Czy dodatek stażowy wlicza się do 13 pensji (trzynastki)

• Autor: Adam Dąbrowski

Jesteśmy sfera budżetową. Przy wypłacie zasiłków chorobowych jest wypłacany dodatek stażowy w pełnej wysokości (nie jest pomniejszany za dni chorobowe). Dodatek stażowy otrzymywany przez pracownika w czasie choroby nie stanowi elementu wynagrodzenia chorobowego ani zasiłku chorobowego. Czy przy obliczaniu 13. pensji mam uwzględnić wypłacony dodatek stażowy w pełnej wysokości, czy go pomniejszyć o dni chorobowe? Czy wynagrodzenia za 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem mam również odliczyć od podstawy 13. pensji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Czy dodatek stażowy wlicza się do 13 pensji (trzynastki)

 Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników sfery budżetowej

Według ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej dodatkowe wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. Uwzględnia się:

 • wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
 • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Obliczanie trzynastki dla pracowników sfery budżetowej

UWAGA: Trzynastki nie oblicza się tak jak ekwiwalentu za urlop, a jedynie przyjmuje się takie składniki jak przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowym. Trzeba sprawdzić, czy pracowników, dla których jest ona ustalana, nie dotyczą szczególne regulacje w zakresie sposobu wyliczenia ekwiwalentu za urlop. Jest tak w przypadku nauczycieli i nauczycieli akademickich.

Do innych pracowników jednostek sfery budżetowej stosuje się regulacje rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Jakie dodatki wlicza się do trzynastki?

Z podstawy trzynastki wyłącza się zatem:

 • jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • gratyfikacje (nagrody) jubileuszowe,
 • wynagrodzenie za czas innej niż urlop wypoczynkowy usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. za urlop szkoleniowy, okolicznościowy, za dni opieki nad dzieckiem na podstawie art. 188 Kodeksu pracy,
 • ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należności przysługujące z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne,
 • wynagrodzenie i odszkodowanie przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy.

Jakich świadczeń nie wlicza się do trzynastki?

Do podstawy wymiaru trzynastki nie wlicza się świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego.

Wliczanie dodatku za wieloletnią pracę do trzynastki

Generalnie dodatek za wieloletnią pracę przysługuje zatrudnionemu za dni:

 • za które otrzymuje wynagrodzenie,
 • nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny – za które otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Wielu pracodawców ma wątpliwości, jak wliczać ten dodatek do podstawy trzynastki, gdy przysługuje on za wymienione wyżej nieobecności w pracy.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w odniesieniu do pracowników samorządowych wyraziło pogląd, że dodatek za wieloletnią pracę przysługujący pracownikowi samorządowemu za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które otrzymuje wynagrodzenie (np. z powodu choroby, zwolnień od pracy na podstawie art. 37 i 188 Kodeksu pract), jak i za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego, powinien być w całości uwzględniony w podstawie wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zdaniem innych należałoby wyłączyć dodatek stażowy za czas choroby z podstawy trzynastki.

Dodatek za wieloletnią pracę, podobnie jak każdy inny składnik wynagrodzenia wypłacany obok świadczeń, nie podlega oskładkowaniu w tej części, która przypada na okres absencji chorobowej. Tym samym nie może zwiększyć podstawy wymiaru trzynastki.

Składniki wynagrodzenia niepomniejszane za czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, za którą przysługuje mu świadczenie chorobowe, uwzględnia się w podstawie trzynastki tylko w tej części, która przypada na czas przepracowany. Takim składnikiem jest w opisanej sytuacji wypłacany obok zasiłku chorobowego dodatek stażowy. Skoro zatrudniony otrzymuje go w pełnej wysokości niezależnie od nieobecności z powodu choroby, zwiększy on podstawę wymiaru trzynastki jedynie w kwocie proporcjonalnej do przepracowanego okresu. Zatem przy obliczaniu 13. pensji powinna Pani dodatek stażowy uwzględniać w wysokości pomniejszonej za dni chorobowego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »