Praca w innych godzinach niż plan zajęć

• Autor: Marta Handzlik

Na umowie jestem zatrudniona w szkole jako pomoc nauczyciela. W praktyce jednak jestem opiekunką dziecka niepełnosprawnego na 3/4 etatu. Obowiązuje mnie czas pracy zgodny z planem zajęć ucznia. W czasie nieobecności ucznia dyrekcja nakazuje mi przychodzić do pracy na popołudniową zmianę, żeby sprzątać ze sprzątaczkami. W zakresie obowiązków jest punkt o pozostawaniu w dyspozycji dyrekcji w czasie nieobecności ucznia, ale czy to oznacza, że pracodawca może nakazać pracę w innych godzinach niż te, które zawiera plan zajęć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113) „w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub

2) w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta nauczyciela lub

3) pomoc nauczyciela

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego”.

W myśl § 7 ust. 6 rozporządzenia specjaliści i pomoc nauczyciela realizują zadania wyznaczone przez dyrektora przedszkola lub szkoły, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osobę kierującą inną formą wychowania.

Osoba pracująca na omawianym stanowisku w szczególności współpracuje z nauczycielem w zakresie zapewnienia opieki uczniom. Jej zakres obowiązków może być różny w poszczególnych szkołach, uzależniony od potrzeb zarówno dzieci, biorąc pod uwagę ich wiek, stopień rozwoju i ewentualne niepełnosprawności, jak i wymaganego wsparcia dla nauczycieli, z uwagi na ich obciążenie obowiązkami pedagogicznymi. Jest to pracownik niepedagogiczny zaliczany do grupy pracowników pomocniczych i obsługi. Pomoc nauczyciela zatrudnia się na podstawie umowy o pracę. Osoba zatrudniona na pełny etat powinna pracować na omawianym stanowisku 40 godzin tygodniowo na zasadach dotyczących ogółu pracowników.

Pani została zatrudniona na 3/4 etatu, więc Pani tygodniowy czas pracy wynosi jedynie 30 godzin. Co do zasady Pani zadania powinny być związane z opieką nad dzieckiem, dla którego została Pani zatrudniona. Oczywiście gdy dziecko nie pojawia się w szkole, dyrektor ma prawo przydzielić Pani inne zadanie, ale tylko w czasie, gdy zgodnie z umową powinna Pani przebywać w szkole (czyli średnio 6 godzin dziennie).

W mojej opinii przydzielanie Pani zadań niezwiązanych z opieką nad uczniami (na przykład pomoc w sprzątaniu) wykracza poza zakres Pani obowiązków, co powoduje, że dyrektor narusza prawo.

Tak więc jeśli dodatkowe zadania, niezwiązane z opieką nad uczniami, miałyby być wykonywane po upływie owych średnio 6 godzin dziennie (niezależnie od tego, ile godzin zajęć ma uczeń), to jest to już naruszenie przepisów czasie pracy.

W przypadku, o którym Pani pisze, może Pani powiadomić Państwową Inspekcję Pracy, że dyrektor narusza przepisy, albo po prostu spróbować porozmawiać z dyrektorem o tym, że nie zgadza się Pani na wykonywanie zadań, do których nie została Pani zatrudniona w godzinach, które przekraczają Pani czas pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »