miał innych tytułów, które powodowałyby konieczność odprowadzania za niego składek na FP.

W przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów urząd pracy może nie uznać okresów wykonywania umowy zlecenia wymienionych w formularzu rejestracyjnym i nie zaliczy ich do okresów, które mają wpływ na prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Umowa o pracę i samozatrudnienie

Czy praca na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i jednoczesna praca dla tego samego pracodawcy na zasadzie samozatrudnienia (umowa b2b) jest w ogóle legalna?

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Umowa-zlecenie a ryczałt

Zatrudniono osobę na podstawie umowy-zlecenia. W umowie jest napisane, że osoba ta będzie pracowała maksymalnie 20 godzin w miesiącu (stawka 15 zł za godzinę)....

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Odmowa ZUS wydania zaświadczenia A1

Agencja pracy tymczasowej deleguje osoby zatrudnione na zlecenie do Niemiec – opieka nad osobami starszymi. ZUS chce odmówić wydania zaświadczenia A1,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »