Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak obliczyć stawkę za godziny nadliczbowe?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-02-17

Moja pensja składa się z zasadniczego wynagrodzenia i dodatku produkcyjnego zależnego od ilości przepracowanych dni oraz premii indywidualnej (określanej przez kierownika). Jak mam obliczyć stawkę za godziny nadliczbowe?

»Wybrane opinie klientów

Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat
Bardzo dziękuję za szczegółowa i bardzo kompetentna odpowiedź na moje pytanie na temat urlopu uzupełniającego.
Magdalena

W przypadku pracy w godzinach nadliczbowych, zgodnie z art. 1511 § 1 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.), pracownikowi przysługuje za każdą godzinę pracy ponadnormatywnej normalne wynagrodzenie oraz dodatek w wysokości 100% lub 50% wynagrodzenia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Dodatek wynosi 100% wynagrodzenia wtedy, gdy nadgodziny:

  • przypadają w nocy oraz w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy lub w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę bądź w święto zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 1511 § 1 pkt 1 K.p.) lub
  • wynikają z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, z wyjątkiem sytuacji, gdy przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy ponad normę dobową zrekompensowaną dodatkiem lub czasem wolnym (art. 1511 § 2 K.p.).

Dodatek za nadgodziny wynosi 50% wynagrodzenia w każdym innym przypadku niż wyżej wymienione (art. 1511 § 1 pkt 2 K.p.).

Warto też wiedzieć, że „za godziny nadliczbowe wypracowane ponad tygodniową normę, nieopłacone dodatkiem wynikającym z godzin nadliczbowych dobowych, należy wypłacić 100% dodatki” (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06.03.2008 r., sygn. akt II PK 189/07, OSNP 2009/11-12/140).

Przy ustalaniu wartości wynagrodzenia za pracę ponadnormatywną należy odróżnić sposób obliczania wynagrodzenia, które przysługuje za czas pracy w godzinach nadliczbowych, od sposobu, w jaki obliczany jest dodatek za tę pracę.

Za czas pracy w nadgodzinach pracownikowi przysługuje bowiem normalne wynagrodzenie, bez względu na to, czy za pracę w nadgodzinach zostanie pracownikowi udzielony czas wolny, czy nie (art. 151 § 3 K.p.). Normalne wynagrodzenie w tym przypadku oznacza „wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli na podstawie obowiązujących w zakładzie pracy przepisów płacowych pracownik ma prawo do takich dodatkowych składników”. Powyższe wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 03.06.1986 r. (sygn. akt I PRN 40/86, OSNC 1987/9/140). W skład normalnego wynagrodzenia wchodzić więc będzie w Pańskim przypadku zasadnicze wynagrodzenie oraz dodatek produkcyjny, nie będzie zaś wliczana premia, jeśli nie ma ona charakteru stałego i której przyznanie nie wynika z zapisów umowy o pracę, regulaminu wynagradzania lub innych dokumentów zakładowych, tylko jest zależne od uzyskania określonych osiągnięć i oceny przełożonego. W celu ustalenia wysokości wynagrodzenia za jedną godzinę nadliczbową należy zsumowane składniki „normalnego wynagrodzenia” i podzielić przez godzinowy wymiar czasu w danym miesiącu. Otrzymany wynik należy pomnożyć razy ilość godzin ponadnormatywnych w danym miesiącu. Do tak ustalonego wynagrodzenia za czas pracy w godzinach nadliczbowych należy dodać wartość dodatku, obliczonego zgodnie z poniższymi zasadami, określonymi w art. 1511 § 3 K.p. Zgodnie z tym przepisem „wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia”. Tak też stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 03.04.2007 r. (sygn. akt II PZP 4/07, OSNP 2007/21-22/307). Zgodnie z tym wyrokiem „do podstawy wyliczeń dodatku za pracę ponadnormatywną wchodzi wynagrodzenie pracownika wynikające wyłącznie z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a więc jedynie wynagrodzenie zasadnicze”. Przy liczeniu dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych nie należy więc uwzględniać żadnych dodatkowych składników pensji poza wynagrodzeniem zasadniczym, nawet jeśli te składniki mają stały charakter.

Jak należy obliczyć dodatek za jedną godzinę pracy w godzinach nadliczbowych? Zgodnie z § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 289 z późn. zm.), w celu obliczenia dodatku za jedną godzinę nadliczbową:

  • ze składników wynagrodzenia określonych w stawce miesięcznej w stałej wysokości – stawkę tę należy podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
  • ze zmiennych składników płacowych – wynagrodzenie ustalone według zasad jak za urlop wypoczynkowy należy podzielić przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w okresie, z którego ustala się to wynagrodzenie.

Tak uzyskaną kwotę należy pomnożyć przez stawkę procentową dodatku oraz przez liczbę godzin nadliczbowych.

W Pańskim przypadku, ponieważ pensja zasadnicza jest stała, należy jej wartość podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu i pomnożyć razy odpowiednią wartość procentową, zależną od tego, kiedy wystąpiły nadgodziny. Do otrzymanej kwoty należy dodać wartość wynagrodzenia za czas pracy w nadgodzinach, obliczonego według wcześniej podanych zasad.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Praca po godzinach i problem z wypłatą

Pracowałem na cały etat w dużej firmie, niby codziennie do 16, ale właściwie 4 dni na 5 musiałem pracować do 18–19. Nie dostawałem za to...

Czy pracodawca może wymusić na pracowniku rezygnację z nadgodzin?

Czy pracodawca może wymusić na mnie rezygnację z nadgodzin? Pracuję na statku od poniedziałku do piątku – także nocami. „Na własną...

Należności od pracodawcy za wiele nadgodzin

Od wielu lat mój zakład pracy nie wypłaca mi należności za nadgodziny. Pracę ponadwymiarową mam udokumentowaną. Część kwoty dostałem w ramach...

Jakie wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

Pracuję na pełnym etacie. W związku z potrzebą pracodawcy pracuję w poniedziałek, środę i piątek po 8 godzin, natomiast we wtorek...

Dochodzenie roszczeń za nadgodziny

Obecnie zwalniam się z firmy, w której przepracowałem kilka lat po 10 godzin dziennie. Nie mam żadnych dokumentów potwierdzających, że pracowałem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »