Pracodawca przechodzi na emeryturę - likwidacja firmy, obowiązki wobec pracowników

• Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Firma na dzień 1 sierpnia br. zatrudniała 20 pracowników. Jeden z nich 11 sierpnia porzucił pracę i 19 sierpnia rozwiązano z nim umowę o pracę oraz wręczono świadectwo pracy. Zauważyliśmy jednak, że w świadectwie popełniliśmy omyłkę, wpisując błędną datę rozpoczęcia zatrudnienia, dlatego 2 dni później wystawiliśmy kolejne, sprostowanie świadectwo pracy, którego jeszcze nie odebrał. Które świadectwo pracy jest wiążące? Czy termin odbioru ma znaczenie? Pracodawca przechodzi na emeryturę i w związku z tym zamyka działalność. Czy likwidując firmę, jest zobowiązany do wypłaty pracownikom odpraw pieniężnych? Co z pracownikami chronionymi ze względu na wiek przedemerytalny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Pracodawca przechodzi na emeryturę - likwidacja firmy, obowiązki wobec pracowników

Obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy

Zajmijmy się najpierw zagadnieniem wystawiania pracownikom dokumentu świadectwa pracy. Otóż zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510; dalej w skrócie „K.p.”) – w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896) albo doręcza je w inny sposób.

Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Należy podać w nim informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Sprostowanie świadectwa pracy

Przepisy Kodeksu pracy nie regulują sytuacji, w której to pracodawca, bez wniosku pracownika, dokonuje sprostowania świadectwa pracy. W takiej sytuacji należy wydać nowy dokument z faktyczną datą jego wystawienia, ze wskazaniem wszystkim wymaganych prawem elementów świadectwa pracy, a także z pismem przewodnim informującym pracownika, czego dotyczy świadectwo pracy.

Świadectwo pracy jako dokument obowiązuje z chwilą jego wydania. Natomiast od momentu doręczenia tego dokumentu pracownikowi, liczy mu się termin 14 dni na wystąpienie z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Prawo pracownika do odprawy pieniężnej

Odpowiadając na pytanie o odprawy pieniężne dla pracowników ze względu na zakończenie działalności, wyjaśniam, że pracownikowi przysługuje prawo do odprawy pieniężnej w przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r., poz. 1969).

Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

  1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  2. 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  3. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Z przekazanych informacji wynika, że nie zatrudnia Pan aktualnie 20 pracowników tylko 19. Wobec powyższego nie mają zastosowania przepisy tej ustawy.

Zgodnie z art. 41 (1) K.p.: „W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Zatem może Pan wypowiedzieć umowy o pracę również pracownikom chronionym.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Obowiązki pracodawcy likwidującego firmę

Podsumowując:

  • Świadectwo pracy to dokument, który stwierdza okoliczności dotyczące zatrudnienia. Zatem obowiązuje ono od momentu jego wystawienia. Natomiast czas dla pracownika na złożenie żądania sprostowania liczy się od dnia odebrania tego dokumentu przez pracownika.
  • Jeżeli nie zatrudnia Pan 20 osób, to nie ma obowiązku wypłaty odpraw.

W przypadku osób chronionych rozwiązanie umów o pracę może mieć miejsce tylko wówczas, gdy mamy likwidację pracodawcy.

Przykłady

 
Świadectwo pracy - omyłka w dacie rozpoczęcia zatrudnienia

Pani Anna, pracownik biurowy, zatrudniona w firmie "X" od 1 marca 2018 roku, porzuciła pracę 11 sierpnia 2024 roku. W dniu 19 sierpnia firma rozwiązała z nią umowę i wystawiła świadectwo pracy, w którym omyłkowo wpisano datę rozpoczęcia zatrudnienia jako 1 maja 2018 roku. Po zauważeniu błędu, dwa dni później wystawiono sprostowane świadectwo pracy z prawidłową datą 1 marca 2018 roku. Pani Anna jeszcze nie odebrała tego sprostowanego dokumentu. Zgodnie z przepisami, wiążące jest świadectwo z poprawną datą, a termin odbioru przez pracownika nie ma znaczenia w kontekście jego obowiązywania.

 
Odprawy pieniężne przy likwidacji firmy

Pan Janusz, właściciel firmy budowlanej zatrudniającej 20 pracowników, postanowił przejść na emeryturę i zamknąć firmę. Zgodnie z przepisami, ponieważ firma zatrudniała dokładnie 20 osób, Janusz ma obowiązek wypłacić odprawy pieniężne swoim pracownikom. Każdy pracownik otrzyma odprawę, której wysokość zależy od okresu zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w firmie. Odprawy te są obowiązkowe i pracownicy powinni je otrzymać wraz z ostatnią wypłatą.

 
Pracownicy chronieni przedemerytalnie przy likwidacji firmy

Pani Maria, zatrudniona w firmie "Y" jako księgowa, zbliża się do wieku emerytalnego i jest objęta ochroną przedemerytalną, co oznacza, że standardowo nie można jej zwolnić. Jednakże w przypadku likwidacji firmy, pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę nawet z chronionymi pracownikami. Pani Maria zostanie więc zwolniona, mimo że normalnie byłaby chroniona przed zwolnieniem ze względu na wiek. Pracodawca musi jednak zapewnić jej wszystkie należne świadczenia, w tym odprawę pieniężną, zgodnie z przepisami dotyczącymi likwidacji firmy.

Podsumowanie

 

W przypadku likwidacji firmy z powodu przejścia pracodawcy na emeryturę, pracodawca musi spełnić określone obowiązki wobec pracowników, w tym wydanie świadectw pracy i wypłata odpraw pieniężnych, jeśli zatrudnia co najmniej 20 osób. Pracodawca ma również prawo zwolnić pracowników chronionych przedemerytalnie w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa. W przypadku błędów w świadectwach pracy, obowiązuje sprostowany dokument od momentu jego wystawienia, niezależnie od terminu odbioru przez pracownika.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy kompleksowe porady prawne online oraz profesjonalne sporządzanie pism prawnych, zapewniając szybkie i rzetelne wsparcie w kwestiach związanych z zatrudnieniem i likwidacją firm. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać fachową pomoc prawną dostosowaną do Twoich potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »