Zwolnienie grupowe

• Autor: Łukasz Obrał

W naszym zakładzie szykują się zwolnienia grupowe. Na jakie rozwiązanie umowy lepiej się zgodzić: za porozumieniem stron czy bez? Po jakim czasie dostanę zasiłek? Podobno firma może zaproponować przy zwolnieniu grupowym z przyczyny pracodawcy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Czy to korzystne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zwolnienia grupowe a odprawa

Zarówno w przypadku prawa do odprawy przewidzianej w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jak i w przypadku zasiłku dla bezrobotnych – to, czy podczas zwolnień grupowych umowa zostanie rozwiązana za porozumieniem stron, czy też za wypowiedzeniem – nie ma znaczenia.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron.

Jeżeli pracodawca dokonuje zwolnień grupowych, to niezależnie od tego, czy umowa zostanie wypowiedziana przez pracodawcę, czy zostanie rozwiązana za porozumieniem stron, to – stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Zobacz też: L4 na zasiłku dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy (art. 71 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia).

Według art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Wypowiedzenie umowy a rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Stosownie do powyższych przepisów: jeżeli rozwiąże Pan umowę o pracę za porozumieniem stron, w związku ze zwolnieniami grupowymi zasiłek dla bezrobotnych będzie Panu przysługiwał – tak samo, kiedy umowa zostanie rozwiązana za wypowiedzeniem.

Różnica pomiędzy wypowiedzeniem umowy o pracę i rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron sprowadza się do tego, że w przypadku porozumienia stron umowa zostanie rozwiązana w terminie wskazanym w porozumieniu, a w przypadku wypowiedzenia umowy obowiązywał będzie termin wypowiedzenia (w Pana przypadku 3-miesięczny).

Ten 3-miesięczny termin wypowiedzenia może zostać skrócony przez pracodawcę, stosownie do art. 361 § 1 K.p., według którego jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może – w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę – skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Według § 2 art. 361 § 1 K.p, okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Jeżeli nie zgodzi się Pan na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, to wówczas albo będzie Pan pracował jeszcze przez 3 miesiące (okres wypowiedzenia), albo pracodawca skróci Panu ten okres do 1 miesiąca, a Pan otrzyma odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia (za 2 miesiące).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Obrał

Mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2004 r. zatrudniony w jednostce pomocy społecznej na stanowisku podinspektora prawnika. Zajmuje się udzielaniem porad w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, pracy, karnego, zabezpieczeń społecznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »