Ujawnienie poufnych informacji pozoztałym pracownikom przez pracodawcę

• Autor: Dorota Kriger

Komornik zażądał od mojego pracodawcy zajęcia części mojej wypłaty. Według mnie są to dane poufne które nie powinny być ujawnione. Przełożony wszystkie te informacje (odbiorców, kwoty) przekazał reszcie pracowników, szydząc ze mnie. Czy może ponieść jakieś konsekwencje za ten czyn?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Ujawnienie poufnych informacji pozoztałym pracownikom przez pracodawcę

Naruszenie dóbr osobistych pracownika poprzez ujawnienie informacji o toczącej się egzekucji komorniczej innym pracownikom

Ma Pan rację – pracodawca dopuścił się czynu zabronionego prawem – naruszył bowiem obowiązek poszanowania godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, który wynika z postanowień art. 111 Kodeksu pracy.

Najważniejsze dobra osobiste człowieka zostały określone w art. 23 Kodeksu cywilnego i są nimi w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Katalog ten nie jest jednak zamknięty, Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do uchwały z 16 lipca 1993r. (I PZP 28/93) stwierdził, że „uznanie, czy mamy do czynienia z dobrem osobistym zależy od wielu czynników oraz, że pojęcie to należy odnosić do określonego poziomu rozwoju technologicznego i cywilizacyjnego, a także przyjętych w społeczeństwie zasad moralnych i prawnych, istniejącego rodzaju stosunków społecznych, gospodarczych czy nawet politycznych”. Przykładowo z punktu widzenia prawa pracy takim dobrem jest także wysokość wynagrodzenia pracownika – ujawnienie informacji o wynagrodzeniu pracownika bez jego zgody narusza więc dobra osobiste tego pracownika. Powyższe dotyczy nie tylko wysokości wynagrodzenia czy poszczególnych jego składników, ale także i wysokości sum egzekwowanych z tego wynagrodzenia oraz samej informacji o zajęciu części wynagrodzenia.

Ujawnienie informacji dotyczących wynagrodzenia pracownika, oprócz naruszenia jego dobra osobistego, może także spowodować naruszenie danych osobowych pracownika.

Pracownik, którego pracodawca naruszył jego dobra osobiste, może domagać się od pracodawcy na drodze postępowania sądowego zadośćuczynienia i odszkodowania.

Należy pamiętać, iż to pracownik musi udowodnić, że pracodawca naruszył jego dobra osobiste i doprowadził do powstania szkody. Rozpatrując pozew, sąd w pierwszej kolejności ustali, czy doszło do naruszenia dobra osobistego, a dopiero w przypadku pozytywnej odpowiedzi zajmie się kwestią bezprawności działania pozwanego pracodawcy – pozwany w procesie o ochronę dóbr osobistych ma obowiązek wykazania okoliczności usprawiedliwiających jego działanie, a więc wyłączających bezprawność (wyrok SN z 17 czerwca 2004 r., sygn. akt V CK 609/03).

Jakie działania powinien podjąć pracownik którego dobra osobiste zostały naruszone?

Pracownik, którego dobro osobiste zostało naruszone wskutek działań pracodawcy, ma prawo:

  1. Żądać zaniechania tych działań – zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie”.
  2. Domagać się zapłaty zadośćuczynienia – zgodnie z art. 448 Kodeksu cywilnego „w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia”.

Odszkodowanie od pracodawcy za naruszenie dóbr osobistych

Ponadto pracownik, który wskutek działań pracodawcy doznał szkody majątkowej, ma prawo domagać się naprawienia tej szkody, zgodnie z art. 24 § 2 Kodeksu cywilnego, np. żądając zapłaty stosownego odszkodowania.

Jeśli więc pracodawca ujawnił informacje o zajęciu komorniczym części Pana wynagrodzenia innym pracownikom, dokonał czynu zabronionego prawem i ma Pan prawo domagać się zaniechania takich czynności oraz naprawienia ich skutków.

Proszę jednak pamiętać, że ujawnienie informacji o zajęciu komorniczym np. służbom kadrowym, w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia do wypłaty, nie stanowi naruszenia tajemnicy o wynagrodzeniu oraz nie jest naruszeniem dóbr osobistych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »