Zgoda na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w zamian za brak urlopu

• Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka

Złożyłam pracodawcy prośbę o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Następnego dnia miałam iść na 2-tygodniowy urlop (zaplanowany dużo wcześniej, wniosek wypisany i zaakceptowany przez przełożonego). Otrzymałam jednak ustną odpowiedź, że firma zgodzi się na porozumienie stron pod warunkiem, że nie wezmę urlopu. Czy firma może tak postąpić? Czy może uzależniać zgodę na rozwiązanie umowy od nieudzielenia lub udzielenia urlopu (na ekwiwalent za urlop raczej nie ma co liczyć)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rozwiązanie umowy o pracę

Zgodnie z art. 30 K.p. „Umowa o pracę rozwiązuje się:

  • na mocy porozumienia stron,
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  • z upływem czasu, na który była zawarta,
  • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta”.

Porozumienie stron jest ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 K.c. w powiązaniu z art. 300 K.p. Porozumienie stron od wypowiedzenia ustawowego odróżnia się dwustronnością. Powyższe potwierdzone jest przez utrwalone orzecznictwo Sądu Najwyższego. W wyroku SN z dnia 12 listopada 2003 r. (sygn. akt: I PK 593/02 – M. P. Pr. – wkł. 2004/6/1) czytamy: w świetle wyroku SN z dnia 5 kwietnia 1974 r., II PR (OSPiKA 1974, poz. 206): „Wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron powinno być bezwarunkowe. Uzależnienie jej przez pracodawcę od spełnienia warunku w postaci rozliczenia się przez pracownika z powierzonego mu mienia oznacza, że zgoda nie została wyrażona”.

Zobacz też: Czy w pracy można słuchać muzyki przez słuchawki

Zgoda na rozwiązanie umowy zależna od urlopu

Pracodawca nie może więc uzależniać zgody na rozwiązanie umowy od tego, że nie skorzysta Pani z urlopu. W ten sposób wyraża brak zgody na zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy, ponieważ taka zgoda powinna być bezwarunkowa. Wyrażenie zgody przez pracodawcę musi być bezwarunkowe, ponieważ stanowi tylko odpowiedź na złożoną mu ofertę.

Co ważne, z wyroku SN z dnia 14 września 1998 r. (I PKN 315/98) wynika, że jeżeli w piśmie zawierającym ofertę rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron pracownik oznaczy datę rozwiązania umowy, to rozwiązanie następuje z tą datą tylko w przypadku, gdy do tego czasu pracodawca złoży oświadczenie o przyjęciu oferty. Jeżeli pracodawca nie wyrazi zgody na wskazany termin i zaproponuje inną datę, to dochodzi do złożenia przez niego nowej oferty, którą pracownik musi przyjąć, aby doszło do skutecznego rozwiązania umowy w tym trybie.

Jednak, co ważne, w sytuacji, gdy pracodawca nie zgadza się na wykorzystanie urlopu, Pani nie wolno samowolnie udać się na urlop, jedynie informując szefa, że z tym dniem rozpoczęła Pani urlop. Pracownik, który nie stawia się do pracy i nie usprawiedliwia swojej nieobecności, nie wykonuje swojego podstawowego obowiązku pracowniczego. Jest to naruszenie obowiązków pracownika i można zostać zwolnionym dyscyplinarnie.

Prawo do urlopu i wykorzystanie urlopu w danym roku

Prawo do urlopu i wykorzystanie urlopu w danym roku kalendarzowym lub najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego (art. 168 K.p.) nie może być realizowane w sposób dowolny bez uzgodnienia z pracodawcą (wyrok SN z 16.12.2008 r., I PK 88/08).

Jeżeli jednak pracodawca nie udzieli Pani urlopu, będzie miał obowiązek wypłacenia Pani ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Art. 171 K.p.:

„§ 1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§ 2. (uchylony).

§ 3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »