Termin wypłaty odprawy emerytalnej

• Autor: Dorota Kriger

Pracownica przechodzi na emeryturę, potem jest ponownie zatrudniana (u tego samego pracodawcy). Czy odprawę musi otrzymać teraz, czy może w późniejszym okresie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Termin wypłaty odprawy emerytalnej

Czy pracownik który rozwiązał umowę o pracę w celu przejścia na emeryturę może ponownie zatrudnić się u nowego lub dotychczasowego pracodawcy?

Do jednomiesięcznej odprawy pieniężnej – zgodnie z art. 921 § 1 K.p. – ma prawo pracownik, który rozwiązał stosunek pracy, gdyż osiągnął wiek emerytalny i przechodzi w związku z tym na emeryturę.

Istotne jest to, że ustanie stosunku pracy, czyli rozwiązanie umowy o pracę, powinno być definitywne i powinno mieć ścisły związek z nabyciem uprawnień emerytalnych przez pracownika. Powyższe nie oznacza jednak, że pracownik, który rozwiązał umowę o pracę w celu przejścia na emeryturę, nie ma już prawa ponownie zatrudnić się u dotychczasowego lub u nowego pracodawcy. Emerytowany już pracownik będzie mógł powrócić do pracy, zawierając z pracodawcą nową umowę o pracę, ale w razie rozwiązania nowej umowy nie otrzyma kolejnej odprawy. Pracownik, który już raz otrzymał odprawę, nie może bowiem ponownie nabyć do niej prawa. Podkreślił to wyraźnie Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku wydanym 20 lutego 1991 r. (sygn. akt III, Apr 11/91, opubl. w: OSA z 1991 r. nr 2, poz. 8), zgodnie z którym zastrzeżenie odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę jest obwarowane kryterium jednorazowości. Na tym bowiem polega istota tego świadczenia, że pracownik przechodzący na emeryturę lub rentę otrzymuje je tylko jeden raz.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kiedy pracownik nabywa prawo do odprawy emerytalnej?

Pracownik nabywa prawo do odprawy emerytalnej wraz z momentem ustania stosunku pracy, jeżeli uprawnienia do emerytury zostały potwierdzone decyzją organu rentowego jeszcze przed rozwiązaniem umowy o pracę. Jeśli zaś decyzja ustalająca uprawnienia została wydana po terminie ustania stosunku pracy, to odprawę należy wypłacić z dniem przedstawienia pracodawcy dokumentów, potwierdzających prawo do emerytury.

Przepisy nie precyzują bowiem, w jakim momencie należy wypłacić odprawę emerytalną, jednak – jak wskazuje art. 921 § 1 K.p. – musi występować związek pomiędzy wypłatą odprawy pieniężnej a nabyciem uprawnień emerytalnych i rozwiązaniem umowy o pracę.

Oznacza to, że pracodawca powinien wypłacić odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę w dniu ustania zatrudnienia lub w dniu przedłożenia przez pracownika dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień do emerytury.

Według wyroku Sądu Najwyższego z 2 października 1990 r. (sygn. akt I PR 284/90) z istoty roszczenia o odprawę emerytalną wynika, że staje się ono wymagalne w dacie przejścia na emeryturę. Termin ten jest zatem uzależniony od zaistnienia określonego zdarzenia prawnego, a nie od uzyskania o nim wiedzy przez dłużnika.

Zgodnie z powyższym, jeśli Państwa pracownica przedstawiła decyzję organu rentowego, potwierdzającą nabycie uprawnień emerytalnych, należy wypłacić jej odprawę emerytalną w ostatnim dniu stosunku pracy. Jeśli jednak przed ostatnim dniem zatrudnienia nie otrzymaliście Państwo od pracownicy dokumentu potwierdzającego nabycie uprawnień – odprawę należy wypłacić dopiero po jego przedłożeniu. Nie ma znaczenia, że zostanie z pracownicą zawarta kolejna umowa o pracę, istotne jest bowiem to, że poprzedni stosunek pracy ustał w związku z przejściem tej pracownicy na emeryturę (gdyby nie nabycie uprawnień emerytalnych, pracownica nie rozwiązywałaby umowy o pracę).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »