Jak otrzymać wynagrodzenie za urlop po rozwiązaniu umowy o pracę?

Zakończyłem umowę o pracę z firmą transportową. Otrzymałem świadectwo pracy, w którym wskazane jest, że wykorzystałem 24 dni urlopu wypoczynkowego, a w rzeczywistości nie otrzymałem wynagrodzenia za urlop. Wniosków o urlop nie stosowaliśmy, po prostu konieczność dnia wolnego zgłaszana była do właściciela, który tak ustalał trasy, aby pracownik potrzebujący dnia wolnego nie był w trasie. Niestety za te „wolne dni” nie było wypłacane wynagrodzenie. Dodam jeszcze, że właściciel płacił tzw. stawkę kilometrową. Oznacza to, że w zależności o tego, ile kilometrów wyjechałem w danym miesiącu, tyle otrzymywałem wynagrodzenia. Co mogę zrobić i czy jest jakieś rozwiązanie prawne, aby odzyskać pieniądze za wykorzystany urlop?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Jak otrzymać wynagrodzenie za urlop po rozwiązaniu umowy o pracę?

Wymiar urlopu do wykorzystania przez pracownika

Jeżeli był Pan zatrudniony przez cały rok, a umowa o pracę uległa rozwiązaniu w listopadzie bieżącego roku, pracodawca naliczył Panu urlop proporcjonalnie do okresu zatrudnienia (26 x 11/12 = 23,83 = 24 dni).

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1862) w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące m.in. urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku.

W wyjaśnieniach dotyczących sposobu wypełniania świadectwa pracy doprecyzowano, że pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni jak też godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanych w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny. Odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu na żądanie, wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy.

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje dotyczące liczby dni i godzin urlopu wypoczynkowego wykorzystanego (w naturze i w formie ekwiwalentu) przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, nie zaś informację dotyczącą liczby dni i godzin urlopu wypoczynkowego, którego pracownik nie wykorzystał lub za który nie wypłacono mu ekwiwalentu pieniężnego.

Zobacz też: Pracodawca naliczył za dużo urlopu

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Pracodawca prawidłowo wskazał zatem w treści świadectwa pracy liczbę dni przysługującego Panu urlopu. Jednakże okoliczność ta nie pozbawia Pana oczywiście prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W myśl art. 171 § 1 Kodeksu pracy w przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przysługuje mu ekwiwalent pieniężny. Dotyczy to wszelkiego rodzaju urlopów wypoczynkowych, a więc zaległych (o ile się nie przedawniły), bieżących oraz dodatkowych (np. z tytułu niepełnosprawności).

Zgodnie z art. 172 Kodeksu pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Odzyskanie zapłaty za wykorzystany urlop

W treści pytania wskazał Pan, że w miesiącu, w którym wnioskował Pan o urlop, pracodawca nie wypłacał wynagrodzenia urlopowego. Pana wynagrodzenie było ustalane według tzw. kilometrówki.

Aby odzyskać należny Panu ekwiwalent może Pan – według swego wyboru – złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy albo pozew do sądu pracy (skarga i pozew nie wykluczają się – można je złożyć równocześnie).

Skargę do PIP należy złożyć do okręgowego inspektoratu pracy właściwego według miejsca prowadzenia działalności (zakładu pracy). Skargę można złożyć pisemnie (osobiście lub pocztą tradycyjną) lub elektronicznie. Na stronach internetowych okręgowych inspektoratów pracy dostępne są elektroniczne formularze skargi oraz adresy mailowe, na które można przesłać skargę.

Wezwanie do zapłaty

Jeżeli natomiast nie zamierza Pan składać skargi, sugeruję w pierwszej kolejności przesłać do pracodawcy wezwanie do zapłaty. W treści wezwania proszę wskazać, ile według Pana przysługuje Panu dni niewykorzystanego urlopu i wskazać numer konta, na który pracodawca ma przesłać należność z tytułu ekwiwalentu.

W dalszym kroku, jeżeli pracodawca odmówi wypłaty bądź w ogóle nie odpowie na Pana pismo, będzie mógł Pan złożyć pozew o zapłatę do sądu pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »