Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Urlop uzupełniający nauczyciela po urlopie dla poratowania zdrowia

Autor: Wioletta Dyl

Jestem zatrudniona w szkole feryjnej jako nauczyciel mianowany. Jestem na urlopie dla poratowania zdrowia. Chcę odebrać urlop uzupełniający za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Nie jestem jednak pewna, jak go obliczyć, ponieważ obejmuje on były i obecny rok szkolny. Proszę o pomoc w określeniu konkretnej liczby dni, która mi przysługuje w ramach urlopu uzupełniającego oraz podpowiedź, kiedy wniosek o taki urlop powinnam złożyć. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Urlop uzupełniający nauczyciela po urlopie dla poratowania zdrowia

Urlop uzupełniający dla nauczyciela

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela) „za okres urlopu dla poratowania zdrowia, który uniemożliwia wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w czasie ferii zimowych lub letnich, nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni”.

Przepisy nie wskazują terminu wykorzystania urlopu zaległego, a tym bardziej obowiązku wykorzystania go bezpośrednio po zakończonym urlopie dla poratowania zdrowia.

Zgodnie z treścią art. 15g ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U., poz. 1842) – „w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać”. Urlop uzupełniający jest urlopem wypoczynkowym, tak więc opierając się na art. 15gc, dyrektor szkoły mógłby wysłać nauczyciela na urlop uzupełniający, pod warunkiem, że urlop ten nie przekroczyłby 30 dni.

Długość urlopu

Tu jednak pojawia się problem praktyczny, gdyż w doktrynie przyjęto zasadę, że urlop uzupełniający liczony jest w tygodniach, do których wlicza się dni wolne od pracy, niedziele i święta (patrz: Maria Szymańska, Komentarz do art. 66 KN, 2009, pkt 4, zdanie ostatnie). Przyjęto także zasadę, że urlop uzupełniający może być udzielony w jednej lub kilku częściach, przy zastrzeżeniu, że nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego 4-tygodniowego urlopu wypoczynkowego (patrz tamże).

W związku z tym na podstawie art. 15gc ustawy dyrektor szkoły mógłby zobowiązać nauczyciela do wykorzystania 4 tygodni urlopu uzupełniającego, ponieważ tylko taki wymiar mieści się w wymiarze 30 dni urlopu.

W pozostałym wymiarze urlop uzupełniający musiałby być udzielony na zasadach ogólnych. Jednak kwestia zasad udzielania urlopu uzupełniającego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, nie została uregulowana na gruncie przepisów pragmatyki nauczycielskiej, posługując się jedynie wskazówką, że wymiar tego urlopu nie może przekroczyć 8 tygodni oraz że urlop „przysługuje w trakcie roku szkolnego”

Przy udzielaniu urlopu uzupełniającego stosuje się zasadę udzielania urlopu wypoczynkowego w tygodniach, uwzględniając zasadę, że wlicza się do tego urlopu wszystkie dni wolne od pracy, niedziele i święta. Wówczas problemy związane z wystąpieniem takich dni w okresie urlopu uzupełniającego tracą praktyczne znaczenie.

Ustalenia z dyrektorem szkoły

Urlop uzupełniający nie musi być udzielony bezpośrednio po zakończeniu usprawiedliwionej nieobecności w pracy – może być dzielony na części i udzielony także w innych terminach. Przepisy nie wskazują także liczby części, w jakich nauczyciel ma wykorzystać urlop uzupełniający. Zatem kwestia ta pozostawiona została do ustalenia między nauczycielem a dyrektorem szkoły.

W związku z tym, że art. 66 ust. 1 KN jest przepisem szczególnym w odniesieniu do art. 168 Kodeksu pracy, nie będzie miała zastosowania dyspozycja o konieczności wykorzystania urlopu do 30 września następnego roku kalendarzowego. Moim zdaniem urlop uzupełniający, o którym mowa w art. 66 ust. 1 KN, może być udzielany aż do przedawnienia roszczenia o jego udzielenie – a więc z upływem 3 lat, zgodnie z treścią art. 29 Kodeksu pracy w zw. z art. 91c ust. 1 KN . Zatem urlop uzupełniający może być udzielany w trakcie kolejnych 3 lat szkolnych.

Bez wątpienia urlop uzupełniający udzielany jest przez dyrektora szkoły. Termin udzielenia urlopu uzupełniającego musi być uzgodniony z pracodawcą i udzielony na wniosek nauczyciela. Termin udzielonego urlopu może być zmieniony jedynie po konsultacji z dyrektorem szkoły.

Nauczyciel – mimo posiadania prawa do urlopu uzupełniającego – nie może sam sobie udzielać urlopu w terminach, jakie mu odpowiadają, bez zgody dyrektora szkoły (lub organu prowadzącego w przypadku dyrektora szkoły).

Natomiast bez wątpienia urlop uzupełniający nie może być udzielony w okresie urlopu wypoczynkowego przypadającego w terminie i czasie trwania ferii. Zaległego urlopu nie można bowiem wykorzystywać kosztem urlopu wypoczynkowego do którego nauczyciel nabył prawo w danym roku kalendarzowym. Urlop ten nie powinien być także wykorzystywany w drodze pojedynczych dni, chyba że jest to reszta pozostałego do wykorzystania urlopu uzupełniającego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info