Odprawa emerytalna dla nauczyciela

• Autor: Marta Handzlik

Miesiąc temu ukończyłem 65 lat. Jestem nauczycielem mianowanym z 24-letnim stażem pracy. Czas pracy zgodnie z nową ustawą wydłużył mi się o 8 miesięcy. Dyrektor proponuje mi przejście w stan nieczynny od 1 września br. z powodu mniejszej liczby uczniów. Co zrobić, bym nie stracił 6-miesięcznej odprawy emerytalnej (chodzi o 2 miesiące stanu nieczynnego)? Czy są jakieś inne korzystne dla mnie rozwiązania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Stan nieczynny albo prawo do odprawy

W przypadku wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela nauczyciel, który nie korzysta z prawa wniesienia odwołania do sądu pracy, ma prawo złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny albo prawo do odprawy.

Zgodnie z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela „dyrektor szkoły w razie:

1)  całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;

2)  częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia”.

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych wyżej, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych wyżej następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

Zobacz też: Karta nauczyciela odprawa emerytalna

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odprawa związana z likwidacją stanowiska pracy

Odprawa- 6-miesięczna, o której Pan mówi, nie jest odprawą emerytalną, gdyż nie przechodzi Pan po rozwiązaniu stosunku pracy na emeryturę. Jest to odprawa związana z likwidacją stanowiska pracy. Nie ma jednak możliwości, aby obejść przepisy, które stanowią, że albo korzysta Pan ze stanu nieczynnego (i wówczas wypowiedzenie staje się bezskuteczne), albo otrzymuje Pan odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

W obecnym stanie faktycznym otrzyma Pan de facto taką samą kwotę, ale albo wypłacaną przez 6 miesięcy stanu nieczynnego, albo wypłaconą jednorazowo w formie odprawy.

Stan nieczynny ma jednak tą zaletę, że w razie gdy pojawi się możliwość zatrudnienia Pana na cały etat, powinien Pan zostać przywrócony do pracy. Jeśli odejdzie Pan i otrzyma odprawę – z takiej możliwości już Pan nie skorzysta.

Przejście na świadczenie kompensacyjne

Może Pan także odrzucić ofertę przyjęcia stanu nieczynnego i skorzystać z możliwości przejścia na świadczenie kompensacyjne, jeśli spełnia Pan warunki, o których mowa niżej.

Świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

  1. osiągnęli określony wiek,
  2. mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
  3. rozwiązali stosunek pracy.

Przy ustalaniu wymaganego do przyznania świadczenia kompensacyjnego okresu pracy nauczycielskiej nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które nauczyciel otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także okresów:

  • urlopu dla poratowania zdrowia,
  • pozostawania w stanie nieczynnym,
  • przebywania na urlopie udzielonym w związku z dalszym kształceniem się,
  • służby wojskowej,
  • urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego.

Należy podkreślić, że zarówno 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, jak również 20-letni okres pracy nauczycielskiej musi być osiągnięty najpóźniej na dzień rozwiązania stosunku pracy. Przy dokonywaniu oceny, czy stosunek pracy został rozwiązany na wniosek nauczyciela, ZUS stosuje rozstrzygnięcia obowiązujące przy ustalaniu prawa do emerytury bez względu na wiek, określonej w art. 88 ustawy Karta Nauczyciela.

Prawo do świadczenia kompensacyjnego

Prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje nauczycielowi, jeżeli stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł między innymi w przypadku, gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w razie:

  1. całkowitej likwidacji szkoły,
  2. częściowej likwidacji szkoły lub w razie zmian organizacyjnych powodujący zmniejszenie liczby oddziałów w szkole.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia kompensacyjnego jest, aby po rozwiązaniu stosunku pracy nauczyciel nie wykonywał żadnej pracy zarobkowej (nawet na część etatu). Ostatnim miejscem zatrudniania przed dniem zgłoszenia wniosku o świadczenie kompensacyjne musi być praca w charakterze nauczyciela. Jednocześnie nie istnieje wymóg zarejestrowania się takiej osoby jako bezrobotnej.

Zgodnie z art. 87 KN „nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jeżeli nie uzyskał z tego tytułu odprawy przewidzianej w art. 28, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy”.

Odprawa z art. 20 KN i art. 87 KN

Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Jeśli by więc Pan po zakończeniu stosunku pracy (bez stanu nieczynnego) przeszedł na świadczenie kompensacyjne (oczywiście jeśli Pan spełnia warunki do otrzymania świadczenia)m to wówczas otrzyma Pan 6-miesięczną odprawę z art. 20 KN plus 2-miesięczną odprawę z tytułu art. 87 KN.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »