Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Status nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-08-09

Jestem nauczycielem dyplomowanym z kilkunastoletnim stażem. Od 5 lat pracuję jako nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w wymiarze 18 godzin lekcyjnych (cały etat). Po wprowadzeniu nowego rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 r. nowo przyjęci nauczyciele otrzymywali umowę o pracę jako terapeuci zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w wymiarze 20 godzin zegarowych (cały etat). Od września 2015 r. władze gminy wprowadzą zwiększenie etatu do 22 godzin zegarowych. Moje pytanie dotyczy liczby godzin mojego etatu: czy od września mam pracować 22 godziny zegarowe, czy 18 godzin lekcyjnych, czy nadal jestem nauczycielem, czy teraz terapeutą? Zastanawiam się, czy moja umowa o pracę będzie zmieniona i czy zmieni się nazewnictwo. To bardzo ważne, ponieważ jako nauczycielkę obowiązuje mnie Karta Nauczyciela, terapeuty nie musi obowiązywać karta.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Status nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zgodnie z § 5 rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

  1. klas terapeutycznych;
  2. zajęć rozwijających uzdolnienia;
  3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
  4. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum i szkółponadgimnazjalnych;
  6. warsztatów;
  7. porad i konsultacji.

Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 191) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów, pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

Podsumowując, art. 42 KN nie zawiera określenia stanowiska, jakim jest nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Dlatego też pensum dla Pani określa organ prowadzący zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem. Jeśli zdecyduje się więc na zmianę Pani pensum – nie będzie to traktowane jako wypowiedzenie zmieniające.

Wypowiedzenie zmieniające ma miejsce, gdy pracodawca jednostronnie zmienia warunki pracy lub płacy. W Pani przypadku, w mojej opinii, taka zmiana nie ma miejsca, gdyż zgodnie z art. 42 ust. 7 KN wymiar pensum powinien ustalać dla Pani organ prowadzący.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki