Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pojęcie przepisu szczególnego

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2004-11-04

Jak należy rozumieć pojęcie przepis szczególny w rozumieniu art. 5 K.p.?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 5 K.p., jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami. Przepis ten odzwierciedla zasadę „lex specialis derogat legi generali” – przepis szczególny uchyla stosowanie przepisu ogólnego.

Aby poprawnie stosować tę zasadę trzeba prawidłowo rozumieć pojęcie przepisu ogólnego i przepisu szczególnego.

W dziedzinie prawa pracy ogólnym przepisem rangi ustawowej jest Kodeks pracy. Przepisami zaś szczególnymi w stosunku do kodeksu są ustawy regulujące w sposób odmienny stosunek pracy określonej kategorii pracowników.

Na przykład ustawy: Karta Nauczyciela, o urzędnikach państwowych, czy o Państwowej Inspekcji Pracy, w części regulującej odmiennie stosunek pracy są przepisami szczególnymi wobec Kodeksu pracy.

Zależność między kodeksem a tymi ustawami reguluje właśnie art. 5 K.p. Oznacza to, że ustawy szczególne mają w sprawach w nich uregulowanych pierwszeństwo stosowania, natomiast Kodeks pracy stosuje się w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami szczególnymi.

Należy przy tym pamiętać, że dotyczy to szerszego pojęcia „przepisami szczególnymi”, a nie „ustawą szczególną”, ponieważ ustawa szczególna może przewidywać wydanie przepisów wykonawczych, których stosowanie także ma pierwszeństwo przed przepisami Kodeksu pracy i przepisami wykonawczymi do kodeksu.

Wobec tego, pod pojęciem przepisów szczególnych należy w zakresie jednostkowej problematyki rozumieć ustawę szczególną a także jej przepisy wykonawcze.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kodeks pracy a Kodeks cywilny

Jaki jest stosunek Kodeksu cywilnego do Kodeksu pracy? Czy w tym przypadku możemy mówić, że K.c. jest przepisem szczególnym, czy przepisem odrębnym w stosunku do...

 

Stopień niepełnosprawności a dalsza umowa o pracę

W ciągu kilku ostatnich dni dyrektor mojego zakładu pracy wzywa do siebie kolejno osoby, które posiadają jakikolwiek stopień niepełnosprawności i którym umowy...

 

Zmiana miejsca zatrudnienia pracownika

Jestem dyrektorem jednego z czterech oddziałów mojej firmy. Inny dyrektor ze względu na trudną sytuację osobistą poprosił o przejęcie oddziału...

 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a ciąża

W kwietniu 2008 roku zostałam zatrudniona w pewnej firmie (umowa o pracę na czas nieokreślony). Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy z dniem...

 

Przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę

Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam kilkunastu pracowników na podstawie umów o pracę. Mój partner handlowy, dla którego świadczę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »