Wyrównanie nagrody jubileuszowej po udokumentowaniu przez pracownika dodatkowego stażu pracy

• Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Jestem pracownikiem samorządowym. Po wypłacie pierwszej w tej pracy nagrody jubileuszowej (20-lecie) udokumentowałem dłuższy o 2 lata staż pracy. Prosiłem o wyrównanie terminu wypłaty „jubileuszówki” zgodnie ze stanem faktycznym. Otrzymałem odpowiedź, że jest to niezgodne z regulaminem i że wypłaty są co 5 lat – tym samym o ponad dwa lata później biorę nagrodę. Obecnie mam ponad 45 lat pracy i planuję wkrótce przejść na emeryturę, a wypłata 45-lecia według kadr nie należy mi się, dopiero w 2025 r. Jak komuś brakuje roku, to mu się dokłada, a jak mam powyżej, to się nie wypłaca, to wydaje się niesprawiedliwe. Czy jest przepis prawny, który zmusi pracodawcę do wypłaty nagrody jubileuszowej zgodnie ze stanem faktycznym, a nie z pierwszą wypłatą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Wyrównanie nagrody jubileuszowej po udokumentowaniu przez pracownika dodatkowego stażu pracy

Nagroda jubileuszowa pracownika samorządowego

W okolicznościach sprawy przedstawionych przez Pana powinien Pan mieć wypłaconą różnicę pomiędzy nagrodą należną a nagrodą wypłaconą w momencie, gdy udokumentował Pan należny staż pracy. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530): „Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:

1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;

2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;

3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;

4) po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;

5) po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego;

6) po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Ponadto zgodnie z ust. 5 niniejszego artykułu do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Zatem jeżeli udokumentował Pan spełnienie wymagań, które są niezbędne do otrzymania nagrody jubileuszowej w danej wysokości, to z dniem udokumentowania należnych okresów powinien mieć Pan wypłacone uzupełnienie nagrody jubileuszowej, gdyż zgodnie z przepisami spełnia Pan warunki do jej nabycia.

W tym miejscu zasadne jest również przywołanie § 8 ust. 1, 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960), zgodnie z którymi: „Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody.

Roszczenie o wypłatę wyrównania nagrody jubileuszowej

W przypadku gdy uzupełnienie nagrody jubileuszowej nie będzie Panu wypłacone, jest Pan uprawniony do naliczania odsetek od tej kwoty wyrównania od dnia następującego po dniu przekazania do kadr dokumentów potwierdzających odpowiedni staż pracy do dnia zapłaty.

Proszę pamiętać, że roszczenie o wypłatę wyrównania nagrody jubileuszowej ulega przedawnieniu zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 291 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r., poz. 1040) roszczenia ze stosunku pracy – w tym przypadku roszczenia o zapłatę nagrody jubileuszowej przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, kiedy roszczenie to stało się wymagalne, czyli od dnia spełnienia przez pracownika przesłanek do jej nabycia – z chwilą udokumentowania odpowiedniego stażu pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »