Kategoria: Wynagrodzenie

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z wynagrodzeniem? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Wynagrodzenie za nadgodziny a zasiłek chorobowy

Czy wynagrodzenie za nadgodzinny zostanie uwzględniony przy wypłacaniu zasiłku chorobowego?

więcej ››

Minimalna stawka godzinowa

Jak określić w umowie o pracę minimalne wynagrodzenie wg stawki godzinowej?

więcej ››

Dodatek do zasiłku rodzinnego

Mam umowę na czas nieokreślony na 1/8 etatu i w przyszłym roku planuję udać się na urlop wychowawczy. Czy przysługuje mi zasiłek wychowawczy ze względu na wymiar etatu? Czy może to być 1/8 etatu? Czy to prawda że umowa musi trwać co najmniej 6 miesięcy żeby móc skorzystać z tego zasiłku? Za jaki okres należy wykazać dochód jeśli będę się starała o zasiłek wychowawczy w 2008 roku? Jak długo można korzystać z zasiłku wychowawczego?

więcej ››

Nagroda jubileuszowa

Przez kilka lat pracowałem na pełnym etacie i 1/2 etatu w innym zakładzie pracy. W związku z tym mam pytanie czy do nagrody jubileuszowej można zsumować lata pracy na pełnym etacie i 1/2 etatu?

więcej ››

Obniżenie premii dniówkowej

Czy obniżenie premii dniówkowej jest uznawane za karę pieniężną?

więcej ››

Określenie wynagrodzenia dla każdego stanowiska

Inspektor PIP podczas ostatniej kontroli stwierdził, że w regulaminie wynagradzania nie ma ujętych stawek wynagrodzenia dla poszczególnych stanowisk (np. kierownik - stawka 2000zł brutto itp.). Inny inspektor natomiast twierdzi, że takie wyszczególnianie stawek dla poszczególnych stanowisk jest nieobowiązkowe. Jak to właściwie jest. Czy należy zgodnie z prawem ująć wszystkie stanowiska i wysokość wynagradzania dla nich, czy nie ma takiego obowiązku?

więcej ››

Tworzenie regulaminu wynagradzania

Firma 50 osobowa, w której nie ma układu zbiorowego ani ponadzakładowych układów pracy, jest zobowiązana do tworzenia regulaminu wynagradzania. W przepisach KP znalazłam zapis, że w takim przypadku regulamin ustala pracodawca. Czy to oznacza, że pod regulaminem podpisuje się tylko i wyłącznie pracodawca? Nie potrzeba innych podpisów? Moim zdaniem nie, ale nie wiem jak na to patrzy PIP. Może wg. nich muszą być jeszcze podpisy przedstawicieli pracowników?

więcej ››

Potrącanie sprzedawcy za szkody

Pracuje w sklepie spożywczo - przemysłowym na stanowisku mięsnym. W czasie nadgodzin podczas rutynowego sprzątania sklepu rozbiła się szyba od lady mięsnej, która była dzień wcześniej zamontowana przez fachowców (szyba zsunęła się samoczynnie). Pracodawca chce mnie obciążyć kosztami (ok 4 tyś zł) mimo iż nie miałam styczności z ową szybą gdyż w momencie rozbicia stałam daleko od niej. jednak pracodawca jak stwierdził nic go to nie obchodzi. 1. Czy ma prawo obciążyć mnie kosztami? (w umowie nie było zawarte nic na temat odpowiedzialności i ponoszenia kosztów przez pracowników) 2. Czy może potrącać mi z wypłaty za szybę? (ironicznie się mnie spytał ile ma mi potrącać z wypłaty) 3. Podobna sytuacja jest z przeterminowaną żywnością. Za którą także musimy zapłacić gdy nie zgłosimy 2 dni przed upływem terminu ważności. Czy także musimy za to płacić ? 4. Czy istnieją jakieś przepisy prawne, dotyczące powyższych spraw, które mogłabym przytoczyć podczas rozmowy z szefem?

więcej ››

Płaca w przypadku awansu

Pracodawca twierdzi, że jest zadowolony z mojej pracy, ale nie może dać mi podwyżki bo w tym roku wzrost płac wynosi tylko 1,5% i to jest granica jakiej nie może przekroczyć w ogólnym wzroście wynagrodzenia. Pracuję w jednostce samorządu terytorialnego i moja umowa o prace została zmieniona na "powierzenie obowiązków ", pełnię rolę szefa nowo powstałej komórki. Czy pracodawca ma rację?

więcej ››

Aneks dotyczący wynagrodzenia

W aneksie do umowy o pracę widnieje zapis, iż wypłata ruchomej części wynagrodzenia ( 40% ) zależna jest od średniej miesięcznej wydajności pracy na jednego zatrudnionego pracownika w wysokości 3600 zł. Czy zapis taki jest zgodny z prawem pracy?

więcej ››

Potrącenia za braki podczas pracy „na czarno”

Pracuję na czarno, nie podpisywałam żadnej odpowiedzialności materialnej oraz żadnych oświadczeń, umów itp! Okazało się że po moim weekendzie (bo pracuję tylko w weekendy) brakuje 16 sztuk na sklepie. Czy pracodawca ma prawo nie wypłacić mi pensji? Czy jestem za ten towar odpowiedzialna? Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

więcej ››

Czy specjalista powinien otrzymać prowizję za sprzedaż?

Pracownik w umowie o pracę ma wpisaną nazwę stanowiska pracy "specjalista". W sprawach nieuregulowanych umową następuje odesłanie do Regulaminu Wynagradzania. W zakresie obowiązków pracownika zatrudnionego w Dziale Handlowym, należy sprzedaż produktów i usług zatrudniającego go Przedsiębiorcy (co jest zgodne z intencją Stron). Regulamin wynagradzania pracowników przewiduje "prowizję" dla "handlowców", liczoną od wartości sprzedaży w określonej wysokości i w określonych terminach. Prowizja była pracownikowi wypłacana regularnie zgodnie z regulaminem. Spór powstał po rozwiązaniu umowy o pracę, pracownik twierdzi że pracodawca nie wypłacił mu prowizji za 2 miesiące. Pracodawca natomiast twierdzi, że prowizja mu nie przysługiwała, ponieważ był zatrudniony na stanowisku specjalisty, a nie handlowca. Z ustaleń wynika, że wszyscy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli na stanowiskach "specjalistów" (wszyscy otrzymywali prowizję zgodnie z treścią regulaminu), a regulamin niezbyt dokładnie odzwierciedlał stan faktyczny w zakresie nazw stanowisk w kontekście wykonywanych przez pracowników obowiązków służbowych. Czy do oceny prawnej w zakresie roszczeń pracownika przyjąć literalne brzmienie stanowiska pracy określone w umowie o pracę, czy rozważać to w szerszym kontekście i badać zakres obowiązków i faktycznie wykonywane czynności i zadania na tym stanowisku.

więcej ››

Wynagrodzenie punktowe czy tabela wynagrodzeń?

Czy ustawa z dnia 4 sierpnia 2005 w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych, nakłada obowiązek na jednostkę budżetową, wprowadzenia wynagrodzenia tzw. punktowego?

więcej ››

Nierówne traktowanie pracowników

Pracuję w banku i od początku byłam zatrudniona na 3/4 etatu. Równorzędnie ze mną na takim samym stanowisku pracowały osoby zatrudnione wcześniej na cały etat. Niedawno tym osobom całoetatowym zmniejszono etat do 3/4 (bez zmniejszenia pensji). Teraz pracujemy wszyscy w takim samym wymiarze pracy, jednak za znacząco różne wynagrodzenie. Dysproporcja sięga 80%. Czy nie jest to dyskryminacja?

więcej ››

Informacja dotycząca trzynastki

Czy pracownik powinien otrzymać informację na piśmie o dokonanych zmniejszeniach i potrąceniach z dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Chodzi o urlopy szkoleniowe, okolicznościowe, wynagrodzenie za czas choroby itp. Czy pracownik nieuprawniony do „13-tki” powinien zostać poinformowany o przyczynach nie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

więcej ››

Nadgodziny przy niepełnym wymiarze

Czy możliwy jest zapis w umowie o pracę pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu, w tym wypadku 4 godz. dziennie, że wynagrodzenie jak za pracę w godzinach nadliczbowych należy się już po przepracowaniu tych 4 godzin, bez ustalania dopuszczalnego limitu godzin pracy, które nie będą nadgodzinami?

więcej ››

Wstrzymanie wypłacania premii

Firma, w której pracuję, wykonuje produkty na zamówienie. Niedawno przyszła reklamacja, co obciążyło firmę na kwotę 180 000 zł. Firma posiada ISO i HCCP i jak wynika z ponownego przeanalizowania sytuacji, jak również sprawdzenia próbek w laboratorium, u nas nie stwierdzono wady wysłanego produktu, lecz u odbiorcy. Tenże odbiorca jest jednak największym klientem, więc szefostwo postanowiło ukarać pracowników, aniżeli dochodzić racji firmy. Postanowili wstrzymać wypłacanie premii uznaniowej wszystkim, którzy uczestniczą w produkcji tego produktu (około 40 osób). Premia, choć uznaniowa, była wypłacana co miesiąc w jednakowych stawkach (25% pensji brutto). W umowie o pracę co do premii jest napisane, iż będzie wypłacana właśnie w tej wysokości, ale jakie warunki muszą być spełnione, aby ją otrzymać, o tym w umowie nie ma mowy. Zakład nie ma umowy zbiorowej, ani nikt z pracowników nie dostał informacji o regulaminie wynagrodzenia. Czy pracodawca ma więc prawo zabierać premię wszystkim pracownikom i stosować odpowiedzialność zbiorową? Dodam, że premie zawieszono do odwołania. Wyliczyliśmy, że straty zostaną pokryte z premii po okresie 3 miesięcy.

więcej ››

Potrącenia z wynagrodzenia

Zostałem obciążony karą pieniężną z powodu strat poniesionych w związku z reklamacją produktu. W uzasadnieniu podano art. 114 i 115 K.p.: pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w Kodeksie pracy. Spółka poniosła nieuzasadnione koszty, ponieważ w dniu … niewłaściwie przygotował Pan program do druku, w wyniku czego nastąpiła wadliwa personalizacja. Poniesione dodatkowe koszty w kwocie … zostaną Panu potrącone z przysługującego wynagrodzenia.” Proszę o informację, czy mogę odwołać się od tego pisma i jak ma ono wyglądać.

więcej ››

Jak rozliczyć kierowcę?

Proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1.Czy kierowcy zatrudnionemu na umowę zlecenie przysługują jakiekolwiek dodatki (głównie chodzi o dobę pracowniczą)?

2.Jakie nadgodziny przysługują kierowcy zatrudnionemu na umowę o pracę w przypadku zatrudnienia go w dniu wolnym od pracy, nie udzielając mu dodatkowego dnia wolnego (brak takiej możliwości):

a)w dzień roboczy,

b)w sobotę,

c)w niedzielę.

3.Czy występują jakiekolwiek nadgodziny jeżeli kierowca zostanie zatrudniony w wolną dla niego niedzielę i zostanie mu udzielone wolne w dzień roboczy w takim samym nominale godzin?

4.Jakie nadgodziny przysługują kierowcy zatrudnionemu na umowę o pracę w przypadku gdy planowane w grafiku miał 4 godziny a przedłużono mu pracę do 8 godzin. Wszystkie godziny występowały w dzień? W umowie o pracę kierowca ma zapis: dobowy wymiar czasu pracy: wg grafiku służbowego.

5. Czy można planować dyżur domowy w dni wolne od pracy.

więcej ››

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – „trzynastka”

Czy pracownik powinien otrzymać informacje na piśmie o dokonanych zmniejszeniach i potrąceniach z dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Chodzi o urlopy szkoleniowe, okolicznościowe, wynagrodzenie za czas choroby itp. Czy pracownik nieuprawniony do „trzynastki” powinien zostać poinformowany o przyczynach nie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

więcej ››

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z wynagrodzeniem? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »