Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie zmieniające a zasiłek dla bezrobotnych

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-05-21

Czy nie zgadzając się na nowe warunki zaproponowane przez pracodawcę (otrzymując wypowiedzenie zmieniające), mam prawo do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypowiedzenie zmieniające, o którym mowa w art. 42 Kodeksu pracy, z reguły ma na celu pogorszenie warunków pracy lub płacy pracownika.

Pracodawca, przedkładając pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, swoim działaniem prowadzi do pogorszenia (z punktu widzenia pracownika) łączących strony warunków zatrudnienia. Pracownik może w takim przypadku wyrazić zgodę na zmienione warunki pracy i pracować zgodnie z nowymi warunkami lub nie wyrażając zgody, spowodować, że umowa ulegnie rozwiązaniu z przyczyn niedotyczących pracownika.

Jeżeli pracownik nie przyjmuje nowych warunków pracy lub płacy, dochodzi bowiem do rozwiązania umowy o pracę. Wynika to z art. 42 § 3 K.p.: „(...) umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia”.

Ponieważ umowa ulegnie rozwiązaniu z przyczyn niedotyczących pracownika (w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę), osoba taka może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych po dokonaniu formalności w powiatowym urzędzie pracy i spełnieniu warunków postawionych w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

„Art. 71. 1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

 1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
 2. w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

   a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104b i art. 105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni”.

  Do 365 dni, o których wyżej mowa, zalicza się również okresy:

  1. zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.);
  2. urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;
  3. pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, renty szkoleniowej oraz – przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności – okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
  4. niewymienione w ust. 1 pkt 2, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
  5. za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

  Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

  Podobne materiały

  Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

  Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

  Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam...

  Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

  W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

   

  Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

  W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

   

  Badanie alkomatem

  Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

   

  Porad przez Internet udzielają
  prawnicy z dużym doświadczeniem:
  Prawnicy

  Kodeks pracy

  [Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

  Kodeks pracy

  [Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

  wizytówka Zadaj pytanie »