Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Termin wypłaty odprawy emerytalnej

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-07-29

Pracownica przechodzi na emeryturę, potem jest ponownie zatrudniana (u tego samego pracodawcy). Czy odprawę musi otrzymać teraz, czy może w późniejszym okresie?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do jednomiesięcznej odprawy pieniężnej – zgodnie z art. 921 § 1 K.p. – ma prawo pracownik, który rozwiązał stosunek pracy, gdyż osiągnął wiek emerytalny i przechodzi w związku z tym na emeryturę.

Istotne jest to, że ustanie stosunku pracy, czyli rozwiązanie umowy o pracę, powinno być definitywne i powinno mieć ścisły związek z nabyciem uprawnień emerytalnych przez pracownika. Powyższe nie oznacza jednak, że pracownik, który rozwiązał umowę o pracę w celu przejścia na emeryturę, nie ma już prawa ponownie zatrudnić się u dotychczasowego lub u nowego pracodawcy. Emerytowany już pracownik będzie mógł powrócić do pracy, zawierając z pracodawcą nową umowę o pracę, ale w razie rozwiązania nowej umowy nie otrzyma kolejnej odprawy. Pracownik, który już raz otrzymał odprawę, nie może bowiem ponownie nabyć do niej prawa. Podkreślił to wyraźnie Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku wydanym 20 lutego 1991 r. (sygn. akt III, Apr 11/91, opubl. w: OSA z 1991 r. nr 2, poz. 8), zgodnie z którym zastrzeżenie odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę jest obwarowane kryterium jednorazowości. Na tym bowiem polega istota tego świadczenia, że pracownik przechodzący na emeryturę lub rentę otrzymuje je tylko jeden raz.

Pracownik nabywa prawo do odprawy emerytalnej wraz z momentem ustania stosunku pracy, jeżeli uprawnienia do emerytury zostały potwierdzone decyzją organu rentowego jeszcze przed rozwiązaniem umowy o pracę. Jeśli zaś decyzja ustalająca uprawnienia została wydana po terminie ustania stosunku pracy, to odprawę należy wypłacić z dniem przedstawienia pracodawcy dokumentów, potwierdzających prawo do emerytury.

Przepisy nie precyzują bowiem, w jakim momencie należy wypłacić odprawę emerytalną, jednak – jak wskazuje art. 921 § 1 K.p. – musi występować związek pomiędzy wypłatą odprawy pieniężnej a nabyciem uprawnień emerytalnych i rozwiązaniem umowy o pracę.

Oznacza to, że pracodawca powinien wypłacić odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę w dniu ustania zatrudnienia lub w dniu przedłożenia przez pracownika dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień do emerytury.

Według wyroku Sądu Najwyższego z 2 października 1990 r. (sygn. akt I PR 284/90) z istoty roszczenia o odprawę emerytalną wynika, że staje się ono wymagalne w dacie przejścia na emeryturę. Termin ten jest zatem uzależniony od zaistnienia określonego zdarzenia prawnego, a nie od uzyskania o nim wiedzy przez dłużnika.

Zgodnie z powyższym, jeśli Państwa pracownica przedstawiła decyzję organu rentowego, potwierdzającą nabycie uprawnień emerytalnych, należy wypłacić jej odprawę emerytalną w ostatnim dniu stosunku pracy. Jeśli jednak przed ostatnim dniem zatrudnienia nie otrzymaliście Państwo od pracownicy dokumentu potwierdzającego nabycie uprawnień – odprawę należy wypłacić dopiero po jego przedłożeniu. Nie ma znaczenia, że zostanie z pracownicą zawarta kolejna umowa o pracę, istotne jest bowiem to, że poprzedni stosunek pracy ustał w związku z przejściem tej pracownicy na emeryturę (gdyby nie nabycie uprawnień emerytalnych, pracownica nie rozwiązywałaby umowy o pracę).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Umowa o pracę i samozatrudnienie

Czy praca na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i jednoczesna praca dla tego samego pracodawcy na zasadzie samozatrudnienia (umowa b2b) jest w ogóle legalna?

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »