Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o pracę i umowa-zlecenie u jednego pracodawcy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-01-10

Pracuję na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (pełny etat). Pracodawca zapowiedział, że będę musiał pracować po 12 godzin przez minimum pół roku. W związku z tym trzeba będzie podpisać umowę-zlecenie na owe nadgodziny. Pracodawca tłumaczy, że jest to konieczne, aby „nie przekroczyć liczby godzin” (podejrzewam, że chodzi o godziny nadliczbowe). Pytałem, czy będzie jakaś lista obecności. Szef kazał spisywać sobie te godziny na kartkę papieru. Dodam, że na podstawie umowy-zlecenia miałbym wykonywać te same obowiązki, które wykonuję w ramach umowy o pracę. Czy można łączyć umowę o pracę i umowę-zlecenie u jednego pracodawcy? Czy od umowy-zlecenia płaci się w takim przypadku składki? Czy pracodawca nie próbuje obejść przepisów?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postępowanie pracodawcy jest nieprawidłowe i niezgodne z prawem, ma służyć obejściu prawa i to w sposób ewidentny.

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy (K.p.) przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Pracodawca ma także prawo zawrzeć umowę-zlecenie z własnym pracownikiem, zatrudnionym na warunkach określonych w art. 22 § 1 K.p., ale tylko dla prac rodzajowo innych niż wymienione w umowie o pracę oraz do których mogą mieć zastosowanie przepisy dotyczące zlecenia, wymienione w Kodeksie cywilnym.

Powyższe wynika z art. 22 § 11 K.p., zgodnie z którym zatrudnienie w warunkach określonych w art. 22 § 1 K.p. jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy, a ponadto w świetle art. 22 § 12 K.p. nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w art. 22 § 1 K.p.

Nie jest więc prawnie możliwe, aby np. w celu uniknięcia przekroczenia limitu nadgodzin (nieewidencjonowanych w tym przypadku, co również jest wbrew przepisom Kodeksu pracy) lub w celu uniknięcia wypłaty dodatku do wynagrodzenia, o jakim mowa w art. 1511 § 1 K.p., pracownik i pracodawca zawarli umowę cywilnoprawną (np. umowę-zlecenie) dla realizacji tych samych prac, co w umowie o pracę.

Działanie takie jest bezprawne i może skutkować wysoką karą dla pracodawcy. Zgodnie z art. 281 K.p. „kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:

1) zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę,

(...)

5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,

6) nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

(...)

– podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł”.

Umowa-zlecenie zawarta z pracodawcą, z którym łączy nas umowa o pracę, będzie podlegała wszystkim składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na takich samych zasadach jak umowa o pracę. Wynika tak z art. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy. Za pracownika w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie zawartej:

  1. umowy-zlecenia,
  2. umowy agencyjnej,
  3. innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia,
  4. umowy o dzieło,

    – jeżeli zostały one zawarte z pracodawcą, z którym dana osoba pozostaje równocześnie w stosunku pracy, lub z innym podmiotem niż pracodawca, ale w ramach tych umów praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym osoba ta pozostaje w stosunku pracy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących umowę-zlecenie zawartą z własnym pracodawcą uwzględnia się przychód osiągnięty z tytułu takiej umowy. Przychód ten stanowi także podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z powyższym nie należy godzić się na fakt łamania prawa pracy przez pracodawcę w zakresie jego obowiązków określonych m.in. w art. 94 K.p., a w szczególności na naruszanie Pana praw – np. do wypoczynku i odpowiedniego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Gdyby jednak doszło do zawarcia takiej umowy-zlecenia pod przymusem, należy zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy lub skierować pozew przeciwko pracodawcy do sądu pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Praca bez pisemnej umowy

Jakiś czas temu podjęłam pracę w pewnej firmie. Pracodawca obiecał mi umowę z datą 1.01.2013 r., mimo że rozpoczęłam pracę wcześniej. Jednakże do tej pory...

Trzymiesięczny okres wypowiedzenia

Mam umowę o pracę na czas określony (3 lata). Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. W momencie podpisywania umowy nie wiedziałam, że Kodeks pracy w przypadku...

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Pracuję w dwóch miejscach, w jednym na etat, w drugim na umowę-zlecenie . Jakiś czas temu musiałem iść na zwolnienie...

Świadczenie podobnych usług w ramach działalności i na umowę-zlecenie

Prowadzę działalność gospodarczą – indywidualna praktyka lekarska. Zostałam również zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia w tym samym zakresie...

Aneks do umowy o pracę

Pracuję w firmie od 5 lat na umowę o pracę na czas nieokreślony. 4 miesiące temu zmieniono mi stanowisko pracy, lecz do dnia dzisiejszego nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »