Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Służba przygotowawcza a praca

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-03-11

Jestem zatrudniony w zakładzie pracy od 3 miesięcy na czas określony do końca stycznia br. i zostałem powołany do służby przygotowawczej, którą odbywam od 7 stycznia do końca kwietnia. Czy moja umowa o pracę wygasa z końcem stycznia, czy przekształca się w umowę na czas nieokreślony? Czy mam prawo wrócić do zakładu pracy po skończeniu służby w ciągu 30 dni? Czy należy mi się 2-tygodniowa odprawa pieniężna od pracodawcy z tytułu odbywania służby przygotowawczej? Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale mój zakład jest w upadłości.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 461, z późn. zm.) w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.

 

Jeżeli okres dokonanego przez pracodawcę lub przez pracownika wypowiedzenia stosunku pracy upływa po dniu doręczeniu pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, wypowiedzenie staje się bezskuteczne. W tym przypadku rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić tylko na żądanie pracownika.

 

Przepisy powyższe stosuje się również do umów o pracę zawartych na okres próbny. W razie upływu okresu próbnego po powołaniu pracownika do czynnej służby wojskowej umowę o pracę uważa się za zawartą na czas nieokreślony.

 

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy ulega jednakże rozwiązaniu z upływem terminu określonego w umowie.

 

Poborowi są chronieni przed rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem. W okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.

 

Gdyby okres dokonanego przez pracodawcę lub przez pracownika wypowiedzenia upływał po dniu doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, wypowiedzenie staje się bezskuteczne. W tym przypadku rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić tylko na wyraźne żądanie pracownika.

 

Szczególna ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy dotyczy umów o pracę na okres próbny. W razie bowiem upływu okresu próbnego po powołaniu pracownika do czynnej służby umowę o pracę uważa się za zawartą na czas nieokreślony.

 

Z ochrony nie korzystają natomiast pracownicy zatrudnieni na podstawie umów zawartych na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, które to umowy ulegają rozwiązaniu z upływem terminu określonego w tych umowach.

 

Obowiązkiem pracodawcy jest wypłacenie pracownikowi powołanemu do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej odprawy pieniężnej w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia, obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Przyjmuje się, że to dwutygodniowe wynagrodzenie wynosi połowę miesięcznej kwoty wynagrodzenia. Odprawy wypłacone pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej nie podlegają oskładkowaniu.

 

Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek wypłacenia odprawy (i to mimo upadłości), jednak umowa o pracę zakończy się dnia 31 stycznia i nie zostanie przekształcona w umowę na czas nieokreślony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Odprawa emerytalna działacza związkowego

W 1990 r. naszemu pracownikowi został udzielony urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji w związkach zawodowych, który jest bez przerwy udzielany do 2014...

 

Nałożenie kary porządkowej na pracownika

Czy zostanie uznane za błąd formalny wydanie decyzji nakładającej karę porządkową (upomnienie) bez podpisu osoby zwierzchniej, czy taka decyzja w tym...

 

Sprowadzenie zwłok pracownika z zagranicy na koszt pracodawcy

Mój teść zmarł w Austrii, był tam oddelegowany do pracy przez firmę mającą siedzibę w Polsce. Czy pracodawca jest zobowiązany do sprowadzenia...

 

Urlop dla żołnierza na czas kampanii wyborczej

Jestem zawodowym żołnierzem i chcę kandydować na radnego na szczeblu gminnym. O owym fakcie muszę powiadomić dowódcę jednostki wojskowej, od...

 

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

Czy świadectwo pracy może składać się z kilku kartek A4? Czy strony powinny być ponumerowane? Czy każda strona powinna być parafowana przez...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »