Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Refundacja okularów dla nauczyciela

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-05-18

Od roku nasza szkoła korzysta z dziennika elektronicznego. Biurko nauczycielskie w każdej sali lekcyjnej jest wyposażone w komputer. Na każdej lekcji jestem zobowiązana wpisać temat, sprawdzić obecność, poza tym wpisuję oceny, utrzymuję kontakt z rodzicami, itp. Mam zalecenie od lekarza okulisty do korzystania z okularów korekcyjnych do pracy z komputerem. Czy przysługuje mi dofinansowanie przez pracodawcę zakupu okularów korekcyjnych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Refundacja okularów dla nauczyciela

Czy pracodawca powinien zwrócić pracownikowi wykonującemu zadania przy monitorze koszty zakupu okularów?

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z § 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), jeśli pracownik wykonuje pracę przy monitorze ekranowym przez co najmniej 1/2 obowiązującego go dobowego wymiaru czasu pracy to pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi okulary korygujące wzrok.

W przypadku pełnozatrudnionego nauczyciela należy odnieść się do czasu pracy określonego w art. 42 ust. 1 i art. 42c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem czas pracy wynosi do 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Jeśli zatem pracownik wykonuje zadania przy monitorze co najmniej 4 godziny dziennie to uprawniony jest do zaopatrzenia w okulary korygujące wzrok, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy komputerze. Należy przy tym mieć na uwadze, iż znaczenie dla określenia ww. uprawnienia ma faktyczny wymiar czasu jaki pracownik musi poświęcić na pracę przy komputerze. Nie jest istotna okoliczność, że przekroczenie połowy dobowego czasu pracy przy komputerze może nie mieć miejsca każdego dnia. Przyjęcie bowiem interpretacji, że tylko powołany przepis wymaga, aby pracownik codziennie pracował przy komputerze więcej niż połowę dobowego czasu pracy prowadziłoby do obejścia prawa. Pracodawca zawsze miałby bowiem możliwość takiej organizacji pracy, aby przynajmniej raz w tygodniu pracownik tej normy nie przekraczał, niezależnie od ilości czasu pracy spędzonego przy komputerze w pozostałe dni, zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 maja 2011 r. (wyrok WSA z dnia 18 maja 2011 r., IV SA/Po 196/11, LEX nr 896154).

Wysokość refundacji kosztów zakupu okularów dla pracowników

Okulary takie muszą być zgodne z zaleceniem lekarza. Pracodawca może zwrócić pracownikowi koszty zakupu tych okularów, może też sam kupić okulary zalecone przez lekarza okulistę. Wysokość refundacji kosztów zakupu okularów dla pracowników pozostaje w kompetencji danego pracodawcy i powinna zostać określona w przepisach wewnętrznych. W przypadku nauczycieli szczegółowe regulacje mogą wynikać z uchwały rady gminy (powiatu), sejmiku województwa w zakresie rodzajów świadczeń i ich zasad przyznawania, udzielanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Organ prowadzący, w myśl art. 72 ust. 1 KN, zobowiązany bowiem został do przeznaczania corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Jeśli więc praca przy komputerze zajmuje Pani co najmniej 4 godziny dziennie, to oczywiście pracodawca powinien Pani zrefundować zakup okularów. Jednakże to Pani musi wykazać, że zajęcia przy użyciu komputera zajmują Pani właśnie tyle czasu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »