Dodatek wyrównawczy w okresie ochronnym przed emeryturą

Mam 2 lata i 2 miesiące do wieku emerytalnego, dostałem do podpisania porozumienie zmieniające warunki płacy (obniżka). W treści porozumienia jest informacja, że w okresie ochronnym będę otrzymywać dodatek wyrównawczy oraz że dodatek ten będzie uwzględniany w zmiennych składnikach wynagrodzenia. I jednocześnie przedstawiono mi wypowiedzenie zmieniające (te same warunki). Co jest dla mnie korzystniejsze? Czy porozumienie z zaznaczeniem, że dostanę dodatek wyrównawczy do obecnego wynagrodzenia jest zgodny z prawem? Czy będzie to miało wpływ na wysokość emerytury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Dodatek wyrównawczy w okresie ochronnym przed emeryturą

Obie formy są dla Pana tak samo korzystne. Jeśli chce Pan przyjąć wypowiedzenie zmieniające, zaakceptować nowe warunki – proszę podpisać aneks. Strony mogą aneksem uregulować dowolnie warunki zmieniające umowę.

ZAPISY ZACYTOWANE PRZEZ PANA – W ZAKRESIE DODATKU WYRÓWNAWCZEGO – SĄ ZGODNE Z PRAWEM.

Zmiana warunków pracy i płacy w okresie ochronnym

Wypowiedzenie zmieniające jest nieco bardziej obwarowane. Nie wiem, czy w Pana przypadku zachodzą w ogóle okoliczności, które pozwalają na wypowiedzenie zmieniające Pana warunków pracy i płacy w okresie ochronnym.

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy (dalej: K.p.) „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę osobie, której brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia jej uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”.

Przepis art. 39 K.p. ustanawia zakaz złożenia wypowiedzenia w okresie ochronnym, a nie w ogóle rozwiązania stosunku pracy przez zakład w tym okresie (tak wyrok SN z 6 grudnia 2005 r., sygn. akt III PK 94/05). Przepis ten wprowadza jedynie zakaz wypowiadania umów o pracę w okresie ochronnym, a nie wypowiadania i rozwiązywania. O objęciu ochroną decyduje bowiem data kalendarzowa spełnienia warunków określonych w art. 39 Kodeksu pracy. Pismo wypowiadające umowę nie może być doręczone po tym terminie (tak uchwała SN z 11 lipca 1975 r., sygn. akt I PZP 19/75).

Co do zasady zmiana warunków pracy lub płacy w 4-letnim okresie ochronnym przed osiągnięciem wieku emerytalnego jest możliwa wyłącznie na mocy porozumienia stron, które wymaga zgodnego oświadczenia woli obu stron umowy o pracę.

Zobacz też: Likwidacja stanowiska pracy w okresie ochronnym

Okres ochronny przed emeryturą

W stosunku do pracownika, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeśli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy jedynie w następujących przypadkach:

  • wprowadzenia nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej grupy, do której należy pracownik,
  • stwierdzonej orzeczeniem lekarskim utraty zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do jej wykonywania,
  • konieczności rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracownika bądź przeprowadzenia zwolnień grupowych (gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników),
  • likwidacji bądź upadłości zakładu pracy.

Ochrona wynikająca z art. 39 K.p. doznaje jednak istotnego osłabienia w przypadku zaistnienia przewidzianych w art. 43 okoliczności uzasadniających wypowiedzenie warunków pracy lub płacy. Przepis ten uchyla zakaz wypowiadania warunków pracy i płacy pracownikowi w wieku przedemerytalnym, jeżeli wypowiedzenie to staje się konieczne w związku z:

wprowadzeniem nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik ten należy, bądź stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez tego pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Szczególną w stosunku do ww. przepisu regulację zawiera także art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1474). Na jej podstawie pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi w wieku przedemerytalnym warunki pracy lub płacy, przy zaistnieniu przesłanek określonych w art. 1 ust. 1 powołanej ustawy.

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy przepisy art. 5 ust. 3–6 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1. Z kolei, zgodnie z art. 10 ust. 3 powołanej ustawy pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikom, o których mowa w ust. 2, jeżeli z przyczyn określonych w ust. 1 nie jest możliwe dalsze ich zatrudnianie na dotychczasowych stanowiskach pracy. W takim przypadku stosuje się art. 38 Kodeksu pracy.

Przeczytaj też: Ochrona przedemerytalna pracownika

Aneks do umowy i dodatek wyrównawczy

Na mocy porozumienia stron można dowolnie ustalić zmianę warunków pracy i płacy. A taka operacja ma miejsce w zakładzie pracy. Nie wypowiedzenie zmieniające, ale aneks.

Aneks może dowolnie kształtować treść stosunku pracy, bo na aneks wymagana jest zgoda obu stron. Jeśli mąż go nie podpisze, to warunki nie ulegną zmianie. Pracodawcy – o ile zatrudnia więcej niż 20 pracowników – zapewne tak – przysługują ww. procedury zmiany sposobu wynagradzania.

Reasumując – jeśli zgadza się Pan na zmienione warunki – proszę podpisać aneks. Jeśli nie – może Pan podpisać odbiór wypowiedzenia zmieniającego i ma Pan okres na zastanowienie, a także możliwość wniesienia odwołania do sądu pracy, jeśli wypowiedzenie narusza przepisy prawa.

Zobacz również: Zmiana stanowiska pracy w okresie ochronnym

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »